Skrýt obsah

Pojmy

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

A

absorbovaný

Prvek, skica či popis, který je obsažen v jiné položce (obvykle prvku) ve stromu FeatureManager. Jako příklad může posloužit například skica profilu a cesta profilu v prvku základ-tažení po křivce nebo popis kosmetického závitu v prvku díra.

zarovnat

Nástroje, které pomáhají vyrovnat popisy a kóty (nalevo, napravo, nahoru, dolů apod.). Informace o uspořádání dílů v sestavě najdete pod heslem vazba.

pohled alternativní polohy

Pohled výkresu, v němž se jeden nebo více pohledů překrývá s čerchovanými čarami původního pohledu. Pohledy alternativní polohy se často používají pro znázornění pohybu sestavy.

kotevní bod

(1) Konec vodicí křivky, která je připojena k poznámce, bloku nebo jinému popisu. Viz bod připojení. (2) Formáty listu obsahují kotevní body pro kusovníky, tabulku oprav, tabulku děr a tabulku přířezů.

popis

Textová poznámka nebo symbol, která přidává dílu, sestavě nebo výkresu konkrétní záměr návrhu. Mezi popisy patří například poznámka, popis díry, značka opracování povrchu, značka základny, vztažný bod, značka geometrické tolerance, značka svaru, pozice a sdružená pozice. Mezi popisy vztahující se jen k výkresům patří středová značka, osa popisu, šrafování oblasti a blok.

popisy vzhledu

Popisy zobrazují barvy a textury plochy, prvku, těla a dílu pod vybranou entitou a představují zkratku pro úpravy barev a textur.

šrafování oblasti

Vzor šrafování nebo výplň použitá na vybranou plochu nebo na uzavřenou skicu ve výkresu. Viz Šrafování.

sestava

Dokument, v němž jsou díly, prvky a ostatní sestavy (podsestavy) spojeny vazbou. Díly a podsestavy existují v dokumentech odděleně od sestavy. V sestavě může být píst spojen vazbou s ostatními díly, jako například s ojnicí nebo válcem. Tuto novou sestavu pak lze použít jako podsestavu v sestavě motoru. Přípona názvu souboru sestavy v SolidWorks je .SLDASM. Viz podsestava , .

bod připojení

Konec vodicí křivky, která je připojena k modelu (například k hraně, vrcholu nebo ploše), případně k listu výkresu. Viz kotevní bod.

osa

Přímka, která se dá použít k vytvoření geometrie modelu, prvků nebo polí. Osu lze vytvořit různými způsoby, včetně použití průsečíku dvou rovin. Viz pomocná osa, referenční geometrie.

B

pozice

Přidá jmenovku k dílům v sestavě, která typicky obsahuje číslo položky a množství. Ve výkresech jsou čísla položek vztažená k řádkům v kusovníku. Viz sdružené pozice.

základ

První prvek těla dílu.

kóty od základny

Skupiny kót měřené od stejné hrany nebo vrcholu ve výkresu. Viz souřadnicové kóty.

ohyb

Prvek v plechovém dílu. Ohyb vytvořený ze zaobleného rohu, válcové plochy nebo kuželové plochy je zaoblený ohyb; ohyb vytvořený z načrtnutých přímek je ostrý ohyb.

zkosení

Viz zkosit.

kusovník

Tabulka vložená do výkresu, v níž jsou zaznamenány všechny díly použité v sestavě.

splývání

blok

Uživatelsky definovaný popis, který lze použít v dílech, sestavách a výkresech. Blok může obsahovat text, entity skici (kromě bodů) a šrafování oblasti a lze jej uložit do samostatného souboru pro další použití, například jako vlastní popisek nebo firemní logo.

Kusovník

Viz kusovník.

návrh zdola nahoru

Postup vytváření modelů sestavy, při němž si nejprve vytvoříte díly a poté je vložíte do sestavy. Viz návrh shora dolů.

vymezovací rámeček

Pomyslný rámeček vytvořený programem SolidWorks, který kompletně obklopuje model, součást nebo pohled výkresu.

lokální řez

Pohled výkresu, který odhaluje vnitřní detaily pohledu výkresu tak, že odstraní materiál z uzavřeného profilu, obvykle splajnu.

C

dutina

Viz forma.

středová značka

Křížek označující střed kruhu nebo oblouku.

osa

Čerchovaná osa vyznačuje ve skice nebo výkresu osu souměrnosti.

zkosení

Zkosí vybranou hranu nebo vrchol. Můžete použít zkosení pro skici i prvky.

potomek

Závislý prvek vztahující se k dříve vytvořenému prvku. Zkosení hrany díry je například potomkem rodičovské díry.

click-click

Když při skicování klepnete a poté ukazatel uvolníte, jste v režimu klepnout-klepnout. Přesuňte ukazatel a znovu klepněte – nyní si můžete definovat další bod v pořadí skici.

click-drag

Když při skicování klepnete a poté ukazatel táhnete, jste v režimu klepnout-přetáhnout. Když ukazatel uvolníte, entita skici je kompletní.

uzavřený profil

Také nazývaná uzavřený obrys, je skica nebo entita bez označených koncových bodů; například kružnice nebo mnohoúhelník.

sbalit

Opak příkazu Rozbalit. Sbalení vrátí rozbalené díly sestavy do jejich normálních poloh.

