Menedżer właściwości PropertyManager Powierzchnia neutralna

Powierzchnie neutralne oddzielają rdzeń formy od gniazda. Przed utworzeniem powierzchni neutralnej tworzymy linie neutralne i powierzchnie zamknięcia stykowego.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManagerPowierzchnia neutralna, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknąć Powierzchnie neutralne (pasek narzędzi Narzędzia do form).
  • Kliknąć Wstaw > Formy > Powierzchnia neutralna.
  • Wybrać operację Powierzchnia neutralna w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Edytuj operację fm_edit_feature.gif.

Parametry formy

Stycznie do powierzchni Ustawia powierzchnię neutralną stycznie do powierzchni przylegającej do linii neutralnej.
Normalnie do powierzchni Ustawia powierzchnię neutralną normalnie do powierzchni przylegającej do linii neutralnej.
 

Odwróć wyrównanie

(Dostępne dla Normalnie do powierzchni, kiedy dwie ściany przylegające do krawędzi neutralnej są prawie równoległe.) Zmienia ścianę, która jest prostopadła do powierzchni neutralnej.

Reverse_alignment_mold01.gif Reverse_alignment_mold02.gif

Prostopadle do kierunku otwierania Ustawia powierzchnię neutralną prostopadle do kierunku otwierania.

Linia neutralna

Krawędzie Wyświetla listę krawędzi lub linii neutralnych wybranych dla powierzchni neutralnych. Można:

Krawędź linii neutralnej

Należy wybrać krawędź lub linię neutralną w obszarze graficznym, aby ją dodać lub usunąć z Krawędzie.

Nazwa

Wybrać nazwę dla identyfikacji krawędzi przy pomocy objaśnienia w obszarze graficznym.

Wyczyść wybór

Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyczyść wybór, aby wyczyścić wszystkie wybory z Krawędzie.

Ręcznie

Możemy ręcznie wybrać krawędzie. Należy wybrać krawędzie w obszarze graficznym a następnie użyć narzędzi wyboru, aby dokończyć pętlę.

Powierzchnia neutralna

  Odległość Należy ustawić szerokość powierzchni neutralnej.
Odwróć kierunek odsunięcia Zmienia kierunek, w którym powierzchnia neutralna rozciąga się od linii neutralnej.
dim_ang_a.png Kąt (Dla Stycznie do powierzchni lub Normalnie do powierzchni.) Ustawia kąt do kierunku otwierania.
  Wygładzanie Ustawia przejście pomiędzy przylegającymi powierzchniami:

Ostry

Domyślne.

Gładki

UstawiaOdległość dim_lin_d1.png pomiędzy przylegającymi krawędziami. Wyższa wartość tworzy gładsze przejście pomiędzy przylegającymi krawędziami.

Objaśnienie w obszarze graficznym wskazuje minimalny promień powierzchni neutralnej.

Opcje

Połącz wszystkie powierzchnie Automatycznie łączy wszystkie powierzchnie. Dla większości modeli, powierzchnie są tworzone prawidłowo.
Podczas modyfikowania wadliwej ściany należy usunąć zaznaczenie tej opcji, aby zapobiec łączeniu.
Użyć narzędzi powierzchni, takich jak Powierzchnia wyciągnięta po profilach lub Powierzchnia rozwijalna na pasku narzędzi Narzędzia do form, aby wykonać niezbędne naprawy. Następnie użyć Połącz powierzchnie , aby ręcznie połączyć powierzchnie po przeprowadzeniu napraw.
Optymalizuj (Tylko dla Stycznie do powierzchni). Optymalizuje powierzchnię neutralną dla obróbki poprzez utworzenie jej tylko ze ścian planarnych stycznych do górnej ściany narzędzia formy.

Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, wygenerowane mogą zostać zakrzywione ściany. Obróbka maszynowa takiej powierzchni jest trudna.

Kiedy opcja ta jest wybrana, utworzenie zakrzywionych ścian jest zablokowane. Dlatego w tym obszarze nie zostanie utworzona powierzchnia.

Użyć narzędzi, takich jak Powierzchnia planarna i Połącz powierzchnie , aby wydłużyć powierzchnię neutralną w tym obszarze.


Pokaż podgląd Wyświetla podgląd powierzchni w obszarze graficznym. Wyczyścić, aby optymalizować wydajność systemu.

Tryb ręczny Wyświetla uchwyty, które pozwalają na manipulowanie w celu dopasowania powierzchni neutralnej:
  • Przeciągnąć uchwyty, aby zapobiec przecięciu powierzchni zachodzących na siebie.
  • Zmienić definicję obszaru powierzchni pomiędzy dwoma wierzchołkami, aby określić wypełnioną powierzchnię:
    1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wierzchołek na krawędzi części i wybrać Początek obszaru wypełniania powierzchni.
    2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy drugi wierzchołek na krawędzi części i wybrać Koniec obszaru wypełniania powierzchni.
Aby zabezpieczyć bloki rdzenia i gniazda przed przesunięciem, można przed wstawieniem oprzyrządowania formy w odlewaną części, dodać powierzchnię blokującą wzdłuż obwodu powierzchni neutralnych. Można także utworzyć automatycznie powierzchnię blokującą podczas wkładania oprzyrządowania formy. Aby zamknąć otwory w odlewanej części, można dodać powierzchnie zamknięcia stykowego.