Menedżer właściwości PropertyManager Kontroler wiązań

W menedżerze właściwości PropertyManager Kontroler wiązań można wyświetlać i zapisywać pozycje komponentów złożenia z różnymi wartościami wiązań i stopniami swobody. Pomiędzy tymi pozycjami można tworzyć proste animacje.

Aby otworzyć ten menedżer właściwości PropertyManager, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknąć Kontroler wiązań (pasek narzędzi Złożenie).
  • Kliknąć Wstaw > Kontroler wiązań.

Wiązania

  Wiązania Wyszczególnia wiązania wybrane do obsługi przez kontroler. Obsługiwane typy wiązań:
  • Kąt
  • Odległość sześciokąta
  • Limit kąta
  • Limit odległości
  • WiązanieŚcieżki (Odległość wzdłuż ścieżki, Procent wzdłuż ścieżki)
  • Szczelina (Odległość wzdłuż szczeliny, Procent wzdłuż szczeliny)
  • Szerokość (Wymiar, Procent)
Zbierz wszystkie obsługiwane wiązania Automatycznie dodaje wszystkie obsługiwane wiązania do listy Wiązania.
Przenieś w górę Przenosi wybrane wiązanie w górę lub w dół listy. Kolejność wiązań na liście wpływa na kolejność zmian pozycji w animacjach.
Przenieś w dół

Pozycje wiązań

Dodaj pozycję Dodaje nową pozycję w oparciu o aktualne wartości dla wiązań.
Zaktualizuj pozycję Aktualizuje bieżącą pozycję w celu uwzględnienia zmian wartości wiązań.
Zresetuj pozycję Cofa zmiany wartości wiązań w bieżącej pozycji.

Tej opcji należy użyć, jeśli wartości wiązań zostały zmienione, ale bieżąca pozycja nie ma zostać ostatecznie zaktualizowana ani nie ma zostać dodana nowa pozycja.

Usuń pozycję Usuwa bieżącą pozycję.
Zmień kolejność pozycji Zmienia kolejność pozycji.

Wybrać żądaną pozycję w oknie dialogowym Zmień kolejność pozycji i kliknąć Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Ustaw wszystkie wiązania jako sterowane Włącza lub wyłącza stan sterujący/zależny wszystkich wiązań.
Dodaj konfigurację Tworzy konfigurację z pozycji.
Ustaw to wiązanie jako sterowane Włącza lub wyłącza stan sterujący/zależny pojedynczego wiązania.
Sterujący Wartość w polu wiązania steruje położeniem komponentów w obszarze graficznym.
Zależny Wartość w polu wiązania jest zależna od pozycji przeciągania komponentów w obszarze graficznym.

Animation

  Stan pozycji Wyświetla pozycje w kolejności, w jakiej pojawiają się w animacji.
  Time Wyświetla czas przejścia z poprzedniej pozycji.
  Wszystkie pozycje Uwzględnia wszystkie pozycje w animacji.
  Wybierz pozycje Uwzględnia tylko wybrane pozycje w animacji.
Oblicz animację Oblicza bieżącą animację. W przypadku zmiany pozycji lub parametrów animacji należy ponownie obliczyć animację przed odtworzeniem.
Odtwórz Odtwarza animację. Użyć po obliczeniu animacji.
Stop Zatrzymuje animację.
Tryb odtwarzania: Normalne Odtwarza raz od początku do końca.
Tryb odtwarzania: Odtwarzanie postępowo-zwrotne Odtwarza w sposób ciągły, od początku do końca, od końca do początku itd., aż do momentu kliknięcia Stop.
Tryb odtwarzania: Pętla Odtwarza w sposób ciągły, od początku do końca, od początku do końca itd., aż do momentu kliknięcia Stop.
Eksportuj animację Zapisuje animację do pliku .avi lub pliku innego typu.