Upraszczanie oszacowania kosztów

Można oszacować koszt części obrabianych maszynowo w oparciu o wybrany szablon tylko dla wybranego materiału.

Aby uprościć oszacowanie kosztów, należy wybrać obróbkowe opcje w oknie dialogowym Opcje kalkulacji kosztów i obliczyć koszt usuniętego materiału:

Należy użyć rozpoznawania dostosowanych operacji objętości

Po jej zastosowaniu do materiału usuwanego z części obrabianej, określa, że operacja objętości określa ilość materiału do usunięcia.

Koszt na usuniętą objętość

Pozwala na przypisanie stałego kosztu na jednostkę objętości usuniętego materiału, zamiast obliczania kosztu w oparciu o rozmiary narzędzi i szybkość usuwania materiału.

Zastąp ustawienia szablonu dla opartego na odsunięciu wykańczania

Oblicza koszt na jednostkę objętości elementów półwykończonych i wykończonych w oparciu o odległość odsunięcia zamiast w oparciu o dane szablonu. Odległość odsunięcia jest to operacja odległości odsunięcia od obrobionej powierzchni.

Aby ustawić opcje dla uproszczonego oszacowania kosztu dla części, należy:

 1. Kliknąć Costing tool_costing_tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń na menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Kalkulacja kosztów.
 2. W panelu zadań Costing kliknąć Opcje kalkulacji kosztów CostingOptions_up.png (lewy górny róg).
 3. Wybrać kartę Zastępowanie ustawień szablonu .
 4. Wybrać następujące opcje:
  1. W części Przetwarzanie usuniętego materiału, wybrać Użyj rozpoznawania dostosowanych operacji objętości.
  2. W części Obliczanie operacji objętości wybrać Koszt na usuniętą objętość i wpisać wartości kosztu dla Skórowanie, Półwykańczanie, i Wykańczanie.
  3. W części Zakończ przetwarzanie, wybrać Zastąp ustawienia szablonu dla opartego na odsunięciu wykańczania i wpisać wartości dla Półwykańczania i Wykańczania.
 5. Ustawić pozostałe opcje i dwukrotnie kliknąć OK.