Odciążone komponenty

Złożenie może zostać załadowane przy jego aktywnych komponentach w pełnej pamięci lub odciążonych. Zarówno części, jak i podzespoły mogą być odciążone.

 • Gdy komponent jest w pełnej pamięci, wszystkie jej dane modelu są załadowane do pamięci.
 • Gdy komponent jest odciążony, tylko podzbiór jego danych modelu jest załadowany do pamięci. Pozostałe dane modelu są ładowane według potrzeb.

Możliwa jest znaczna poprawa wydajności dużych złożeń dzięki użyciu komponentów odciążonych. Ładownie złożenia z komponentami odciążonymi jest szybsze od ładownia tego samego złożenia z komponentami w pełnej pamięci. Złożenia zawierające komponenty odciążone są przebudowywane szybciej, ponieważ przetwarzanych jest mniej danych.

Nie można otworzyć podzespołów wyznaczania trasy w trybie odciążonym.
Komponenty odciążone są efektywne, ponieważ pełne dane modelu dla tych komponentów są ładowane tylko w razie potrzeby. Komponentami w pełnej pamięci stają się tylko komponenty, na które mają wpływ zmiany dokonywane w bieżącej sesji edycji. Możemy wykonać następujące operacje złożenia na odciążonych komponentach bez przywracania ich do pełnej pamięci:
 • Dodawanie i usuwanie wiązań
 • Wybór krawędzi/ściany/komponentu
 • Operacje złożenia
 • Zmierz
 • Właściwości sekcji
 • Właściwości masy
 • Widoki rozstrzelone
 • Symulacja
 • Wykrywanie przenikania
 • Wykrywanie kolizji
 • Adnotacje
 • Wymiary
 • Geometria odniesienia złożenia
 • Widoki przekroju
 • Zaawansowany wybór komponentów
Gdy komponent jest odciążony, na ikonie części w drzewie operacji FeatureManager pojawi się piórko .

Gdy komponent jest odciążony i nieaktualny wewnątrz folderu, folder pojawia się w drzewie operacji FeatureManager jako .

Ręczne otwieranie złożeń w trybie odciążonym

Jeśli złożenia są domyślnie otwierane w pełnej pamięci, można podczas ich otwierania wybrać ręcznie tryb odciążony.

Aby ręcznie otworzyć złożenie z odciążonymi komponentami, należy:

 1. Kliknąć Otwórz (pasek narzędzi Standardowe) lub Plik > Otwórz.
 2. W oknie dialogowym wybrać złożenie, które ma zostać otwarte, a następnie w polu Tryb wybrać opcję Odciążony.
 3. Kliknąć Otwórz.
  Wszystkie komponenty złożenia są załadowane jako odciążone.

Automatyczne otwieranie złożeń w trybie odciążonym

Można skonfigurować opcję umożliwiającą domyślne otwieranie złożeń w trybie odciążonym.

Aby włączyć automatyczne ładowanie odciążonych komponentów, należy:

 1. Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
 2. Na karcie Opcje systemu wybrać Wydajność.
 3. W części Złożenia, wybrać Automatycznie ładuj odciążone komponenty.
 4. Kliknąć OK.

Ustawianie komponentów w pełnej pamięci w stan odciążony

W otwartym złożeniu można ustawić komponenty w pełnej pamięci w stan odciążony.

Aby przełączyć jeden lub więcej komponentów z pełnej pamięci do stanu odciążonego, należy:

 • W przypadku pojedynczego komponentu, kliknąć prawym przyciskiem myszy ten komponent i wybrać Odciąż.
 • W przypadku całego złożenia, kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę złożenia najwyższego poziomu i wybrać Zmień z pełnej pamięci do stanu odciążonego.
 • Dla podzespołu i jego komponentów, kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę podzespołu i wybrać Zmień z pełnej pamięci do stanu odciążonego.

Ładowanie dodatkowych danych modelu

Jeżeli jakaś operacja wymaga danych modelu, które nie zostały załadowane dla odciążonego komponentu, to oprogramowanie dokona przywrócenia części do pełnej pamięci, aby umożliwić dostęp do dodatkowych danych.

