Wprowadzanie parametrów w tabeli konfiguracji

Nazwy wymiarów, operacji, komponentów i konfiguracji używane w tabeli konfiguracji muszą odpowiadać nazwom w modelu. Aby zapewnić całkowitą zgodność nazwy, można ją skopiować z okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu.

Patrz: Podsumowanie parametrów tabeli konfiguracji, aby zobaczyć listę prawidłowych parametrów i skojarzonych wartości.
Kiedy używamy tabelę konfiguracji w oprogramowaniu SOLIDWORKS, ważne jest prawidłowe formatowanie tabeli.

Aby skopiować i wkleić nazwę wymiaru, operacji, komponentu lub konfiguracji, należy:

 1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć wymiar.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację i wybrać Właściwości operacji.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent i wybrać Właściwości komponentu.
 2. W oknie dialogowym lub w menedżerze właściwości PropertyManager, skopiować (Ctrl+C) nazwę elementu (w przypadku komponentów, należy upewnić się, że kopiowana jest Pełna nazwa).
 3. Wkleić (Ctrl+V) nazwę w odpowiedniej komórce nagłówka kolumny.

  Specyfikacje parametrów:

  • Niektóre specyfikacje parametrów, które pojawiają się w komórkach nagłówków kolumn zawierają słowa kluczowe, takie jak $KONFIGURACJA lub $KOMENTARZ. Słowa kluczowe parametrów nie uwzględniają wielkości liter.
  • Niektóre parametry (stan wygaszenia lub konfiguracja odniesienia komponentu) zawierają także nazwę komponentu i numer wystąpienia. Parametry te używają następującej składni:

   $SŁOWO KLUCZOWE@komponent<wystąpienie>

   gdzie komponent oznacza nazwę komponentu, a wystąpienie oznacza numer wystąpienia (liczba całkowita) w nawiasach trójkątnych.

   Na przykład: kolumna oznaczona $KONFIGURACJA@kołozębate<2> steruje konfiguracją odniesienia drugiego wystąpienia komponentu o nazwie koło zębate.

   Wartości, które nie są nazwami elementów (Tak, Wygaś, itp.) nie uwzględniają wielkości liter. Składnia oraz dozwolone wartości dla każdego z typów parametrów zostały opisane w innych zagadnieniach.

  Wiele wystąpień:

  Możemy określić wiele wystąpień komponentu w jednej komórce nagłówka kolumny. Należy użyć następującej składni dla numerów wystąpień:
  • <*> wszystkie wystąpienia
  • <1-4> zakres wystąpień
  • <1,3,6> niekolejne wystąpienia, rozdzielone przecinkami
  • <1,3-6,8> kombinacja, rozdzielone przecinkami

  Oto przykład tabeli konfiguracji, która tworzy trzy konfiguracje, dodaje komentarz do każdej z nich, wygasza operację i steruje wymiarem.

  Wewnątrz tabeli konfiguracji nie należy umieszczać żadnych wierszy ani kolumn z pustymi nagłówkami. Oprogramowanie SOLIDWORKS kończy oszacowywanie danych gdy osiągnie wiersz lub kolumnę, która posiada pustą komórkę nagłówka. Dane, które pojawiają się w wierszu lub kolumnie z pustym nagłówkiem, a także w następnych wierszach i kolumnach są ignorowane.