Menedżer właściwości PropertyManager Widok przekroju (Modele)

Ta właściwość menedżera właściwości PropertyManager steruje widokami przekroju w dokumentach części i zestawienia.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Widok przekroju:

Kliknąć Widok przekroju (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Tryb wyświetlania > Widok przekroju.

Widok przekroju rysunku

Kolejna dostępna litera widoku przekroju pojawi się automatycznie. Można ją będzie zmienić.

Metoda lokalizacji

Planarna Definiuje widok przekroju przy wybraniu jednej, dwóch lub trzech płaszczyzn albo ścian planarnych.
Strefowa Definiuje widok przekroju przy wybraniu jednej lub kilku stref. Strefy są zdefiniowane przez przecięcie wybranej płaszczyzny lub ściany i ramki granicznej modelu.

Aby ustawić obiekty i komponenty jako przezroczyste, należy wybrać opcję Strefowa jako metodę przekroju.

Metoda przekroju planarnego z 1 wybraną płaszczyzną przekroju Metoda przekroju planarnego z 2 wybranymi płaszczyznami przekroju
Metoda przekroju planarnego z 3 wybranymi płaszczyznami przekroju Metoda przekroju strefowego

Opcje przekroju

Metoda odsunięcia Wskazuje płaszczyznę, z której są obliczane wartości odsunięcia.

Odsunięcia mogą być prostopadłe do następujących rodzajów płaszczyzn:

Płaszczyzna odniesienia

Oblicza wartości jako normalne do zorientowanej płaszczyzny przekroju.

Wybrana płaszczyzna

Oblicza wartości jako normalne do płaszczyzny wybranej w pozycji Przekrój 1.

Pokaż zamknięty koniec przekroju Wyświetla zamknięty koniec przekroju w kolorze określonym w polu Edytuj kolor. Należy wyczyścić tą opcję, aby zobaczyć wnętrze modelu.
Zachowaj kolor zamkniętego końca Nadal wyświetla kolor zamkniętego końca określony w polu Edytuj kolor po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager Widok przekroju. Poniższa tabela pokazuje wyniki dla zestawienia po zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager.
Przekrój tylko w trybie graficznym Zapewnia szybsze wyniki przy ograniczonej możliwości wyboru.
Nie można wybrać ściany lub krawędzi dla przekroju. Należy zachować kolor zamkniętego końca przekroju w widoku przekroju tylko w trybie graficznym. Piksele leżące na tej samej płaszczyźnie co płaszczyzna przekroju lub ściana nie są ukryte.

Przekrój 1, Przekrój 2, Przekrój 3

Przekrój 3 wyświetla się po wybraniu Przekrój 2. Należy użyć Przekrój 2 i Przekrój 3, aby utworzyć dodatkowe widoki przekroju przy użyciu płaszczyzn lub ścian.

  Płaszczyzna/ściana przekroju Określa płaszczyznę lub ścianę albo należy kliknąć Przednia płaszczyzna , Górna płaszczyzna lub Prawa płaszczyzna , aby utworzyć widok przekroju. Odwróć kierunek przekroju zmienia kierunek cięcia na drugą stronę.
Odległość odsunięcia Określa odległość odsunięcia przecięcia przekroju od płaszczyzny lub ściany.
Obrót X Obraca odniesienie przekroju wzdłuż osi X.
Obrót Y Obraca odniesienie przekroju wzdłuż osi Y.
  Edytuj kolor Zmienia kolor widoku przekroju.

Ukryte widoki przekroju Opcje Pokaż zamknięty koniec przekroju oraz Zachowaj kolor zamkniętego końca zaznaczone

Opcje Pokaż zamknięty koniec przekroju i Zachowaj kolor zamkniętego końca niezaznaczone Opcja Pokaż zamknięty koniec przekroju zaznaczona, opcja Zachowaj kolor zamkniętego końca wyczyszczona

Przekrój na podstawie obiektu lub komponentu

Komponenty lub obiekty uwzględnione lub wykluczone w/z widoku przekroju Wyświetla wybrane komponenty lub obiekty.
Wyklucz wybrane Nie tworzy przekroju wybranych obiektów ani komponentów. Wszystkie inne obiekty lub komponenty zostaną uwzględnione w przekroju.
Uwzględnij wybrane Uwzględnia w przekroju wybrane obiekty lub komponenty. Wszystkie inne obiekty lub komponenty zostaną wykluczone z przekroju.

Przezroczyste komponenty lub obiekty przekroju

  Komponenty lub obiekty do uwzględnienia lub wykluczenia z tworzenia przekroju przezroczystego Wyświetla wybrane komponenty lub obiekty.
  Wyklucz wybrane Nie zmienia przezroczystości wybranych obiektów ani komponentów.
  Uwzględnij wybrane Zmienia przezroczystość wybranych obiektów lub komponentów.
Przezroczystość przekroju Określa stopień przezroczystości. Należy wprowadzić wartość lub przeciągnąć suwak.
Włącz płaszczyznę wyboru Wyświetla płaszczyznę wyboru z triadą umieszczoną w środku płaszczyzny. Należy użyć triady, aby kontrolować położenie i kąt płaszczyzny wyboru.

Dostępny po kliknięciu Przekrój na podstawie obiektu lub komponentu lub Przezroczyste komponenty lub obiekty przekroju.

Podgląd

Pokazuje tylko w trybie graficznym podgląd przekroju w oparciu o lokalizację płaszczyzny wyboru oraz komponenty lub obiekty wybrane w części Wybrane komponenty lub Wybrane obiekty. Ukrywa płaszczyzny przekroju, płaszczyzny odniesienia lub zarysy ścian oraz płaszczyznę wyboru.

Zapisz

Kliknąć, aby zapisać widok przekroju, a następnie ustawić poniższe opcje w oknie dialogowym Zapisz jako i kliknąć Zapisz:

Orientacja widoku Zapisuje widok przekroju jako nazwany widok w oknie dialogowym Orientacja. Widok ten nie jest dostępny w rysunkach.
Widok adnotacji rysunku

Tworzy widok adnotacji dla widoku przekroju i dołącza widok przekroju na Palecie widoków w rysunkach. Nazwa widoku przekroju pojawia się w obszarze Adnotacje .

Podczas zapisywania z tą opcją pojawia się okno dialogowe Właściwości widoku przekroju adnotacji, w którym określa się, które komponenty mają pozostać nieprzecięte. Określić poniższe opcje i kliknąć OK.

Wykluczone komponenty

Pozostawia wybrane komponenty nieprzecięte.

Autokreskowanie

Automatycznie dostosowuje sąsiednie komponenty o tych samych wzorach kreskowania. Wzory kreskowania zmieniają się przy tworzeniu przekroju złożenia.

Wyklucz łączniki

Wyklucza z przekroju łączniki. Łączniki obejmują wszelkie elementy wstawione z biblioteki SOLIDWORKS Toolbox za wyjątkiem członów konstrukcyjnych. Można wyznaczyć dowolny komponent jako łącznik.

Aby oznaczyć dowolny komponent jako łącznik, należy otworzyć ten komponent i kliknąć Plik > Właściwości . W oknie dialogowym, na karcie Dostosowane, wybrać IsFastener w sekcji Nazwa właściwości i wprowadzić 1 jako Wartość / Wyrażenie tekstowe.
Nazwa widoku Wprowadzić nazwę dla widoku przekroju.