Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Wyciągnięcie

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

  1. Utworzyć szkic.
  2. Kliknąć jedno z narzędzi wyciągnięcia:
    Wyciągnięcie dodania/bazy na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw > Dodanie/baza > Wyciągnięcie
    Wyciągnięcie wycięcia na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw > Wytnij > Wyciągnięcie
    Wyciągnięta powierzchnia na pasku narzędzi Powierzchnie lub kliknąć Wstaw > Powierzchnia > Wyciągnięcie

Opcje menedżera właściwości PropertyManager ustawiamy w zależności od typu operacji wyciągnięcia.

Od

Ustawia status początku dla operacji wyciągnięcia.
  Płaszczyzna szkicu Rozpoczyna wyciągnięcie od płaszczyzny, na której zlokalizowany jest szkic.
Powierzchnia/ściana/płaszczyzna Rozpoczyna wyciągnięcie od jednego z wymienionych elementów. Wybrać odpowiedni element dla Powierzchnia/ściana/płaszczyzna . Element ten może być planarny lub nieplanarny. Elementy planarne nie muszą być równoległe do płaszczyzny szkicu. Szkic musi być całkowicie zawarty w obrębie granic nieplanarnej powierzchni lub płaszczyzny. Szkic podąża za kształtem elementu nieplanarnego na początkowej powierzchni lub ścianie.
Operacja wyciągnięcia  
Nieplanarna powierzchnia początkowa
Element szkicu
Wierzchołek Rozpoczyna wyciągnięcie od wierzchołka wybranego jako Wierzchołek .
Odsunięcie Rozpoczyna wyciągnięcie na płaszczyźnie, która jest odsunięta od bieżącej płaszczyzny szkicu. Należy ustawić odległość odsunięcia w polu Wprowadź wartość odsunięcia.

Kierunek 1

Niektóre pola, które przyjmują numeryczne dane wejściowe, umożliwiają tworzenie równań poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z rozwijanej listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku. Zobacz: Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager.
  Kierunek 1 Określa sposób wydłużenia operacji. Ustawić typ statusu końca. Jeżeli to konieczne, kliknąć Odwróć kierunek, aby wydłużyć operację w kierunku przeciwnym do ukazanego na podglądzie.

Na odległość

Ustawić Głębokość .

Przez wszystko

Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu poprzez całą istniejącą geometrię.

Przez wszystko - obie strony

Wydłuża operację od płaszczyzny szkicu poprzez całą istniejącą geometrię dla Kierunku 1 i Kierunku 2.

Do wierzchołka

Wybrać wierzchołek w obszarze graficznym jako Wierzchołek .

Do powierzchni

W obszarze graficznym wybrać ścianę lub płaszczyznę, do której ma sięgać wydłużenie jako Ściana/płaszczyzna . Kliknąć dwukrotnie powierzchnię, aby zmienić Status końca na Do powierzchni z wybraną powierzchnią jako powierzchnia kończącą. Jeśli szkic, który wyciągamy wykracza poza wybraną ścianę lub obiekt powierzchniowy, to opcja Do powierzchni może automatycznie wydłużyć jedną ścianę analityczną, aby zakończyć wyciągnięcie.

Odsunięte od powierzchni

W obszarze graficznym wybrać ścianę lub płaszczyznę jako Ściana/płaszczyzna i wprowadzić odległość odsunięcia . Wybrać Przenieś powierzchnię, aby koniec wyciągnięcia był przeniesieniem powierzchni odniesienia, a nie rzeczywistym odsunięciem. Jeśli to konieczne, wybrać Odwróć odsunięcie, aby dokonać odsunięcia w przeciwnym kierunku. Przykład: Przenieś powierzchnię

Do obiektu

W obszarze graficznym wybrać obiekt, do którego ma sięgać wyciągnięcie jako Obiekt bryłowy/powierzchniowy. Opcji Do obiektu można użyć podczas tworzenia wyciągnięć w złożeniach, aby wydłużyć szkic do wybranego obiektu.Opcja Do obiektu jest również użyteczna przy częściach formy, jeśli wyciągany obiekt ma nierówną powierzchnię.

Symetrycznie od płaszczyzny

Ustawić Głębokość .

