Tworzenie odbić lustrzanych komponentów

W złożeniu można dodać komponenty, dokonując odbicia lustrzanego istniejących komponentów (części lub podzespołów). Nowe komponenty mogą być kopią lub wersją przeciwnej strony komponentów źródłowych.

Można utworzyć wersje przeciwnej strony poszczególnych części. Patrz Tworzenie wersji przeciwnej strony części.

Różnice pomiędzy utworzeniem kopii, a utworzeniem wersji przeciwnej strony obejmują między innymi:

Kopiuj Wersja przeciwnej strony
Nowe wystąpienie komponentu źródłowego jest dodawane do złożenia. Nie są tworzone żadne nowe dokumenty ani konfiguracje. Tworzony jest nowy dokument lub nowa konfiguracja.
Geometria kopiowanego komponentu jest identyczna z komponentem źródłowym. Tylko orientacja komponentu jest różna. Geometria nowego komponentu jest odbita w lustrze, tak więc jest ona różna od komponentu źródłowego.
Ta opcja jest najbardziej przydatna w przypadku symetrycznych komponentów. Ta opcja umożliwia utworzenie rzeczywistego lustra niesymetrycznych komponentów.
Przykład komponentów odbitych w lustrze

W tym złożeniu utworzono odbicie lustrzane podzespołu (szczęki i wspornika). Utworzono wersję przeciwnej strony wspornika, aby szczęka znalazła się po właściwej stronie. Utworzono kopię szczęki, ponieważ jej geometria nie wymagała zmiany.

Więcej informacji na temat lustra komponentów

Podczas tworzenia lustra komponentów (tworzenia kopii lub wersji przeciwnej strony) obowiązują poniższe zasady.
  • Do drzewa operacji FeatureManager zostanie dodana operacja Lustro komponentów . Operacja utrzymuje komponenty odbite w lustrze w położeniu zależnym od komponentów źródłowych względem płaszczyzny lustra. Nie są konieczne żadne inne wiązania, aby powiązać komponenty odbite w lustrze.
  • Można dodawać wiązania lub przenosić komponent odbity w lustrze, jeżeli ruch ten nie narusza stanu powiązania komponentu źródłowego.
  • Podczas odbijania w lustrze części Toolbox, można tworzyć tylko kopie. Nie można tworzyć wersji przeciwnej strony.