Przykład tworzenia rdzenia

W tym przykładzie operacja gniazda z przodu części z tworzywa sztucznego jest uwięzionym obszarem formy, który wymaga rdzenia.

W pierwszej kolejności utworzymy szkic na bryle oprzyrządowania (w tym przypadku jest to Obiekt gniazda), aby zdefiniować zarys rdzenia. Następnie użyjemy narzędzia Rdzeń Tool_Core_Mold_Tools.gif, aby utworzyć rdzeń.
mold_sidecore_01.gif

Aby utworzyć rdzeń, należy:

 1. Otworzyć szkic na wewnętrznej ścianie Obiektu gniazda, jak na ilustracji.
  mold_sidecore_12.gif
 2. Naszkicować zarys rdzenia, który ma być utworzony.
  mold_sidecore_02a.gif mold_sidecore_02b.gif
  Widok od przodu Widok od prawej strony
  Płaszczyzna, na której tworzony jest szkic rdzenia, nie musi być prostopadła do kierunku wyciągnięcia W tym przypadku szkic znajduje się na wewnętrznej ścianie obiektu gniazda, która jest pochylona o 5° w stosunku do kierunku ruchu rdzenia.
  Kierunek wyciągnięcia mold_sidecore_04.gif Kierunek przeciwny do wyciągnięcia
 3. Zamknąć szkic.
 4. Przy wybranym szkicu kliknąć przycisk Rdzeń Tool_Core_Mold_Tools.gif na pasku narzędzi Narzędzia do form lub kliknąć Wstaw > Formy > Rdzeń.
 5. W menedżerze właściwości PropertyManager ustawić opisane poniżej opcje, a następnie kliknąć PM_OK.gif.
  Utworzony zostanie nowy obiekt dla rdzenia i odjęty od Obiektu gniazda.
  mold_sidecore_05.gif

  W drzewie operacji FeatureManager, w folderze Obiekty bryłowe FM_solid_bodies.gif nowy rdzeń pojawi się w folderze Obiekty rdzenia FM_solid_bodies.gif.

Wybory

Szkic graniczny dla rdzenia PM_sketch_to_project.gif Wybrać szkic rdzenia utworzony w kroku 2.
Kierunek wyciągnięcia Wybrać przednią ścianę obiektu gniazda, jak na ilustracji.
mold_sidecore_03.gif
Obiekt rdzenia/gniazda solid_bodies.png Wyświetla nazwę obiektu gniazda.

Parametry

Pochylenie Wł/Wył Kliknąć, aby dodać pochylenie, a następnie ustawić Kąt pochylenia na 5.
Pochylenie na zewnątrz Wybrać, aby utworzyć kąt pochylenia na zewnątrz.
Status końca Wybrać Na odległość jako status końca w kierunku wyciągnięcia, a następnie ustawić Głębokość wzdłuż kierunku wyciągnięcia PM_distance_nonum.gif na 50.
Status końca Wybrać Na odległość jako status końca w kierunku przeciwnym do wyciągnięcia, a następnie ustawić Głębokość przeciwnie do kierunku wyciągnięcia PM_distance_nonum.gif na 25.
Zamykaj końce Wybrać, aby zdefiniować powierzchnię końcową rdzenia.