Organizowanie obiektów bryłowych

Istnieje kilka sposobów organizowania obiektów bryłowych i zarządzania nimi w drzewie operacji FeatureManager.

 • Grupować obiekty w folderach w folderze Obiekty bryłowe .
 • Wybierać polecenia do zastosowania do wszystkich obiektów w danym folderze.
 • Wyszczególniać operacje przynależne do każdego z obiektów.

Liczba obiektów bryłowych w dokumencie części pojawia się w nawiasach obok folderu Obiekty bryłowe. Jeżeli w tej samej operacji tworzonych jest kilka obiektów, numer wystąpienia pojawia się w nawiasach kwadratowych po każdym wystąpieniu wyszczególnionym w folderze Obiekty bryłowe. Na przykład poniższa część zawiera dwa obiekty bryłowe utworzone przez jedno wyciągnięcie wycięcia.

Możliwe jest przełączanie wyświetlania obiektów ukrytych i pokazanych. W obszarze graficznym można następnie wybrać, które ukryte obiekty chcemy pokazać.

Grupowanie obiektów w folderach

Aby zgrupować obiekty w foldery, należy:

 1. Rozwinąć folder Obiekty bryłowe w drzewie operacji FeatureManager.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę obiektu bryłowego, wybrać Dodaj do nowego foldera i nadać nazwę temu folderowi.
  Wybrany obiekt bryłowy zostanie wyszczególniony w nowym folderze. Można przeciągać inne obiekty do tego samego foldera i tworzyć nowe foldery oraz podfoldery.

Stosowanie poleceń do wszystkich obiektów w folderze

Aby zastosować polecenia do wszystkich obiektów w danym folderze, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ten folder.
 2. Wybrać polecenie, takie jak: Ukryj obiekt bryłowy, Usuń obiekt, Wygląd i tak dalej.
  Polecenie to zostanie zastosowane do wszystkich obiektów w danym folderze.

Wyświetlanie operacji należących do poszczególnych obiektów bryłowych

Aby wyszczególnić operacje przynależne do każdego z obiektów bryłowych, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Obiekty bryłowe w drzewie operacji FeatureManager.
 2. Wybrać Pokaż historię operacji.
 3. Rozwinąć obiekt bryłowy, aby zobaczyć operacje przynależne do tego obiektu.
 4. Aby ukryć historię operacji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Obiekty bryłowe i usunąć zaznaczenie opcji Pokaż historię operacji.