Menedżer właściwości PropertyManager Obrót

Menedżer właściwości PropertyManager Obrót pojawia się kiedy tworzymy nową operację obrotu lub edytujemy istniejącą operację obrotu. Można określać oddzielne statusy końca dla każdego kierunku (zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara od płaszczyzny szkicu).

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager, należy wybrać jedno z następujących narzędzi:

  • Dodanie/baza przez obrót (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Dodanie/Baza > Obrót.
  • Wycięcie przez obrót (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Wytnij > Obrót.
  • Powierzchnia przez obrót (pasek narzędzi Powierzchnie) lub Wstaw > Powierzchnia > Obrót.

Niektóre pola, które przyjmują numeryczne dane wejściowe, umożliwiają tworzenie równań poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z rozwijanej listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku. Zobacz Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager.

Oś obrotu

Oś obrotu Należy wybrać oś wokół której operacja zostanie obrócona. Może to być linia środkowa, linia lub krawędź w zależności od typu tworzonego obrotu.

Kierunek1

Definiuje operację obrotu w jednym kierunku od płaszczyzny szkicu.

Typ obrotu Ustawia status końca operacji obrotu względem płaszczyzny szkicu. Jeżeli to konieczne, należy kliknąć Odwróć kierunek , aby zmienić kierunek obrotu. Należy wybrać jedną z tych opcji:

Na odległość

Tworzy obrót w jednym kierunku od szkicu. Ustawić kąt pokryty przez obrót w Kierunek 1 kąt .

Do wierzchołka

Tworzy obrót z płaszczyzny szkicu do wierzchołka określonego w Wierzchołek select_vertex.png.

Do powierzchni

Tworzy obrót z płaszczyzny szkicu do wierzchołka określonego w Płaszczyzna/ściana surface.png.

Odsunięcie od powierzchni

Tworzy obrót z płaszczyzny szkicu do określonego odsunięcia od powierzchni określonej w Płaszczyzna/ściana surface.png. Ustawić odsunięcie w Odległość odsunięcia . Jeśli to konieczne, wybrać Odwróć odsunięcie, aby dokonać odsunięcia w przeciwnym kierunku.

Płaszczyzna środkowa

Tworzy obrót zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara od płaszczyzny szkicu, która jest zlokalizowana w środku Kierunek 1 kąt .

Scalaj wyniki (tylko obrót dodania/bazy) O ile to możliwe scala powstały obiekt z istniejącym obiektem. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, operacja tworzy oddzielny obiekt bryłowy.

Kierunek2

(Opcjonalnie.) Po ukończeniu Kierunek1, wybrać Kierunek2, aby zdefiniować operację obrotu w innym kierunku od płaszczyzny szkicu. Opcje są takie same jak dla Kierunku 1.

Cienkie ścianki

  Typ Definiuje kierunek grubości. Należy wybrać jedną z tych opcji:

Jeden kierunek

Dodaje objętość cienkich ścianek w jednym kierunku od szkicu. Jeżeli to konieczne, należy kliknąć Odwróć kierunek , aby odwrócić kierunek w którym dodawana jest objętość cienkiej ścianki.

Płaszczyzna środkowa

Dodaje objętość cienkiej ścianki używając szkicu jako środka i zastosowuje objętość cienkiej ścianki równomiernie po obydwu stronach szkicu.

Dwa kierunki

Dodaje objętość cienkich ścianek w obydwu kierunkach od szkicu. Kierunek 1 grubość dodaje objętość cienkich ścianek na zewnątrz szkicu. Kierunek 2 grubość dodaje objętość cienkich ścianek do wewnątrz szkicu.

Kierunek 1 grubość Ustawia grubość objętości cienkich ścianek dla obrotów cienkiej ścianki typu Jeden kierunek i Symetrycznie od płaszczyzny.

Wybrane kontury

Należy użyć tej opcji kiedy tworzymy obrót używając wielu konturów.

Wybrane kontury Należy wybrać kontury w obszarze graficznym, aby otworzyć obrót w następujący sposób:
  1. Przytrzymać wskaźnik nad obszarem graficznym. Obszar zmieni kolor.
  2. Kliknąć w obszarze graficznym, aby utworzyć podgląd obrotu. Możemy wybrać dowolną kombinację obszarów, aby utworzyć części pojedyncze lub wieloobiektowe.
  3. Kliknąć .
Wybrany górny obszar (kontur)
Wybrany dolny i środkowy obszar (kontur)
Wybrany środkowy obszar (kontur)
Wybrane wszystkie obszary (kontury)

Zakres operacji

Określa na które obiekty lub komponenty operacja ma mieć wpływ.