Przycinanie z przycinaniem wewnątrz

Przycina otwarte elementy szkicu leżące wewnątrz dwóch elementów ograniczających.

Aby przyciąć przy użyciu opcji Przytnij wewnątrz należy:

  1. Kliknąć szkic prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj szkic.
  2. Kliknąć Przytnij elementy Tool_Trim_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Przytnij.
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje, wybrać Przytnij wewnątrz PM_trim_trim_away_inside.gif.
  4. Wybrać dwa ograniczające elementy szkicu.
  5. Wybrać elementy szkicu do przycięcia.
    Elementy szkicu wybrane do przycięcia muszą przecinać każdy z elementów ograniczających jeden raz, lub nie przecinać ich wcale.
  6. Kliknąć PM_OK.gif.