Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianę

Można odsuwać, przenosić i obracać ściany oraz operacje bezpośrednio w modelach bryłowych i powierzchniowych.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przenoszenie ściany, należy:

Kliknąć Przenieś ścianę (pasek narzędzi Narzędzia do form lub Operacje) lub Wstaw > Ściana > Przenieś . Można również kliknąć ścianę prawym przyciskiem myszy i kliknąć Przenieś ścianę, lub wybrać Przenieś ścianę na karcie Edycja bezpośrednia menedżera poleceń CommandManager.

Przenieś ścianę

  Odsunięcie Odsuwa wybrane ściany lub operacje o określoną odległość.
  Przenieś Przenosi wybrane ściany lub operacje o określoną odległość w wybranym kierunku.
  Obrót Obraca wybrane ściany lub operacje o określony kąt wokół wybranej osi.
 
Funkcja Instant3D obsługuje edytowanie operacji Przenieś ścianę. Należy kliknąć Przenieś ścianę lub ścianę i użyć strzałki Instant3D, manipulatora wymiaru lub triady, aby edytować operację Przenieś ścianę.
Ściana(y) do przeniesienia Wyszczególnia ściany lub operacje do odsunięcia. Należy użyć podręcznego paska narzędzi Wybierz połączone ściany, aby ułatwić wybór różnych ścian. Patrz Używanie wybranych połączonych ścian.
  Pokaż pasek narzędzi wyboru Pokazuje/ukrywa paski narzędzi akceleratora wyboru.
  Kopiuj Kopiuje ściany i operacje przy użyciu poleceń Przenieś i Obróć. Można użyć funkcji Instant3D, takiej jak triada i linijki, aby umieścić i edytować operacje Przenieś ścianę. Opcja ta jest użyteczna kiedy modyfikujemy importowaną geometrię. Nie można tworzyć rozłącznych obiektów używając tej opcji. Wideo: Przenieś ścianę - kopiowanie
Przykład Odsunięcia, Przesunięcia i Obrotu
Pierwotne dodanie Odsunięcie

Promień zakrzywionej ściany zostanie zwiększony.

Przenieś

Promień zakrzywionej ściany pozostaje taki sam.

Obrót

Parametry — Odsuń

Odległość Ustawia odległość do przeniesienia ścian lub operacji.

Parametry — Tłumacz

Na odległość

Odniesienie kierunku

Należy wybrać płaszczyznę, ścianę planarną, krawędź liniową lub oś odniesienia, aby określić kierunek poruszania się ścian lub operacji.

Odległość

Ustawia odległość do przeniesienia ścian lub operacji.

Delta X

Przenosi ścianę wzdłuż osi X.

Delta Y

Przenosi ścianę wzdłuż osi Y.

Delta Z

Przenosi ścianę wzdłuż osi Z.

Do wierzchołka

Z elementu

Ustawia ścianę, płaszczyznę lub wierzchołek, z którego ściana ma być przeniesiona.

Na element

Ustawia wierzchołek, na który ściana ma być przeniesiona.

Do powierzchni

Z elementu

Ustawia ścianę lub płaszczyznę, z której ściana ma być przeniesiona.

Na element

Ustawia powierzchnię, ścianę lub płaszczyznę, na którą ściana ma być przeniesiona.

Odsunięcie od powierzchni

Z elementu

Ustawia ścianę lub płaszczyznę, z której ściana ma być przeniesiona.

Element odsunięcia

Ustawia powierzchnię, ścianę lub płaszczyznę odsunięcia.

Do obiektu

Z elementu

Ustawia ścianę lub płaszczyznę, z której ściana ma być przeniesiona.

Na element

Ustawia powierzchnię lub obiekt powierzchniowy, na który ściana ma być przeniesiona.

Parametry — Obróć

Oś odniesienia Ustawia wybraną oś jako oś obrotu. Wybierz krawędź liniową lub oś odniesienia.
Kąt pochylenia Określa kąt obrotu wokół osi odniesienia.
X początku obrotu Definiuje współrzędną X pozycji triady.
Y początku obrotu Definiuje współrzędną Y pozycji triady.
Z początku obrotu Definiuje współrzędną Z pozycji triady.
X kąta obrotu Ustawia kąt obrotu wokół osi X triady.
Y kąta obrotu Ustawia kąt obrotu wokół osi Y triady.
Z kąta obrotu Ustawia kąt obrotu wokół osi Z triady.