Detekce kolizí

Funkce sestavy, která dokáže zjistit kolize mezi součástmi při jejich přesunu nebo otáčení. Ke kolizi dochází, když se entita jedné součásti střetne s entitou na jiné součásti.

součást

Libovolný díl nebo podsestava v rámci sestavy.

konfigurace

Odchylka dílu nebo sestavy v rámci jednoho dokumentu. Těmito odchylkami mohou být různé kóty, prvky a vlastnosti. Jeden díl může například obsahovat různé konfigurace, které mění jeho průměr a délku. Viz konfigurační tabulka.

ConfigurationManager

Je umístěn po levé straně okna SolidWorks a používá se k vytváření, výběru a prohlížení konfigurací dílů a sestav.

omezení

Viz vztah.

konstrukční geometrie

Vlastnost entity skici – tato entita se používá při vytváření další geometrie, sama o sobě však není použita pro vytváření prvků. Viz referenční geometrie.

spojitost

Spojitost definuje křižovatku mezi dvěma křivkami nebo povrchy. Vyšší spojitost naznačuje méně viditelnou křižovatku. Spojitost G0, G1 a G2 je nezávislá na parametrizaci křivky nebo povrchu. Spojitost C0, C1 a C2 je závislá na parametrizaci křivky nebo povrchu. Spojitost C je obecně striktnější než spojitost G. Například spojitost C2 vždy značí spojitost G2 a spojitost C1 vždy značí spojitost G1, ne však opačně.

O křivkách nebo površích, které se setkávají, říkáme, že mají spojitost G0 neboli kontaktní spojitost. Křivky nebo povrchy, které jsou tečné, mají spojitost G1 neboli tečnou spojitost. Křivky nebo povrchy, u kterých je hodnota změny poloměru křivosti stejná jako hodnota v bodě, kde se setkávají, mají spojitost G2, také nazývanou stejná křivost. Nepřetržitou křivost můžete použít při vytváření zaoblení typu Splývané plochy. Příkladem úrovně G1 je výplň s tečností stran.

Pokud je křižovatka dvou křivek nebo povrchů typu G2 (stejná křivost), spojitost nesmí být C2 nebo ani C1, protože křivky nebo povrchy mohou být parametrizovány tak, že při shodné změně parametru poblíž křižovatky se může parametrizovaný bod na jedné křivce nebo povrchu pohnout více než parametrizovaný bod na druhé křivce nebo povrchu. Pokud jsou však křivky nebo povrchy, které se potkávají, parametrizované tak, že je velikost pohybu pro každý bod shodná, poté je spojitost křižovatky C1 a C2 stejně jako G1 a G2.

souřadný systém

Systém rovin, který se používá pro přiřazení kartézských souřadnic prvkům, dílům a sestavám. Dokumenty dílu a sestavy obsahují výchozí souřadné systémy; ostatní souřadné systémy mohou být definovány referenční geometrií. Souřadné systémy je možné použít s nástroji pro měření a při exportu dokumentů do jiných formátů souborů.

kosmetický závit

Popis, který představuje závity.

šrafování

Pole (nebo výplň) použité v pohledech výkresu, jako např. v řezech a v lokálních řezech.

křivost

Křivost je rovna převrácené hodnotě poloměru křivky. Křivost se dá zobrazit v různých barvách dle místního poloměru (obvykle povrchu).

řez

Prvek, který odstraní materiál z dílu pomocí vysunutí, otočení, spojení profilů, tažení po křivce, přidání tloušťky, vytvoření dutiny apod.

D

nadbytečné

Kóta, vztah nebo řez výkresu, které nejsou vyřešené. Je-li například určitá část geometrie okótována a později se odstraní, je kóta nadbytečná.

Defeature

stupně volnosti

Geometrie, která není definována kótami nebo vztahy, se dá volně přesouvat. Ve 2D skicách rozlišujeme tři stupně volnosti: pohyb podél os X a Y a otáčení kolem osy Z (osa je kolmá na rovinu skici). Ve 3D skicách a v sestavách rozlišujeme šest stupňů volnosti: pohyb podél os X, Y a Z a otáčení kolem os X, Y a Z. Viz podurčené.

odvozený díl

Odvozený díl je nový základ, zrcadlový obraz nebo součást vytvořená přímo z existujícího dílu a propojená s původním dílem tím způsobem, že se změny v původním dílu projeví i v odvozeném dílu.

odvozená skica

Kopie skici připojená k původní skice. Můžeme ji najít buď ve stejném dílu nebo ve stejné sestavě. Změny v původní skice se projeví v odvozené skice.

Klipart návrhu

Klipart návrhu pomocí SolidWorks vyhledávání prohledává konkrétní složky, najde a indexuje soubory a vyjme data, které lze znovu použít v SolidWorks.

