Praca z blokami w rysunkach

Określanie domyślnej ścieżki dla bloków lokalizacyjnych

 1. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików.
 2. W części Pokaż foldery dla, wybrać z listy Bloki, a następnie kliknąć Dodaj.
 3. W oknie dialogowym Wybierz folder przejść do żądanego folderu, a następnie kliknąć OK.
  Lista może zawierać więcej niż jeden katalog. Przy wstawianiu bloku, w oknie dialogowym Otwórz domyślnie wyświetlana jest pierwsza ścieżka z listy.

Tworzenie nowego bloku

 1. W dokumencie rysunku kliknąć Utwórz blok Tool_Make_Block_Block.gif (pasek narzędzi Blok) lub Narzędzia > Blok > Utwórz.
  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Utwórz blok.
 2. Wybrać elementy szkicu lub adnotacje (tekst, elementy szkicu, odnośniki, importowane elementy i tekst oraz kreskowanie obszaru).
  block_entities.gif
  Jeżeli połączymy notatkę z właściwością systemu lub dostosowaną właściwością, blok przechowuje zmienną systemu (np. $PRPMODEL) identyfikującą element, do którego przyłączona jest notatka i rozwiązuje przyłączenie kiedy bloku jest przyłączony do modelu, widoku, arkusza lub dokumentu. Przechowuje on również i później rozwiązuje nazwy zmiennych systemu lub dostosowanych zmiennych (np. "SW-Data utworzenia").
 3. Należy zamknąć wszystkie szkice i menedżery właściwości PropertyManager i kliknąć PM_OK.gif, aby dodać blok do drzewa operacji FeatureManager.
Nazwa bloku pojawi się pod folderem Bloki FM_block.gif w drzewie operacji FeatureManager. Blok jest utworzony w rysunku lokalnym. Można również zapisać blok do pliku.

Przesuwanie lub kopiowanie bloku

Aby przesunąć blok, należy:

Zaznaczyć go i przeciągnąć.

Aby skopiować blok, należy:

Wcisnąć klawisz Ctrl podczas przeciągania bloku.

Aby skopiować blok ze szkicu, należy:

 1. W części lub złożeniu w drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Szkic zawierający blok, który chcemy skopiować.
 2. Przeciągnąć ikonę bloku FM_block_sketch.gif z drzewa operacji FeatureManager do dokumentu rysunku.

Zapisywanie bloku

Można zapisać lokalne bloki do plików zewnętrznych.

Aby zapisać blok, należy:

Wybrać blok i kliknąć przycisk Zapisz blok Tool_Save_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Blok > Zapisz .
Pojawi się okno Zapisz jako. Domyślnym rozszerzeniem dla bloków jest .sldblk. Oprogramowanie SOLIDWORKS nadal obsługuje format .sldsym dla wstawiania i edytowania bloków, ale wszystkie nowe bloki zapisane do zewnętrznych plików używają teraz rozszerzenia .sldblk.
Aby użyć blok w bibliotece projektu, należy zapisać go w folderze annotations adnotacje biblioteki projektu.
Właściwości bloku (skala i kąt obrotu) są zapisane w pliku.

Wstawianie bloku w rysunku

Alternatywnie można przeciągnąć i upuścić uprzednio utworzone bloki z biblioteki projektu.

 1. Kliknąć Wstaw Tool_Insert_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Wstaw > Adnotacje > Blok .
  Na ekranie pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Wstaw blok.
  Można również przeciągnąć blok z foldera Bloki w drzewie operacji FeatureManager do obszaru graficznego.
 2. W części Bloki do wstawienia, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wybrać nazwę z listy bloków w dokumencie rysunku.
  • Kliknąć Przeglądaj i przejść do zewnętrznego pliku zawierającego definicję bloku.
  Można wstawić pliki o rozszerzeniach .sldblk, .sldsym, .dwg i .dxf. Można zaznaczyć Utwórz odniesienie zewnętrzne do pliku, aby połączyć blok w dokumencie z plikiem zewnętrznym.
 3. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Wstaw blok.
 4. W obszarze graficznym, używając wnioskowania dla zlokalizowania bloków względem siebie nawzajem i względem geometrii rysunku.
 5. Kliknąć w obszarze graficznym żądaną liczbę razy, aby umieścić żądaną liczbę bloków. Blok zostanie umieszczony tak, aby jego punkt wstawienia był w punkcie kliknięcia w obszarze graficznym.
 6. Kliknąć PM_OK.gif.

Edytowanie właściwości bloku

 1. Wybrać blok w obszarze graficznym.
 2. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Blok.
 3. Kliknąć PM_OK.gif.

Edytowanie bloku

 1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Wybrać blok w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Narzędzia > Blok > Edytuj.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy blok w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym i wybrać Edytuj blok.
  • Wybrać blok w obszarze graficznym i kliknąć Edycja w części Definicja w menedżerze właściwości PropertyManager Blok.
 2. Można dodać, usunąć i edytować elementy w obszarze graficznym.
 3. Kliknąć block_confirmation_corner.gif w Narożniku potwierdzającym, aby zapisać zmiany i przerobić blok.

Tworzenie rozstrzelonego widoku bloku

 1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy blok w obszarze graficznym i wybrać Rozstrzel blok.
  • Wybrać blok i kliknąć Narzędzia > Blok > Rozstrzel.
 2. Przerobić blok, wybrać elementy do uwzględnienia i kliknąć Narzędzia > Blok > Utwórz.

  Nazwa nowego bloku z kolejnym numerem pojawi się w drzewie operacji FeatureManager.

Zmienianie umiejscowienia punktu wstawienia lub punku linii wiodącej

 1. Wybrać blok w obszarze graficznym.

  W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Definicja, kliknąć Punkty linii wiodącej i wstawienia.

  Punkt wstawienia jest zdefiniowany w obszarze graficznym przez block_Base_Point.gif.

  Punkt linii wiodącej jest zdefiniowany w obszarze graficznym przez block_leader_point.gif.

 2. Należy przeciągnąć punkt wstawienia lub punkt linii wiodącej do dowolnej pozycji w obszarze graficznym.
 3. Kliknąć PM_OK.gif.

Zmienianie stylu i rozmiaru grotów strzałek na liniach wiodących bloków

 1. Wybrać blok z istniejącą linia wiodącą.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy uchwyt linii wiodącej najbliższej do ostrza strzałki i kliknąć styl lub kliknąć Rozmiar, aby zmienić rozmiar.
  block_with_leader.gif

Usuwanie wszystkich wystąpień bloku

Kiedy usuniemy blok z drzewa operacji FeatureManager, możemy również usunąć wszystkie jego wystąpienia w rysunku.
 1. W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Bloki FM_block.gif.
 2. Kliknąć blok prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń.
 3. Kliknąć Tak.

Usuwanie jednego wystąpienia bloku

Kiedy usuniemy bloku z obszaru graficznego, blok pozostaje w drzewie operacji FeatureManager pomimo że blok jest usunięty z obszaru graficznego.

Kliknąć blok prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać Usuń.