Kalkulacja kosztów podzespołu

Podczas kalkulacji kosztów złożenia można użyć trybu Płaskie drzewo lub trybu Zagnieżdżone drzewo. Można również kalkulować koszty podzespołów lub zastosować do nich koszt zakupu.

Dwa tryby kalkulacji kosztów Costing są następujące:

Płaskie drzewo

Kalkuluje koszty górnych złożeń bez kalkulowania kosztów podzespołów. Opcja Płaskie drzewo kalkuluje koszty złożeń zgodnie z istniejącym zachowaniem.

Zagnieżdżone drzewo

Kalkuluje koszty górnego złożenia i jego podzespołów lub stosuje koszt zakupu do podzespołów.

Możliwości kalkulacji kosztów złożenia:

Zastosuj koszt zakupu

Można kalkulować koszty złożenia w trybie Zagnieżdżone drzewo i zastosować korekty kosztów do poszczególnych podzespołów, korzystając z opcji Użyj kosztu zakupu w menu podręcznym. W przypadku zastosowania kosztów zakupu do któregoś podzespołu wszystkie komponenty w tym podzespole będą wyszarzone w menedżerze właściwości CostingManager.

Zastosowanie zmian kosztu komponentu do wielu wystąpień w całym złożeniu.

W przypadku zmiany kosztu komponentu, mającego wiele wystąpień w obrębie podzespołów lub poza nimi, zmiana kosztu jest stosowana we wszystkich wystąpieniach w złożeniu.

Preferencje kalkulacji kosztów Costing. Preferowana kolejność dla kalkulacji kosztów Costing w przypadku złożenia niepoddanego kalkulacji kosztów jest następująca:
  1. Koszt dostosowanej właściwości. Jeżeli koszt dostosowanej właściwości jest zdefiniowany dla podzespołu lub komponentu, a dostosowana właściwość jest zdefiniowana w szablonie kalkulacji kosztów Costing, koszt ten jest uważany za nadrzędny wobec kosztu zdefiniowanego w szablonie.
  2. Obliczony koszt. Jeżeli nie jest zdefiniowany ani koszt dostosowanej właściwości, ani koszt w szablonie, koszty są obliczane indywidualnie. W przypadku, gdy podzespół jest już zapisany z danymi kalkulacji kosztów Costing, zapisany koszt jest uważany za nadrzędny wobec innego rodzaju kosztów.

Opcje w menedżerze właściwości CostingManager:

Opcja Opis
Użyj kosztu z szablonu Stosuje koszt zdefiniowany w szablonie
Użyj kosztu zakupu Stosuje korektę kosztu w stosunku do istniejącego kosztu
Użyj kosztu dostosowanych właściwości Stosuje koszt zdefiniowany jako właściwość dostosowaną.
Użyj obliczonego kosztu Stosuje obliczony koszt komponentów i podzespołów