Praca z menedżerem właściwości PropertyManagers Blok

Narzędzie Blok generuje zawartość dla każdego menedżera właściwości PropertyManager skojarzonego z blokami.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Bloki:

Utwórz lub wstaw bloki albo edytuj istniejący blok.

Elementy bloku

Określa elementy szkicu, które należą do bloku.

Tool_Make_Block_Block.gif Utwórz blok Dokonać wyboru wstępnego lub końcowego elementów szkicu z obszaru graficznego i utworzyć blok.
Tool_Add-Remove_Block.gif Dodaj/Usuń blok Wybrać istniejący szkic, który zawiera bloki i dodać lub usunąć elementy szkicu należące do tego bloku.

Wstaw punkt

Określa punkt wstawienia którym przeciągamy blok podczas wstawiania tego bloku do szkicu. Na przykład możemy ustawić punkt wstawienia jako punkt środkowy elementu szkicu. Obracanie i skalowanie bloku odbywa się względem punktu wstawienia.

Bloki do wstawienia

Wstawia bloki do dowolnego aktywnego szkicu. Jeżeli szkic zawiera bloki, są one wyszczególnione w części Otwarte bloki. Możemy wstawić wiele kopii istniejących bloków w bieżącym szkicu, lub przejść do innych istniejących bloków.

Przeglądaj Lokalizuje bloki do wstawienia.
Połącz z plikiem Łączy blok z zewnętrznym plikiem bloku i uniemożliwia edycję bieżącego wystąpienia bloku. Inne wystąpienia bloku, który wstawiany jest do bieżącego szkicu posiadają te same możliwości.

Istniejące relacje

Wyświetla wszelkie relacje pomiędzy bieżącym blokiem, a innymi elementami szkicu. Inne elementy szkicu nie muszą być blokami. Istniejące relacje nie wyszczególnia relacji, które mogą istnieć pomiędzy bieżącym blokiem a blokami zagnieżdżonymi.

Definicja

Edycja Należy kliknąć, aby poddać edycji bieżące wystąpienie bloku, o ile opcja Połącz z plikiem nie jest zaznaczona.
Przeglądaj Gdy opcja Połącz z plikiem jest wybrana, należy kliknąć, aby wyszukać blok, z którym należy utworzyć połączenie.

Parametry

Możemy określić skalę i kąt. Bloki są wstawiane przy użyciu skali i kąta, z którymi zostały zapisane.

scale_entities.png Skala Ustawia wartość zmiany rozmiaru bloku w stosunku do bieżącego szkicu.
PM_angle.gif Kąt Ustawia wartość dla zmiany kąta pod którym blok jest wstawiany.