Wyświetlanie animacji w Kontrolerze wiązań

W Kontrolerze wiązań można teraz wyświetlić animację komponentów.

Aby wyświetlić animację:

 1. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Animacja, kliknąć opcję Oblicz animację .
  Komponenty w obszarze graficznym będą się teraz poruszać po utworzonych pozycjach.

  W menedżerze właściwości PropertyManager można zmieniać pozycje, które są uwzględniane w animacji, i czas potrzebny na przejście z jednej pozycji do następnej. W tym celu należy kliknąć ponownie Oblicz animację , aby dokonać ponownych obliczeń animacji.

 2. (Opcjonalnie). Użyć poniższych opcji w menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Animacja, aby zmienić tryb odtwarzania i odtwarzać lub zatrzymywać animację:
  Opcja Opis
  Odtwórz. Odtwarza animację. Tej opcji można użyć po zakończeniu obliczeń animacji.
  Zatrzymaj. Zatrzymuje animację.
  Tryb odtwarzania: Normalny. Umożliwia jednokrotne odtworzenie od początku do końca.
  Tryb odtwarzania: Odtwarzanie postępowo-zwrotne. Odtwarza w sposób ciągły, od początku do końca, od końca do początku itd., aż do momentu kliknięcia Stop.
  Tryb odtwarzania: Pętla. Odtwarza w sposób ciągły, od początku do końca, od początku do końca itd., aż do momentu kliknięcia Stop.
  Można przeciągać suwak, aby ręcznie przemieszczać komponenty między pozycjami.
 3. (Opcjonalnie). Aby zapisać animację, należy:
  1. Kliknąć Eksportuj animację.
  2. W oknie dialogowym Rejestruj przechwytywanie ekranu do pliku określić nazwę i lokalizację pliku oraz ustawić inne opcje.
  3. Kliknąć Zapisz.
 4. W menedżerze właściwości PropertyManager Kontroler wiązań kliknąć .
  W drzewie operacji FeatureManager pojawi się operacja Kontroler wiązań.
 5. Wybrać w drzewie operacji FeatureManager opcję Kontroler wiązań.
 6. Z listy nad kontekstowym paskiem narzędzi wybrać element Pozycja 1, a następnie kliknąć .
  Komponenty powrócą do położenia Pozycja 1.