Szacowanie kosztów złożeń w trybie drzewa zagnieżdżonego

Aby oszacować koszt podzespołów w złożeniu:

 1. Otworzyć litera dysku:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2017\whatsnew\Costing\PunchingMachine\PunchingMachine.sldasm.
 2. Skopiować szablon Punch data.sldctc z lokalizacji \Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2017\whatsnew\Costing\PunchingMachine do C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2017\lang\english\Costing templates.
 3. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Lokalizacje plików i wykonać następujące czynności:
  1. W części Pokaż foldery dla wybrać Szablony kalkulacji kosztów Costing z listy rozwijanej.
  2. Kliknąć Dodaj i podać ścieżkę pliku C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2017\lang\english\Costing templates.
 4. Kliknąć Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing .
 5. W okienku zadań Costing, w części Szablony kalkulacji kosztów Costing, w obszarze Główny szablon wybrać szablon Dane wykrawania.
 6. W części Lista części:
  1. Kliknąć Zagnieżdżone drzewo.
  2. Wybrać części dla:
   • Koszt do obliczenia
   • Koszt zdefiniowany
   W powyższych sekcjach można przeglądać tylko części, a nie złożenia.
 7. Aby określić lub zmienić koszt wstępnie zdefiniowany, wybrać część w obszarze Koszt zdefiniowany oraz wskazać typ kosztu.
 8. W obszarze Części Toolbox wybrać części i ustawić jedną z następujących opcji:
  • Wyklucz. Wyklucza wybrane obiekty z obliczeń kosztów.
  • Uwzględnij. Dołącza wybrane obiekty do obliczeń kosztów.
 9. Kliknąć polecenie Rozpocznij szacowanie kosztów.
 10. Kliknąć Tak.
  Kiedy klikniemy Tak, podzespoły zapisane z kosztami obliczonymi metodą płaskiego drzewa mogą ulec zmianie.
 11. W menedżerze kosztów CostingManager kliknąć prawym przyciskiem myszy koszt podzespołu i kliknąć jedną z poniższych opcji w menu podręcznym:
  • Użyj kosztu z szablonu
  • Użyj kosztu zakupu
  • Użyj kosztu dostosowanej właściwości
  • Użyj obliczonego kosztu
  Można przełączać się między opcjami Użyj kosztu z szablonu / Użyj kosztu dostosowanej właściwości, Użyj kosztu zakupu i Użyj obliczonego kosztu. Jeżeli dostosowana właściwość jest zdefiniowana dla podzespołu, to opcja Użyj kosztu z szablonu nie jest widoczna w menu podręcznym.
  Koszt złożenia został zaktualizowany.