Tworzenie żeber

Aby utworzyć żebro, należy:

  1. Naszkicować kontur do użycia jako żebro, na płaszczyźnie przecinającej część, lub równoległej lub ustawionej pod kątem do istniejącej płaszczyzny.
  2. Kliknąć Żebro (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Żebro.
  3. Ustawić opcje menedżera właściwości PropertyManager.
  4. Kliknąć OK .