Dzieje się to automatycznie gdy wykonamy jedną z następujących czynności:
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy części lub operacji i wybór Edytuj część, Edytuj szkic lub Edytuj operację. Część ta zostanie przywrócona do pełnej pamięci i rozpocznie się tryb Edycji.
 •  Można wybrać automatyczne przywracanie do pamięci wszelkich komponentów odciążonych, które są nieaktualne. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Wydajność . Wybrać Sprawdź nieaktualne odciążone części z listy Zawsze przywróć do pełnej pamięci. Jeżeli użytkownik wybierze z listy Wskaż, nieaktualne komponenty będą mieć na swojej ikonie symbol czerwonego pióra w drzewie operacji FeatureManager.
Gdy komponent jest odciążony i nieaktualny wewnątrz folderu, folder pojawia się w drzewie operacji FeatureManager jako .
Pewne operacje globalne wymagają aby wiele części było przywróconych do pełnej pamięci natychmiast:
 • edycja równań, które obejmują części odciążone
 • Zależności dynamiczne
 • eksportowanie do innych typów plików (IGES, SAT i tak dalej) Przed wyeksportowaniem do formatu TIFF lub JPEG części nie muszą być w pełnej pamięci.
Aby określić, co ma się zdarzyć, gdy użytkownik zażąda wykonania jednej z tych operacji, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Wydajność . Wybrać jedną z poniższych opcji w obszarze Przywróć odciążone komponenty do pełnej pamięci:
 • Monituj (ustawienie domyślne). Pojawi się okno dialogowe z zapytaniem, czy oprogramowanie ma samoczynnie przywrócić części odciążone do pełnej pamięci. Należy kliknąć Tak, aby przywrócić części do pełnej pamięci i kontynuować lub kliknąć Anuluj. Jeżeli klikniemy również Zawsze przywróć do pełnej pamięci (przed kliknięciem Tak lub Anuluj), to opcja ta zostanie ustawiona na Zawsze.
 • Zawsze. Wszystkie odciążone części zostaną samoczynnie przywrócone do pełnej pamięci i uwzględnione w danej operacji.
Jeżeli część odciążona jest przywracana do pełnej pamięci, to wszystkie wystąpienia tej części, w dowolnej konfiguracji, w dowolnych otwartych dokumentach złożenia, zostaną przywrócone do pełnej pamięci.

Przebudowywanie szyków komponentów w trybie odciążonym

Podczas edytowania operacji można zmienić parametry szyku. W przypadku szyku komponentu, który jest sterowany przez niedostępny element, jako prefiks nazwy elementu wyświetlany jest ciąg **Odciążony**. Oprogramowanie SOLIDWORKS przebuduje szyk w trybie odciążonym, korzystając z ostatnio używanej definicji.

Aby użyć tej funkcji, należy zapisać złożenie i komponent zawierający operację sterującą w trybie pełnej pamięci przed otwarciem złożenia w trybie odciążonym.
Ta przebudowa działa w przypadku następujących szyków złożenia:
Szyk łańcuchowy Kołowy Oparty na krzywej
Liniowy Oparty na szyku Oparty na szkicu

Ta przebudowa działa w przypadku następujących szyków wyprowadzonych komponentów:

Zaawansowany kreator otworów Zaawansowany szyk Kołowy
Krzywa Seria otworów Kreator otworów
Szyk liniowy Szyk ze szkicu Szyk z tabeli

Okno dialogowe Przywróć odciążone komponenty do pełnej pamięci

Okno dialogowe Przywróć odciążone komponenty do pełnej pamięci pojawia się, gdy zachodzi potrzeba przywrócenia odciążonego komponentu do pełnej pamięci, aby kontynuować operację.

Oto przykład: Otwarte jest złożenie, które zawiera szyk łańcuchowy w trybie odciążonym. Gdy zostanie przeprowadzona edycja szyku łańcuchowego, w oknie dialogowym Przywróć odciążone komponenty do pełnej pamięci pojawia się monit o przywrócenie wyszczególnionych komponentów do pełnej pamięci.

Aby zawsze przywracać odciążone komponenty do pełnej pamięci, wykonać jedną z następujących czynności:
 • W oknie dialogowym kliknąć Zawsze przywracaj komponenty do pełnej pamięci.
 • Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Wydajność. W obszarze Złożenia wybrać ustawienie Zawsze dla opcji Przywróć odciążone komponenty do pełnej pamięci.