Menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie - karta Wiązania

Wiązania można dodawać lub edytować na karcie Wiązania menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie.

Aby otworzyć menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie, wykonać jedną z poniższych czynności w złożeniu:

  • Dodać wiązanie poprzez kliknięcie Wiązanie (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Wiązanie.
  • Edytować wiązanie poprzez rozwinięcie folderu Wiązania w drzewie operacji FeatureManager. Kliknąć prawym przyciskiem myszy jedno lub więcej wiązań i wybrać Edytuj operację.

Ustawienia wiązań

Dla opcji Zaawansowane wiązania i Wiązania mechaniczne w części Ustawienia wiązań dostępne są różne pola, w zależności od typu wiązania. Należy zapoznać się z tematem pomocy dla danego typu tworzonego wiązania.

Elementy do wiązania Należy wybrać ściany, krawędzie, płaszczyzny, itd., pomiędzy którymi chcemy utworzyć wiązanie.

Aby tymczasowo ukryć ścianę podczas wybierania zasłoniętej ściany dla wiązań, należy użyć klawisza Alt.

Gdy opcja Optymalizuj rozmieszczenie komponentów podczas dodawania wiązań jest włączona, komponenty umieszczane są w bardziej logicznych położeniach na ekranie i w stosunku do innych komponentów podczas tworzenia wiązań. Aby wyłączyć tę opcję, kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia i usunąć zaznaczenie opcji.

Tryb wielokrotnych wiązań Umożliwia utworzenie w jednej operacji wiązania pomiędzy wieloma komponentami i wspólnym odniesieniem. Wyświetlane są następujące pola i opcje:
Wspólne odniesienie Należy wybrać element, z którym chcemy powiązać kilka innych komponentów.
  Odniesienia komponentów Należy wybrać elementy na dwóch lub więcej komponentach, aby utworzyć wiązania ze wspólnym odniesieniem. Dla każdego komponentu dodane zostanie wiązanie.
  Utwórz folder wielo-wiązań Grupuje wynikowe wiązania w folderze Wielo-wiązania . Można zmieniać wspólne odniesienie, typ wiązania oraz odległość dla wszystkich wiązań w folderze w pojedynczej czynności. W przeciwnym razie do modelu dodana zostanie seria indywidualnych wiązań.
  Połącz wymiary (Dostępne tylko dla wiązań Odległości i Kąta w folderze wielo-wiązań). Łączy wymiary. Nazwa zmiennej w oknie dialogowym Wspólne wartości jest taka sama jak nazwa folderu wielo-wiązania.
Można usunąć wiązanie z folderu wielo-wiązania poprzez kliknięcie go prawym przyciskiem myszy i wybranie Usuń z Wielo-wiązania. Można usunąć wszystkie wiązania z folderu wielo-wiązania poprzez kliknięcie folderu prawym przyciskiem myszy i wybranie Rozłóż Wielo-wiązanie. Wiązania pojawią się w folderze Wiązania i nie mają wielo-wiązaniowego skojarzenia pomiędzy sobą.

Standardowe wiązania

Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.

Wspólne Ustawia wybrane ściany, krawędzie i płaszczyzny (w kombinacji ze sobą lub w kombinacji z pojedynczym wierzchołkiem) tak, by posiadały wspólną, nieskończoną płaszczyznę. Ustawia swa wierzchołki tak, aby stykały się.
Wyrównaj osie (Dostępne przy zastosowywaniu wiązania wspólnego pomiędzy początkami układów współrzędnych i układami współrzędnych). Całkowicie powiązuje komponent.
Równoległy Ustawia wybrane elementy tak, że pozostają one w stałej odległości od siebie nawzajem.
Prostopadły Ustawia wybrane elementy pod kątem 90° pomiędzy nimi.
Styczne Ustawia wybrane elementy w położeniu stycznym względem siebie (przynajmniej jeden z wybranych elementów musi być ścianą walcową, stożkową lub kulistą).
Koncentryczne Ustawia wybrane elementy tak, by posiadały tą samą linię środkową. Aby zapobiec obrotowi we wiązaniach koncentrycznych, po wybraniu wiążącej geometrii, wybrać Zablokuj obrót.
W przypadku komponentów z dwoma otworami można tworzyć wiązania tych komponentów nawet wtedy, gdy otwory nie są w dokładnie jednakowej odległości od siebie poprzez utworzenie przesuniętego wiązania. Wybrać typ przesunięcia:
Wyrównaj to wiązanie Rozwiązuje pierwsze wiązanie koncentryczne dokładnie, a następnie stosuje całe przesunięcie do powiązanego wiązania koncentrycznego.
Wyrównaj połączone wiązanie Rozwiązuje powiązane wiązanie koncentryczne dokładnie, a następnie stosuje całe przesunięcie do pierwszego wiązania koncentrycznego.
Symetrycznie Stosuje połowę przesunięcia do każdego wiązania koncentrycznego.

Określić wartość maksymalnego odchylenia, jeśli nie chcemy stosować wartości zdefiniowanej we właściwości dokumentu. Aby zmienić wartość maksymalnego odchylenia, usunąć zaznaczenie opcji Użyj właściwości dokumentu.

