Kopuła

Aby utworzyć kopułę, należy:
Kliknąć Kopuła na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw > Operacje > Kopuła.

Możemy utworzyć jedną lub więcej operacji kopuły równocześnie na tym samym modelu. Parametry w menedżerze właściwości PropertyManager kopuły obejmują:

Ściany do utworzenia kopuły Należy wybrać jedną lub więcej ścian planarnych i nieplanarnych.
Możemy zastosować kopuły dla ścian, których środek ciężkości leży poza ścianą. Pozwala to na zastosowanie kopuł do nieregularnych kształtów konturów. Przykład: Stosowanie kopuły względem ścian nieregularnych lub nieplanarnych
  Odległość Możemy ustawić wartość dla odległości o jaką kopuła się rozciąga.
Odwróć kierunek Należy kliknąć, aby utworzyć wklęsła kopułę (domyślna kopuła jest wypukła).
Punkt lub szkic ograniczający Kontroluje operację kopuły przez wybór szkicu, który zawiera punkty ograniczające kształt szkicu. Kiedy użyjemy szkicu zawierającego punkty jako ograniczenia, opcja Odległość nie będzie dostępna.
Kierunek Należy kliknąć Kierunek i wybrać wektor kierunku z obszaru graficznego, aby wyciągnąć kopułę w kierunku innym niż normalny do ściany. Jako wektor kierunku możemy użyć krawędź liniową lub wektor utworzony przez dwa punkty szkicu.
  Kopuła eliptyczna Należy określić kopułę eliptyczną dla modeli cylindrycznych lub stożkowych. Kopuła eliptyczna ma kształt półelipsoidalny, o wysokości równej jednemu z promieni elipsoidy. Przykład: Tworzenie kopuły eliptycznej
  Ciągła kopuła Należy określić ciągłą kopułę dla modeli wielobocznych. Kształt ciągłej kopuły nachyla się do góry, równomiernie na wszystkich stronach. Jeżeli wyczyścimyCiągła kopuła, kształt wzniesie się normalnie do krawędzi wieloboku. Przykład: Tworzenie kopuły ciągłej
Ciągła kopuła nie jest dostępna dla wieloboków czterobocznych ani podczas stosowania wektora Punkt lub szkic ograniczający lub Kierunek .
  Pokaż podgląd Należy zaznaczyć, aby zobaczyć podgląd.
Na modelach cylindrycznych i stożkowych możemy ustawić Odległość na 0. Oprogramowanie oblicza odległość używając promienia łuku jako podstawy kopuły. Tworzy ona kopułę styczną do przylegającej ściany stożkowej lub cylindrycznej. Przykład: Tworzenie kopuły z zerową odległością