FeatureXpert Operacji

Narzędzie FeatureXpert Operacji wykorzystujące technologię inteligentnych operacji (SOLIDWORKS Intelligent Feature Technology, SWIFT™), wyręcza użytkownika w zarządzaniu operacjami, pozwalając mu skoncentrować się na projekcie.

Podczas dodawania lub zmieniania zaokrągleń o stałym promieniu oraz pochyleń płaszczyzny neutralnej, które powoduje błędy przebudowania, pojawia się okno dialogowe Informacje o błędach, zawierające opis błędu. Należy kliknąć FeatureXpert Operacji w oknie dialogowym, aby uruchomić narzędzie FeatureXpert Operacji i podjąć próbę naprawienia błędu.

FeatureXpert Operacji może zmienić kolejność operacji w drzewie operacji FeatureManager lub zmodyfikować właściwości styczności, aby umożliwić prawidłowe przebudowanie części. Narzędzie FeatureXpert Operacji może również, aczkolwiek w mniejszym zakresie, naprawiać płaszczyzny odniesienia, które utraciły swoje odniesienia.

Obsługiwane operacje:
  • Zaokrąglenia o stałym promieniu
  • Pochylenia płaszczyzny neutralnej
  • Płaszczyzny odniesienia
Nieobsługiwane elementy:
  • Inne typy operacji zaokrągleń i pochyleń.
  • Operacje lustra i szyku. Gdy operacje lustra lub szyku zawierają operację zaokrąglenia lub pochylenia, narzędzie FeatureXpert Operacji nie może modyfikować tych operacji w kopiach znajdujących się w odbiciu lustrzanym lub szyku.
  • Operacje z biblioteki. Operacje zaokrąglenia i pochylenia w operacji z biblioteki są ignorowane przez narzędzie FeatureXpert Operacji, a cała operacja z biblioteki jest traktowana jako operacja sztywna.
  • Konfiguracje i tabele konfiguracji. Narzędzie FeatureXpert Operacji nie jest dostępne dla części zawierających te elementy.