Przechwytywanie odnośników wiązań z istniejących wiązań

Aby przechwycić odnośnik wiązania z istniejącego wiązania, należy:

  1. Edytować komponent w kontekście złożenia.
  2. Kliknąć Odniesienie wiązania (pasek narzędzi Geometria odniesienia) lub kliknąć Wstaw > Geometria odniesienia > Odniesienie wiązania.
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Odniesienia do przechwycenia, wybrać element lub wiązanie.
    Element, wiązanie i wyrównanie wiązania pojawią się w części Pierwotny element odniesienia .
  4. W razie potrzeby, powtórzyć krok 3 aby dodać wtórne i trzeciorzędne elementy.
  5. Wpisać nazwę w części Nazwa odnośnika i kliknąć , aby dodać odnośnik wiązania do komponentu.