Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj obiekt

W częściach wieloobiektowych możemy przenosić, obracać i kopiować obiekty bryłowe i powierzchniowe.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj, należy:

Kliknąć Przenieś/Kopiuj obiekty (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Przenieś/Kopiuj.

Obiekty do przeniesienia/kopiowania

Obiekt bryłowy i powierzchniowy lub graficzny do przeniesienia/kopiowania Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia, skopiowania lub obrócenia. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione.

Aby wyświetlać triadę w środku ciężkości wybranych obiektów, kliknąć opcję Przenieś/Obróć.

  Kopiuj (Opcja dostępna tylko dla poleceń Przenieś i Obróć). Wybrać, aby skopiować obiekty i ustawić wartość dla Liczby kopii. Usunąć zaznaczenie, aby przenieść obiekty zamiast je kopiować.
Liczba kopii  

Przenieś

select_edges_vertex.png Odnośnik translacji Ustawia kierunek przeniesienia. Należy wybrać krawędź lub wierzchołek w obszarze graficznym.
, , Delta X, Delta Y, Delta Z Ustawia wartości dla przenoszenia obiektów.
dim_lin_d.png Odległość Dostępne po wybraniu krawędzi dla Odnośnika translacjiselect_edges_vertex.png. Ustawia odległość przeniesienia. Aby zmienić kierunek przeniesienia, należy wpisać ujemną liczbę.
select_point.png Do wierzchołka Dostępne po wybraniu wierzchołka dla Odnośnika translacjiselect_edges_vertex.png. Należy wybrać drugi wierzchołek. Obiekty zostaną przeniesione do drugiego wierzchołka.

Obrót

Ustawić wartości lub użyć triady w celu obrócenia obiektów.

select_edges_vertex.png Odnośnik obrotu Wybrać krawędź lub wierzchołek w obszarze graficznym, aby zdefiniować oś obrotu.
, , X początku obrotu, Y początku obrotu, Z początku obrotu Ustawić wartości współrzędnych początku układu współrzędnych obrotu (punktu względem którego następuje obrót obiektów). Wartościami domyślnymi są współrzędne środka ciężkości wybranych obiektów.
, , X kąta obrotu, Y kąta obrotu, Z kąta obrotu Ustawić wartości kąta obrotu wokół osi X, Y i Z.
Kąt Dostępne po wybraniu krawędzi dla Odnośnika obrotuselect_edges_vertex.png. Ustawia wartości kąta obrotu.

Obiekty do przeniesienia

Wybrać Powiązania, aby zastosować wiązania pomiędzy obiektami. Ustawić opcje w panelu poniżej.

Obiekt bryłowy i powierzchniowy lub graficzny do przeniesienia/kopiowania Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia przy zastosowaniu wiązania. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione.

Ustawienia wiązania

Elementy do wiązania Wybrać dwa elementy (ściany, krawędzie, płaszczyzny itd.), pomiędzy którymi ma nastąpić wiązanie.
  Dodaj Kliknąć, aby dodać wiązanie po wybraniu typu wiązania i ustawieniu poniższych parametrów. Kliknąć Cofnij, aby wyczyścić wybór.
  Wybrać typ wiązania. Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.
Przycisk coincident.png Wspólne  
Równoległy  
Prostopadły  
Styczne  
Koncentryczne  
Odległość Wybrać, a następnie ustawić Odległość. Wybrać Odwróć kierunek odsunięcia , aby zmienić kierunek.
Kąt Wybrać, a następnie ustawić Kąt.
  Wyrównanie wiązania Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Wyrównany mate_aligned.png

Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w tym samym kierunku.

Anty-wyrównane mate_antialigned.png

Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w przeciwnych kierunkach.

Wiązania

Pole Wiązania zawiera wszystkie wiązania w zestawie wiązań (wszystkie wiązania dodane w czasie gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty). Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.
W częściach wieloobiektowych, możemy stosować zestawy wiązań do tego samego obiektu. Wiązania określone w ramach różnych zestawów mogą być ze sobą w konflikcie. Na przykład, można zastosować wiązanie prostopadłe pomiędzy dwiema ścianami w jednym zestawie, a w innym zestawie zastosować wiązanie równoległe pomiędzy tymi samymi dwiema ścianami.

Opcje

Pokaż podgląd Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania.