Wykrywanie kolizji

Możliwe jest wykrycie kolizji z innymi komponentami w trakcie przenoszenia lub rotacji komponentu.

Oprogramowanie jest w stanie wykryć kolizje z całymi złożeniami lub wybranymi grupami komponentów. Można znaleźć kolizje dla wybranych komponentów, bądź dla wszystkich komponentów, które są przenoszone w wyniku wiązań z wybranymi komponentami.

Zależności dynamiczne to opcja Wykrywania kolizji, która umożliwia oglądanie ruchu komponentów złożenia w realistyczny sposób. Przy włączonej opcji Zależności dynamiczne, gdy komponent jest przeciągany, to wywiera on siłę na komponenty, których dotyka oraz przemieszcza te komponenty, o ile mają one możliwość ruchu.

Aby wykryć kolizje w trakcie przenoszenia lub rotacji komponentów, należy:

 1. Kliknąć Przenieś komponent lub Obróć komponent (pasek narzędzi Złożenie).
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje kliknąć Wykrywanie kolizji.
 3. W części Sprawdź pomiędzy, wybrać:
  Opcja Opis
  Wszystkie komponenty Kolizja zostanie wykryta, jeżeli przenoszony komponent dotknie dowolnego innego komponentu w złożeniu.
  Te komponenty Wybrać komponenty do pola Komponenty do sprawdzenia kolizji, a następnie kliknąć Wznów przeciąganie. Jeżeli komponent, który poruszamy dotyka wybrany komponent, wykryta zostanie kolizja. Kolizje z elementami, które nie znajdują się w polu są ignorowane.
 4. Zaznaczyć pole wyboru Tylko przeciągana część, aby sprawdzić kolizje wyłącznie dla komponentów, które zostały wybrane do przeniesienia. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, sprawdzane są komponenty które wybierzemy do przeniesienia plus wszelkie inne komponenty , które są poruszane z powodu wiązań z wybranymi komponentami.
 5. Zaznaczyć pole wyboru Zatrzymaj przy kolizji, aby zatrzymać ruch komponentu gdy dotknie on jakiegokolwiek innego elementu.
 6. W części Zaawansowane opcje, wybrać:
  Opcja Opis
  Podświetl ściany Podświetlone zostaną ściany, które dotykają przenoszonego komponentu.
  Dźwięk Komputer emituje sygnał akustyczny przy wykryciu kolizji.
  Ignoruj skomplikowane powierzchnie Kolizje są wykrywane tylko na następujących typach powierzchni: planarne, cylindryczne, stożkowe, kuliste oraz toroidalne.
  Pole wyboru Ta konfiguracja nie ma zastosowania do Wykrywania kolizji, Zależności dynamicznych oraz Dynamicznego prześwitu. Dotyczy ono wyłącznie poleceń Przenieś komponent lub Obróć komponent.
 7. Przenieść lub obrócić komponent, aby wykryć kolizje.
 8. Kliknąć , aby zakończyć i wyjść.