Ogólne opcje importu

Aby ustawić ogólne opcje importu, należy:

 1. Kliknąć Plik > Otwórz.
 2. Opcjonalne: Użytkownicy 3DEXPERIENCE: Jeśli wyświetli się okno dialogowe Otwórz z 3DEXPERIENCE, kliknąć Ten komputer.
 3. W oknie dialogowym wybrać jedną z poniższych opcji w pozycji Pliki typu i kliknąć Opcje.
  • IGES (*.igs,*.iges)
  • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
  • ACIS (*.sat)
  • VDAFS (*.vda)
  • SLDXML (*.sldxml)
 4. Wybrać z opisanych poniżej opcji a następnie kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Otwórz.
  Opcja Opis
  Elementy bryłowe/powierzchniowe

  Spróbuj uformować bryłę(y)

  Mapowanie BREP. Podejmuje próbę importu modelu poprzez bezpośrednie mapowanie topologii z użyciem danych reprezentacji granic (BREP). Na ogół ten tryb jest szybszy od łączenia, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych modeli. Jeśli wybierzemy opcję Spróbuj uformować bryłę(y), ale nie wybierzemy opcji Mapowanie BREP, wówczas aplikacja SOLIDWORKS spróbuje połączyć powierzchnie w bryły.

  Połącz powierzchnię(e)

  Importuje jako powierzchnie i próbuje połączyć ze sobą powierzchnie.

  Nie łącz

  Importuje jako powierzchnie i zapobiega łączeniu powierzchni ze sobą.

  Scalaj elementy (dla Inventor Part, SAT, STEP, IGES lub SLDXML)

  Aby zachować linie podziałowe (zbędna geometria) i uformować bryłę, kiedy wybrana jest opcja Połącz powierzchnię(e) lub Nie łącz.

  Swobodne punkty/krzywe

  Importuj jako szkic(e)

  Importuje dane jako dane szkiców dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D). Zalecane przy importowaniu swobodnych krzywych. Swobodne punkty i szkice 2D są importowane jako szkice 2D. Krzywe dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) są importowane jako szkice 3D.

  Importuj jako krzywe 3D

  Importuje dane jako krzywe trójwymiarowe (3D). Krzywe dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) są importowane jako krzywe. Swobodne punkty i szkice 2D są importowane jako szkice 2D.

  Importuj wielo obiekty jako części (Tylko IGES, STEP, UG i ACIS). Importuje część wieloobiektową jako oddzielne dokumenty części w dokumencie złożenia. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, część wieloobiektowa jest importowana jako dokument części z wieloma obiektami.
  Wykonaj pełny przegląd elementów i napraw błędy Sprawdza i naprawia błędy geometrii. Wydajność importu jest spowolniona ponieważ oprogramowanie zużywa czas na sprawdzanie i (kiedy jest to możliwe) naprawę elementów modelu.
  Automatycznie uruchom Diagnostykę importu (Naprawianie) Diagnostyka importu jest uruchamiana automatycznie przy importowaniu pliku. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, dla każdego importu pojawia się monit pytający czy chcemy uruchomić Diagnostykę importu.
  Dostosuj tolerancję krzywej Dostosowuje tolerancję podczas importu modeli z bardzo małymi elementami (najmniejsze wartości rzędu 1,0e-6 do 1,0e-7 metra). Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, aplikacja SOLIDWORKS używa wewnętrznych ustawień tolerancji, które są zbyt duże, aby prawidłowo zaimportować i wyświetlić te niewielkie modele. Należy wpisać tolerancję w polu.
  Jednostka Ustawia jednostkę miary dla importowanego pliku.

  Jednostka określona w pliku

  Używa jednostek miary z importowanego pliku.

  Jednostka określona w szablonie dokumentu

  Używa jednostek określonych w pliku szablonu SOLIDWORKS w menu Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Szablony domyślne.

  IGES

  Pokaż poziomy IGES

  Wyświetla okno dialogowe IGES Import - powierzchnie, krzywe i poziomy jeżeli plik IGES zawiera krzywe lub różne poziomy (lub warstwy).

  STEP

  Mapuj dane konfiguracji

  Importuje dane konfiguracji pliku STEP plus dane geometryczne. Należy wyczyścić, aby importować tylko dane geometryczne.

 5. Wybrać plik do otwarcia i kliknąć Otwórz, aby zaimportować go jako dokument SOLIDWORKS.