SOLIDWORKS Explorer - Informacje ogólne

SOLIDWORKS Explorer jest narzędziem do zarządzania plikami przeznaczonym do wykonywania zadań takich, jak zmiana nazwy, zastępowanie plików SOLIDWORKS czy ich kopiowanie. Można wyświetlać odniesienia dokumentu, wyszukiwać dokumenty z użyciem różnorodnych kryteriów oraz wyświetlać listy wszystkich miejsc, w których dany dokument jest używany. Pliki, których nazwy zmieniamy, są nadal dostępne dla dokumentów, które posiadają odniesienia do nich.

SOLIDWORKS Explorer może być używany osobno lub łącznie z aplikacją SOLDWORKS.

SOLIDWORKS Explorer nie jest narzędziem do zarządzania danymi produktu PDM (Product Data Management), tym niemniej wykonuje wiele użytecznych zadań i upraszcza proces zarządzania plikami.

Aby uaktywnić SOLIDWORKS Explorer, należy:

 • W SOLIDWORKS kliknąć Narzędzia > SOLIDWORKS Explorer.
 • W menu Start systemu Windows kliknąć Wszystkie programy > SOLIDWORKS wersja > SOLIDWORKS Explorer wersja.
 • Utworzyć skrót, przeciągając ikonę SOLIDWORKS Explorer na pulpit.

Zwinięty widok

Przy pierwszym otwarciu SOLIDWORKS Explorer jest on wyświetlony w widoku zwiniętym z widocznym jedynie oknem Wyszukiwania SOLIDWORKS:

W widoku zwiniętym można:
 • Wyszukiwać ciągi tekstowe i metki we wszystkich indeksowanych dokumentach SOLIDWORKS oraz Microsoft Office.
 • Kliknąć Rozwiń , aby wyświetlić okienko Eksploratora plików.
 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy zewnętrzną krawędź i wybrać Zamknij lub Minimalizuj.
 • Zostawić otwarty zwinięty widok na pulpicie. Stanie się on przezroczysty podczas gdy używane będą inne aplikacje.
 • Wstawić metki do dokumentów do używania ich jako kryteriów wyszukiwania.

Eksplorator plików

Podczas wykonywania wyszukiwania lub po kliknięciu Rozwiń widok zostaje rozwinięty i pojawia się okienko Eksploratora plików z dwiema kartami:
 • Eksplorator plików . Wyświetla foldery i dokumenty na komputerze użytkownika.
 • Wyniki . Wyświetla wyniki wyszukiwań.

Rozwinięty widok

Po wybraniu elementu w panelu Eksploratora plików pojawi się w pełni rozwinięty widok SOLIDWORKS Explorer.

W panelu po prawej stronie, wyświetlany jest podgląd graficzny wybranego foldera lub dokumentu. Formant w prawym górnym rogu pozwala na przeglądanie lub wygaszanie grafiki.

 • Aby wygasić podgląd graficzny, należy kliknąć lewą stronę formantu.
 • Aby ponownie wyświetlić podgląd graficzny, należy kliknąć prawą stronę formantu.

W zależności od typu wybranego elementu w widoku pojawią się różne karty gdzie można wykonywać zadania zarządzania danymi. Każda karta zawiera kilka kolumn informacji. Karty to:

Informacje Wyszczególnia informacje na temat wybranego elementu.
Pliki (tylko dla folderów) Wyszczególnia zawartość folderu i pokazuje podglądy.
Właściwości Pozwala na dodanie lub zmienienie dostosowanych właściwości dla dokumentu SOLIDWORKS.
Odniesienia Wyszczególnia odniesienia dokumentu części, złożenia lub rysunku.
Gdzie używane Wyszczególnia wszystkie miejsca gdzie używana jest określona część lub złożenie.
Konfiguracje Pozwala zmienić nazwę lub usunąć wybraną konfigurację w dokumencie części lub złożenia oraz dokonuje aktualizacji jego odniesień.
Hiperłącza Pozwala na wyszczególnienie i edytowanie hiperłączy w wybranym dokumencie.
Widok Wyświetla obraz eDrawings wybranego dokumentu części, złożenia lub rysunku.

Kiedy wybierzemy dokument, minipasek narzędzia pomaga w wykonaniu dodatkowych zadań.

SOLIDWORKS Explorer odpowiednio aktualizuje odniesienia do i z dokumentu.

Pack and Go Zbiera wszystkie skojarzone pliki dla projektu modelu (części, złożenia, rysunki, odniesienia, tabele konfiguracji, zawartość Spinacza projektu, dostosowane i domyślne kalkomanie, wyglądy i sceny oraz wyniki SOLIDWORKS Simulation) do folderu lub pliku Zip.
Zmień nazwę Pozwala na zmianę nazwy jednego lub większej liczby wybranych dokumentów oraz dokonuje aktualizacji wszystkich odniesień.
Zastąp Polecenie to pozwala zastąpić wybrany dokument części lub złożenia oraz dokonuje aktualizacji jego odniesień.