Menedżer właściwości PropertyManager Analiza pochylenia

Ustawmy parametry analizy i ustawienia kolorów, aby zidentyfikować i zwizualizować obszary o niewystarczającym pochyleniu w częściach z formy.

Aby wykonać analizę, należy:

Kliknąć Analiza pochylenia (pasek narzędzi Narzędzia do form) lub Widok > Wyświetlanie > Analiza pochylenia . Ustawić parametry analizy i ustawienia kolorów, a następnie kliknąć .

Po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager, wyniki analizy pozostają widoczne w obszarze graficznym. Są one aktualizowane w czasie rzeczywistym, gdy nastąpi zmiana w geometrii części. Można przesunąć wskaźnik nad modelem, aby wyświetlić wartość kąta pochylenia w żądanym obszarze.

Aby edytować ustawienia i parametry analizy, należy:

Kliknąć Widok > Modyfikuj > Analiza pochylenia.

Aby wyłączyć analizę, należy:

Kliknąć Analiza pochylenia (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Wyświetlanie > Analiza pochylenia.

Parametry analizy

  Kierunek otwierania Wybrać ścianę planarną, krawędź liniową lub oś, aby zdefiniować kierunek pochylenia. Kliknąć Odwróć kierunek lub kliknąć uchwyt w obszarze graficznym, aby odwrócić kierunek otwierania, co powoduje zamianę ścian zgłaszanych (jako dodatnie lub ujemne) w wynikach.
Kąt pochylenia Należy wprowadzić kąt odniesienia pochylenia, do porównania z istniejącymi kątami w modelu.
  Triada dostosowania Manipuluje kierunkiem otwierania, pomagając w wizualizacji sposobów uniknięcia lub zminimalizowania problemów z kątem pochylenia. Podczas przeciągania pierścieni triady w obszarze graficznym, kierunek otwierania zmienia się, kolory ścian aktualizowane są dynamicznie, a w menedżerze właściwości PropertyManager pojawiają się następujące wartości tylko do odczytu:
  • Kąt z osią X
  • Kąt z osią Y
  • Kąt z osią Z
  Klasyfikacja ścian Klasyfikuje każdą ze ścian do jednej z kategorii w części Ustawienia kolorów, stosuje odpowiedni kolor do każdej ze ścian i podaje liczbę ścian każdego typu. Gdy opcja ta jest nie zaznaczona, analiza generuje mapę konturową kątów ścian. Na przykład: na ścianie wyciągniętej po profilach, różne obszary ściany mają różne kolory, ponieważ kąt ściany zmienia się.
  Znajdź strome ściany (Dostępne tylko, gdy wybrano Klasyfikacja ścian). Analizuje pochylenie zastosowane do zakrzywionych ścian, aby zidentyfikować strome ściany. Strome ściany występują, gdy niektóre punkty na zakrzywionej ścianie spełniają kryteria kąta pochylenia, a inne punkty nie. Należy zapoznać się z tematami Strome ściany dodatnie oraz Strome ściany ujemne w części Ustawienia kolorów.
  Obliczaj Oblicza analizy pochylenia.

Ustawienia kolorów

Ściany o różnych klasyfikacjach są wyświetlane w obszarze graficznym w różnych kolorach. W przypadku zmiany kierunku otwierania lub kąta pochylenia, wyniki są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

  Stopniowe przejście (Dostępne tylko, gdy wybrano Klasyfikacja ścian nie). Wyświetla zakres kątów (od pochylenia dodatniego do pochylenia ujemnego) jako widmo kolorów. Stopniowe przejście jest szczególnie użyteczne w przypadku złożonych modeli z licznymi zmianami kąta pochylenia.
  Ściany powierzchni z pochyleniem (dostępne tylko podczas analizy powierzchni i gdy wybrana jest Klasyfikacja ścian). Wyświetla powierzchnie, które spełniają kryteria pochylenia. Ponieważ pochylenie, które jest dodatnie po jednej stronie powierzchni jest ujemne po drugiej stronie, powierzchnie nie są dodawane do numerycznej części klasyfikacji (Pochylenie dodatnie oraz Pochylenie ujemne).
  Pochylenie dodatnie Wyświetla ściany, gdzie kąt ściany w odniesieniu do kierunku otwierania jest większy od kąta odniesienia.
  Pochylenie wymagane Wyświetla ściany, gdzie kąt ściany jest mniejszy od dodatniego kąta odniesienia lub większy od ujemnego kąta odniesienia.
  Pochylenie ujemne Wyświetla ściany, gdzie kąt ściany w odniesieniu do kierunku otwierania jest mniejszy od ujemnego kąta odniesienia.
  Ściany z pochyleniem dodatnim i ujemnym Wyświetla ściany, które zawierają zarówno pochylenie dodatnie, jak i ujemne. W typowych przypadkach ściany z pochyleniem dodatnim i ujemnym można wyeliminować tworząc linię podziałową.
  Strome ściany dodatnie Wyświetla strome ściany z pochyleniem dodatnim.
  Strome ściany ujemne Wyświetla strome ściany z pochyleniem ujemnym.
Ukryj/pokaż (dostępne tylko gdy wybrana jest Klasyfikacja ścian). Kliknięcie ukrywa lub pokazuje wszystkie ściany w danej kategorii.
  Edytuj kolor (dostępne tylko gdy wybrana jest Klasyfikacja ścian). Kliknąć, aby zmienić kolor skojarzony z daną kategorią.