Kierunek wyciągnięcia Wybrać wektor kierunku w obszarze graficznym, aby wyciągnąć szkic w kierunku innym niż normalny do profilu szkicu. Przykład: Określanie kierunku wyciągnięcia
  Wytnij na odwrót (tylko dla wyciągnięć wycięcia). Usuwa cały materiał na zewnątrz profilu. Domyślnie materiał jest usuwany od wewnątrz profilu.
Wycięcie domyślne Wytnij na odwrót
  Cięcie prostopadłe (tylko dla wyciągnięć wycięcia arkusza blachy). Zapewnia, że wycięcie jest tworzone w kierunku normalnym do grubości arkusza blachy dla zagiętych części arkusza blachy.
  Scalaj wyniki (tylko dla wyciągnięć dodania/bazy). O ile to możliwe scala powstały obiekt z istniejącym obiektem. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, operacja tworzy oddzielny obiekt bryłowy.
  Powiązanie grubości (tylko dla części arkusza blachy). Automatycznie łączy głębokość wyciąganego dodania z grubością operacji bazy.

Opcja Powiązanie grubości w menedżerze właściwości PropertyManager Wyciągnięcie pozwala nam na połączenie wymiarów istniejącego wyciągnięcia z elementem, z którym jest ono wspólne. Jeżeli głębokość pierwotnego wyciągnięcia ulegnie zmianie, nowe wyciągnięcie również odpowiednio się zmieni.

Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy w drzewie operacji FeatureManager występują operacje arkusza blachy. Opcja Powiązanie grubości jest użyteczna w częściach arkusza blachy, ponieważ części te muszą posiadać jednorodną grubość.

Pochylenie Wł/Wył Dodaje pochylenie do operacji wyciągnięcia. Ustawić Kąt pochylenia. Jeśli to konieczne, wybrać Pochylenie na zewnątrz.
Bez pochylenia
10° kąt pochylenia do wewnątrz 10° kąt pochylenia na zewnątrz

Kierunek 2

Niniejsze opcje należy wybrać, aby dokonać wyciągnięcia operacji w dwóch kierunkach od płaszczyzny szkicu. Opcje są takie same jak dla Kierunku 1.

Cienkie ścianki

Opcji Cienkiej ścianki należy użyć, aby sterować grubością wyciągnięcia (a nie Głębokością ). Baza Cienkie ścianki może być również użyta jako podstawa dla części arkusza blachy. Przykład: Wyciąganie cienkiej ścianki
Cienkie ścianki są wymagane, jeśli używamy szkicu otwartego konturu. Cienkie ścianki są opcjonalne, jeśli używamy szkicu zamkniętego konturu.
  Typ Ustawia typ wyciągnięcia cienkiej ścianki.

Jeden kierunek

Ustawia Grubość wyciągnięcia w jednym kierunku (na zewnątrz) od szkicu.

Płaszczyzna środkowa

Ustawia równą Grubość wyciągnięcia w obydwu kierunkach od szkicu.

Dwa kierunki

Umożliwia ustawianie różnych grubości wyciągnięcia dla parametrów Kierunek 1 grubość oraz Kierunek 2 grubość .

  Automatyczne zaokrąglenie narożników (tylko otwarte szkice). Tworzy zaokrąglenie przy każdej krawędzi, gdzie pod kątem spotykają się linie.

Promień zaokrąglenia

(Dostępny, jeżeli wybrano opcję Automatyczne zaokrąglenie narożników). Ustawia wewnętrzny promień zaokrąglenia.

  Zamykaj końce Przykrywa (zamyka) koniec wyciągnięcia cienkiej ścianki, tworząc część wydrążoną. Konieczne jest również określenie Grubości zamkniętych końców. Opcja ta jest dostępna tylko dla pierwszego wyciągniętego obiektu w modelu.

Wybrane kontury

bounding_ents.png Wybrane kontury Pozwala użyć szkicu częściowego do utworzenia operacji wyciągnięcia z otwartych lub zamkniętych konturów. W obszarze graficznym należy wybrać kontury szkicu i krawędzie modelu.

Przykład: Używanie wybranych konturów w Wyciągnięciu wycięcia

Zakres operacji

Określa na które obiekty lub komponenty operacja ma mieć wpływ.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Wyciągnięcie
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.