Menedżer właściwości PropertyManager Rdzeń

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Rdzeń:

  1. Utworzyć szkic rdzenia na obiekcie narzędzia (głównym rdzeniu lub gnieździe).
  2. Kliknąć przycisk Rdzeń Tool_Core_Mold_Tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia do form) lub kliknąć Wstaw > Formy > Rdzeń.

Wybory

PM_sketch_to_project.gif Szkic graniczny dla rdzenia. Wyświetla nazwę wybranego szkicu rdzenia.
  Kierunek wyciągnięcia Należy wybrać element w obszarze graficznym, aby zdefiniować kierunek wyciągnięcia. Domyślny kierunek jest normalny do płaszczyzny szkicu. Jeśli to konieczne, kliknąć Odwróć kierunek PM_reverse_direction.gif, aby utworzyć wyciągnięcie rdzenia w przeciwnym kierunku.
Kierunek wyciągnięcia w obszarze graficznym jest oznaczony strzałką z pojedynczym grotem.
Kierunek wyciągnięcia extraction_direction.gif Kierunek przeciwny do wyciągnięcia
solid_bodies.png Obiekt rdzenia/gniazda Wyświetla nazwę obiektu narzędzia, z którego wyciągany jest rdzeń.

Parametry

Pochylenie Wł/Wył Dodaje pochylenie do rdzenia.Ustawić Kąt pochylenia.
  Pochylenie na zewnątrz Tworzy kąt pochylenia na zewnątrz.Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, tworzy kąt pochylenia do wewnątrz.
  Status końca Wybrać status końca w kierunku wyciągnięcia.Po wybraniu opcji Na odległość należy ustawić wartość Głębokość wzdłuż kierunku wyciągnięcia PM_distance_nonum.gif.
  Status końca Wybrać status końca w kierunku przeciwnym do wyciągnięcia.Po wybraniu opcji Na odległość należy ustawić wartość Głębokość przeciwnie do kierunku wyciągnięcia PM_distance_nonum.gif.
  Zamykaj końce Wybrać, aby zdefiniować powierzchnię końcową rdzenia, jeżeli rdzeń kończy się wewnątrz obiektu narzędzia.