Typy wypełniania powierzchni zamknięcia stykowego

Powierzchnia zamknięcia stykowego zamyka otwór na wylot poprzez utworzenie łaty powierzchni wzdłuż linii neutralnej lub krawędzi tworzących ciągłą pętlę. Możemy utworzyć powierzchnie zamknięcia stykowego przed lub po utworzeniu linii neutralnych w modelu.

Krzywiznę łaty można kontrolować, wybierając różne typy wypełnienia (Kontaktowe, Styczne lub Brak wypełnienia).
Kliknąć objaśnienie, aby zmienić typ wypełnienia pętli z Kontaktowe na Styczne i na Brak wypełnienia.

Kontakt

Tworzy powierzchnię wewnątrz wybranej granicy. Jest to domyślny typ wypełnienia powierzchni dla wszystkich automatycznie wybranych pętli.

Styczne

Tworzy powierzchnię wewnątrz wybranej granicy, jednakże zachowuje styczność łaty do przylegających ścian. Kliknąć strzałkę, aby zmienić które ściany są używane dla styczności.
1 — Styczne do ścian otworu
surface_fill_tangent_02.gif arrow_right.gif tangent_patches_01.gif
2 — Styczne do powierzchni, którą przebija otwór
surface_fill_tangent_01.gif arrow_right.gif tangent_patches_02.gif
Oprócz prostych pętli, opcję Styczne można stosować do bardziej skomplikowanych otworów na wylot, kiedy to oprogramowanie znajduje pary krawędzi, a następnie konstruuje i łączy ze sobą szeregi powierzchni planarnych, jak na ilustracji.
mold_shutoff_telescopic_01.gif mold_shutoff_telescopic_03.gif mold_shutoff_telescopic_02.gif
Skomplikowany otwór na wylot. Łata powierzchni zamknięcia stykowego styczna do ścian otworu. Łata powierzchni zamknięcia stykowego styczna do powierzchni, którą przebija otwór.

Brak wypełnienia

Nie tworzy powierzchni (otwór przelotowy nie jest łatany). Ta opcja informuje SOLIDWORKS o konieczności zignorowania tych krawędzi podczas ustalania, czy rdzeń i gniazdo będzie można oddzielić.

Aby można było rozdzielić blok obiektu narzędzia na dwa fragmenty, potrzeba dwóch kompletnych powierzchni (powierzchni rdzenia i powierzchni gniazda) bez żadnych otworów. Optymalnie, narzędzie Powierzchnie zamknięcia stykowego identyfikuje i wypełnia wszystkie otwory. Czasem oprogramowanie nie może wygenerować powierzchni dla pewnych otworów. W takim przypadku musimy zidentyfikować otwór poprzez wybranie pętli krawędzi i wybranie opcji Brak wypełnienia. Po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager Powierzchnie zamknięcia stykowego, należy ręcznie utworzyć łatę powierzchni.

Następujące narzędzia i możliwości SOLIDWORKS są użyteczne przy ręcznym łataniu otworów przelotowych:
  • Narzędzia na pasku narzędzi Powierzchnie
  • Menedżer wyboru SelectionManager w wyciągnięciach po profilach
  • Możliwość tworzenia powierzchni planarnych pomiędzy dowolnymi dwoma krawędziami planarnymi
W modelu dozwolona jest tylko jedna Powierzchnia zamknięcia stykowego, dlatego te Dlatego też w obrębie jednej operacji musimy przypisać typ wypełnienia Kontakt, Styczne lub Brak wypełnienia do każdego otworu przelotowego.