Wypełnienie powierzchni

Operacja Wypełnienie powierzchni konstruuje łatę powierzchni z dowolną liczbą boków, w granicach zdefiniowanych przez krawędzie istniejącego modelu, szkice lub krzywe, łącznie z krzywymi kompozytowymi.

Możemy użyć tej operacji, aby skonstruować operację wypełniającą przerwę w modelu. Narzędzia Wypełnienie powierzchni można użyć w następujących przypadkach:
  • Konieczność skorygowania części, która nie została prawidłowo zaimportowana do SOLIDWORKS (gdy występują brakujące ściany).
  • Wypełnienie otworów w części używanej do formy z rdzeniem i gniazdem.
  • Konstrukcja powierzchni w zastosowaniach projektów przemysłowych.
  • Tworzenie bryły. Uwzględnianie operacji jako oddzielnych elementów lub scalanie tych operacji.

Aby utworzyć wypełnioną powierzchnię, należy kliknąć Wypełnienie powierzchni na pasku narzędzi Powierzchnie lub Wstaw > Powierzchnia > Wypełnienie, ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager i kliknąć OK .