Wybieranie opcji

Okno dialogowe Wybierz opcję pojawia się kiedy wybierzemy kilka elementów na modelu i naciśniemy Usuń. Okno dialogowe jest dynamiczne z dostępnymi odpowiednimi wyborami w zależności od tego jakie elementy są wybrane na modelu.

Opcje obejmują:

Usuń operację Usuwa całą operację i wszystkie powiązane operacje.
Usuń ścianę(y) Wyświetla menedżera właściwości PropertyManager Usuń ścianę.
Usuń otwór(y) Usuwa wszystkie otwory utworzone przy pomocy operacji Otwór prosty lub Kreator otworów.

W menedżerze właściwości PropertyManager Usuń ścianę można wybrać jedną lub więcej ścian na modelu bryłowym, aby utworzyć powierzchnie.

Na przykład, jeśli wybierzemy dwa elementy na modelu, jak pokazane poniżej, i naciśniemy Usuń, pojawi się okno dialogowe Wybierz opcję. Ponieważ otwory z Kreatora otworów zostały wywiercone na nieplanarnej powierzchni przed utworzeniem operacji odsunięcia powierzchni, otwory na odsuniętej powierzchni nie pojawią się w drzewie operacji FeatureManager.

Usuń operację Wybierz, aby usunąć odsunięcie powierzchni. Można również usunąć wycięcie i zaokrąglenie wzdłuż krawędzi wycięcia.
Usuń ścianę(y) Wybierz, aby wyświetlić menedżera właściwości PropertyManager Usuń ścianę, z którego można usunąć każdą inną ścianę w modelu.
Usuń otwór(y) Wybierz aby usunąć otwór na odsuniętej powierzchni.