Okienko zadań Złożenie

Określić wartości wejściowe pozwalające ustalić koszt wyprodukowania złożenia z okienka zadań Costing.

Szablony kalkulacji kosztów Costing

Główny szablon Określa istniejący szablon. Główny szablon wieloobiektowy odnosi się do dwóch innych szablonów: jednego dla obiektów arkusza blachy, a drugiego dla obiektów obrobionych.

Szablon główny określa operacje na poziomie części.

Uruchom edytor szablonu Otwiera Edytor szablonu kalkulacji kosztów Costing, który pozwala na utworzenie lub edycję szablonów narzędzia Costing.

Lista części

Lista części Wyszczególnia części w złożeniu. Typ części określa arkusz blachy lub szablon skrawania, który ma odniesienie w szacowaniu kosztów. Narzędzie kalkulacji kosztów Costing automatycznie rozpoznaje odpowiedni szablon.
Koszty do obliczenia Wyszczególnia części, które nie mają danych dotyczących kosztów. Koszty części są obliczane z domyślnymi parametrami ustawionymi w sekcji Opcje kalkulacji kosztów Costing.
Koszt zdefiniowany Wyświetla listę części, które są zapisane z danymi dotyczącymi kosztów.
Wyklucz Wyklucza części wybrane dla złożeń z kalkulacji kosztów.
Uwzględnij Uwzględnia wszelkie wybrane części w złożeniach przy kalkulacji kosztów.
Typ szacowania kosztów Definiuje kategorię kosztów na podstawie części wybranych w obszarze Lista części, Koszty do obliczenia, Koszt zdefiniowany lub Kupowane części. Możliwe jest ustawienie części jako Kupowane części i przeliczenie kosztu tej samej części poprzez wybranie Do obliczenia.
Części z biblioteki Toolbox Wyszczególnia wszystkie komponenty Toolbox. Koszty części Toolbox nie są obliczane podczas wykonywania kalkulacji kosztów Costing.
Kupowane części Wyświetla listę części, których koszt zakupu zdefiniowano w wybranym szablonie lub szablonie ustawionym na dostosowaną właściwość ze zdefiniowanym kosztem zakupu.
Rozpocznij szacowanie kosztów

Po przypisaniu Typu obiektu każdemu obiektowi w części oraz określeniu metod i materiałów zielony obszar komunikatu będzie sygnalizować, że można już rozpocząć szacowanie kosztów.

Ilość

Całkowita liczba złożeń Liczba złożeń, które mają zostać wyprodukowane.
Rozmiar serii Liczba złożeń, które mają zostać wyprodukowane w jednej serii.

Narzut/Upust

Dostosowanie kosztu Dostosowuje łączny koszt z użyciem wartości procentowej. Wartość ujemna oznacza zniżkę, a wartość dodatnia dodatkowy narzut. Na przykład można zwiększyć koszt o 15% kosztów łącznych.

Szacowany koszt na część

Koszt Wyświetla całkowity szacowany koszt wyprodukowania złożenia. Koszt jest na bieżąco aktualizowany o wszystkie wprowadzone zmiany.
Porównanie Wyświetla wykres słupkowy Bieżącego i Poprzedniego kosztu lub kosztu Bieżącego i Linii bazowej. Jeśli zmiany wprowadzone w złożeniu powodują spadek kosztów, słupek Bieżący ma kolor zielony, a różnica procentowa jest ujemna. Jeśli zmiany wprowadzone w części powodują wzrost kosztów, słupek Bieżący ma kolor czerwony, a różnica procentowa jest dodatnia.

Aby wyznaczyć koszt linii bazowej na potrzeby porównania, kliknąć Ustaw linię bazową . W przypadku zmiany projektu jego koszt zostanie porównany z kosztem linii bazowej. Po ustawieniu kosztu linii bazowej wszystkie zmiany w złożeniu zostają przeanalizowane jako koszt Bieżący i jest wyświetlana odpowiednia różnica.

Rozkład Wyświetla koszt i rozkład procentowy najważniejszych składowych kosztu całkowitego:

Obliczane części

Podsumowanie kosztu części skrawanych, części arkusza blachy oraz części wieloobiektowych użytych w złożeniu.

Kupowane części

Suma wszystkich zakupionych części w złożeniu.

Narzut lub upust

Koszt obliczony według danych wejściowych dla wartości narzut/upust (% łącznego kosztu).

Generuj raport Otwiera okno dialogowe Opcje raportu, w którym można dostosować raport i wyeksportować go jako dokument programu Word lub jako arkusz kalkulacyjny Excel.