Rovnice v tabulkách a kusovnících

V rovnicích lze zadat výpočty pomocí různých metod:

 • K zadání matematických výrazů použít textové řetězce pevných záhlaví sloupců v kusovníku. V zobrazení rovnice použít jednoduché uvozovky (například 'POLOŽKA Č.' nebo 'POLOŽKA Č.'*'MNOŽ.').
  K pevným záhlavím sloupců kusovníků patří Položka č., Množ. a Číslo dílu.
 • V rovnicích používejte uživatelské vlastnosti. Když vyberete uživatelskou vlastnost, zobrazí se v jednoduchých zpětných uvozovkách v zobrazení rovnice (například `Cena`).
 • Před položkou záhlaví sloupce používejte symbol # (například #'ČÍSLO DÍLU'). Tato syntaxe ignoruje v rovnici nečíselný text. Není-li tato syntaxe použita a položka obsahuje nečíselné znaky, hodnota se zobrazí jako 0,0.
 • Běžné textové řetězce, jež nereprezentují záhlaví sloupců, zadávejte v dvojitých uvozovkách (například "$").
 • Funkce IF vrátí jednu hodnotu, je-li podmínka pravda, a druhou hodnotu, je-li podmínka nepravda. Funkci IF zadávejte pomocí středníků jako oddělovače výsledků funkcí IF takto:
  IF(testovaná_podmínka; hodnota_je-li_testovaná_podmínka_pravda; hodnota_je-li_testovaná_podmínka_nepravda)

  Příklad:

  Rovnice:

  IF('POPIS'<>""; 'POPIS'; "-")
  

  Výsledek:

  hodnota položky POPIS (není-li prázdná) nebo "-".

  Pro testovanou podmínku ve funkci IF lze používat podmíněné operátory:

  Symbol Popis Příklad
  = Rovno 'Popis' = "" (vlastnost popisu je prázdná)
  > Je větší než 'Množ.' > 2
  < Je menší než `Délka` < 2
  <= Je menší nebo rovno  
  >= Je větší nebo rovno  
  <> Není rovno 'POPIS'<>"" (vlastnost popisu není prázdná)
 • Funkce Součet, Průměr, Počet, Max a Min slouží k operacím na hodnotách buněk tabulky. Například Ave(A1,A5) zobrazí průměr hodnot buněk A1 a A5.
 • K označení operací na řádcích či sloupcích lze použít syntaxi s dvojtečkou včetně čísel buněk. Například SUM(A1:A5) sečte hodnoty buněk A1 až A5.
 • K násobení, sčítání, dělení a odečítání lze používat symboly *, +, / a -.