Menedżer właściwości PropertyManager Właściwości ścieżki

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Właściwości ścieżki, należy:

W trybie Edytuj szkic wybrać elementy szkicu z istniejącą ścieżką.


sketch_entity_with_path.gif

Istniejące relacje

Wyświetla relacje pomiędzy elementami szkicu, które tworzą ścieżkę i elementami szkicu przecinającymi ścieżkę. Na przykład dla relacji pomiędzy krzywką (elementy szkicu tworzące ścieżkę) i jej popychaczem jest wyświetlana jako styczna.
cam_follower_tangency.gif

Definicja

Kliknąć Edytuj ścieżkę, aby:
  • Dodać elementy szkicu, aby utworzyć ścieżkę. Dzieje się to po wybraniu elementu szkicu i kliknięciu Utwórz ścieżkę Tool_Make_Path_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Utwórz ścieżkę.
  • Wyświetlać elementy szkicu tworzące istniejącą ścieżkę.
  • Wybrać elementy, aby podświetlić je w obszarze graficznym.
  • Usunąć elementy szkicu ze ścieżki.
    Jeżeli usunięty element szkicu przerwie łańcuch elementów szkicu, należy odtworzyć ścieżkę.

Wymiar długości ścieżki

Wyświetla wymiar długości ścieżki.

Wybrać Sterujący, aby wybrać wymiar jako sterujący i ustawić wartość dla długości ścieżki.

Możliwe jest odniesienie do tego wymiaru we właściwościach dostosowanych, konfiguracjach, równaniach lub tabelach, w tym również tabelach konfiguracji i LM.