W sekcji Wynik wyszczególniane są przesunięte wiązania, gdzie wiązania są wiązaniami symetrycznymi przesuniętymi albo tylko jedno z wiązań jest przesunięte.

W przypadku używania przesuniętych wiązań koncentrycznych kliknąć opcję Usuń połączenie między wiązaniami, aby odwrócić wiązanie koncentryczne.

Przesunięte wiązania znajdują się w podfolderze Przesunięte folderu Wiązania

Wyewidencjonuj Zachowuje pozycję i orientację pomiędzy dwoma komponentami.
Odległość Ustawia wybrane elementy w określonej odległości pomiędzy nimi.
Kąt Ustawia wybrane elementy pod określonym kątem pomiędzy nimi.
  Wyrównanie wiązania Przełącza wyrównanie wiązania.
Dopasowane Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w tym samym kierunku.
Anty-wyrównane Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w przeciwnych kierunkach.
Możemy kontrolować wartość odległości i kąta wiązania w tabeli konfiguracji. Nagłówek kolumny w tabeli konfiguracji używa składni wymiar@nazwa_wiązania . Przykład:W1@Odległość1 W komórkach głównej części tabeli należy wprowadzić wartości dla wymiaru. Patrz Wymiary w konfiguracjach.

Zaawansowane wiązania

Centrum profilów Wyśrodkowuje względem siebie prostokątne i kołowe profile oraz w pełni definiuje komponenty.
Symetryczna Wymusza dwa podobne elementy do bycia symetrycznymi względem płaszczyzny lub ściany planarnej.
Szerokość Powiązuje kartę pomiędzy dwiema ścianami planarnymi.
Wiązanie ścieżki Dokonuje powiązania wybranego punktu na komponencie ze ścieżką.
Liniowe/Złączka liniowa Ustanawia relację pomiędzy translacją jednego komponentu a translacją innego komponentu.
Limit Pozwala na ruch komponentu w pewnym przedziale wartości dla wiązań odległości i kątowych.
  Wyrównanie wiązania Przełącza wyrównanie wiązania.
Wyrównany Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w tym samym kierunku.
Anty-wyrównane Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w przeciwnych kierunkach.

Wiązania mechaniczne

Krzywka Wymusza walec, płaszczyznę lub punkt do bycia wspólnymi lub stycznymi z szeregiem stycznych wyciągniętych ścian.
Szczelina Ogranicza ruch śruby lub szczeliny w otworze szczeliny.
Zawias Ogranicza ruch pomiędzy dwoma komponentami do jednego, obrotowego stopnia swobody.
Koła zębate Wymusza obrót dwóch komponentów względem siebie wokół wybranych osi.
Mechanizm zębatkowy Translacja liniowa jednej części (zębnicy) powoduje ruch obrotowy innej części (zębatki) i na odwrót.
Śrubowe Powiązuje komponenty koncentrycznie oraz dodaje relację skoku pomiędzy obrotem jednego komponentu a przesunięciem drugiego.
Połączenie uniwersalne Obrót jednego komponentu (wał wyjściowy) względem osi jest powodowany przez obrót innego komponentu (wał wejściowy) względem osi.
  Wyrównanie wiązania
Wyrównany Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w tym samym kierunku.
Anty-wyrównane Wektory normalne do wybranych ścian wskazują w przeciwnych kierunkach.

Wiązania

Pole Wiązania zawiera wszystkie dodane wiązania, gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty, lub wszystkie edytowane wiązania. Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.

Aby poddać edycji więcej niż jedno wiązanie jednocześnie, należy wybrać wiele wiązań w drzewie operacji FeatureManager, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj operację. Wszystkie wiązania pojawią się w polu Wiązania.

Opcje

Dodaj do nowego folderu Gdy opcja jest wybrana, nowe wiązania pojawiają się w folderze Wiązania w drzewie operacji FeatureManager. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, nowe wiązania pojawiają się w folderze Wiązania.
Pokaż dialog podręczny Kiedy opcja ta jest wybrana, kiedy dodajemy standardowe wiązania pojawia się podręczny pasek narzędzi. Kiedy to pole nie jest zaznaczone, standardowe wiązania dodajemy w menedżerze właściwości PropertyManager.
Pokaż podgląd Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania.
Użyj tylko dla ustawienia pozycji Gdy opcja ta jest wybrana, komponenty przenoszone są do pozycji zdefiniowanej przez wiązanie, lecz wiązanie nie jest dodawane do drzewa operacji FeatureManager. Wiązanie pojawi się w polu Wiązania, dzięki czemu będzie można edytować i pozycjonować komponenty, ale po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie nic nie pojawi się w drzewie operacji FeatureManager.
Pole wyboru Użyj tylko dla ustawienia pozycji jest alternatywą dla dodawania wielu wiązań a następnie usuwania tych wiązań w drzewie operacji FeatureManager.
Ustaw pierwszy wybrany element jako przezroczysty Sprawia, że pierwszy wybrany komponent staje się przezroczysty, aby ułatwić wybieranie drugiego komponentu. Opcja ta jest użyteczna, jeśli drugi komponent znajduje się za pierwszym.