Knihovna návrhů

Je umístěná na panelu úloh a představuje centrální umístění pro následující opakovaně použitelné položky, jako například sestavy, atd.

konfigurační tabulka

List aplikace Excel, který se používá k vytváření více konfigurací v dokumentu dílu nebo sestavy. Viz konfigurace.

oddělený výkres

Formát výkresu, který umožňuje otevírání výkresu a práci v něm bez nutnosti zavádět do paměti odpovídající modely. Modely se zavádí do paměti podle potřeby.

detailní pohled

Část většího pohledu, obvykle ve větším měřítku než je původní pohled.

kótovací čára

Lineární kótovací čára odkazuje text kóty na vynášecí čáru označující měřenou entitu. Úhlová kótovací čára odkazuje text kóty přímo na měřený objekt.

DimXpertManager

Je umístěn na levé straně okna SolidWorks a slouží ke správě kótování a tolerancí dílů vytvořených pomocí nástroje DimXpert.

DimXpert pro díly

Sada nástrojů, která aplikuje kóty a tolerance na díly podle požadavků normy ASME Y14.41-2003.

DisplayManager

DisplayManager uvádí vzhledy, nálepky, světla, prostředí a kamery používané v aktuálním modelu. Ve správci DisplayManager můžete zobrazit použitý obsah a přidat, upravit nebo odstranit jednotlivé položky. Když je aktivován doplňkový modul PhotoView 360, poskytuje DisplayManager přístup k možnostem PhotoView.

kotevní bod

Bod popisu, znázorněný čárkovaným červeným čtvercem, k němuž můžete připojit lomenou vodící čáru.

dokument

Soubor obsahující díl, sestavu, nebo výkres.

úkos

Stupeň zkosení nebo úhlu ploch. Obvykle se používá u forem nebo odlitků.

výkres

2D znázornění třírozměrného (3D) dílu nebo sestavy. Přípona názvu souboru výkresu v SolidWorks je .SLDDRW.

list výkresu

Stránka v dokumentu výkresu.

řízená kóta

řídící kóta

Také se jí říká kóta modelu, určuje hodnotu entity skici. Řídí také vzdálenost, tloušťku a parametry prvku.

Dynamická vůle

Funkce sestavy, která dokáže zjistit vůli mezi součástmi při jejich přesunu nebo otáčení. Vůle je minimální vzdálenost mezi libovolnou entitou jedné součásti a entitou jiné součásti.

E

hrana

Samostatná vnější hranice prvku.

lem z hrany

Prvek plechu, který v jedné operaci kombinuje ohyb a ucho.

obálka

Referenční součást, pomocí které si vyberete součásti podle jejich poloh vzhledem k objemu obálky. Obálky se ignorují v operacích sestavy, jako je například kusovník nebo fyzikální vlastnosti.

rovnice

Vytváří matematický vztah mezi kótami skici, přičemž využívá názvy kót jako proměnné, nebo mezi parametry prvků, jako je například hloubka vysunutého prvku nebo počet instancí v poli.

rozložený pohled

Znázorňuje sestavu s jednotlivými součástmi od sebe oddělenými, aby bylo vidět, jak se mechanismus sestavuje.

export

Uložení dokumentu SolidWorks v jiném formátu, aby se dal použít v jiných CAD/CAM programech, v systémech rychlé tvorby prototypů na webu nebo v grafických aplikacích.

vynášecí čára

Čára vedoucí od modelu a označující bod, od něhož se měří kóta.

vysunout

Prvek, který lineárně promítá skicu buď za účelem přidání materiálu do dílu (základ nebo výstupek) nebo odstranění materiálu z dílu (řez nebo díra).

F

plocha

Volitelná oblast (rovinná nebo jiná) modelu nebo povrchu s hranicemi, které pomáhají definovat tvar modelu nebo povrchu. Pravoúhlé těleso má například šest ploch. Viz povrch.

šrouby

prvek

Samostatný tvar, který v kombinaci s ostatními prvky tvoří díl nebo sestavu. Některé prvky, jako jsou např. přidání a odebrání, mají svůj počátek ve skicách. Jiné prvky, jako jsou skořepiny a zaoblení, upravují geometrii modelu. Ne všechny prvky však mají přidruženu geometrii. Prvky jsou vždy uvedeny ve stromu FeatureManager. Viz povrch , prvek mimo kontext .

hranice prvku

V ScanTo3D hranice prvku tvoří ohraničení mezi oblastmi. Hranice prvku můžete upravit ve správci PropertyManager Automatické modelování plochy.

Strom FeatureManager

Je umístěn na levé straně okna SolidWorks a poskytuje obrysový pohled aktivního dílu, sestavy nebo výkresu.

výplň

Šrafování oblasti těla nebo plochy. Výplň se používá i u záplat na površích.

zaoblení

Vnitřní vyhlazení rohu nebo hrany skici nebo hrany na povrchu nebo těle.

zaoblený roh

Roh, kde se střetávají přesně tři zaoblené hrany v jednom vrcholu.

Tolerance uložení

Tolerance mezi dírou a hřídelí.

tvarovací nástroj

Železné formy, které ohýbají, natahují nebo jiným způsobem tvarují plech, a vytváří tak štěrbiny, bodáky, lemy, žebra a další prvky tvarování.

plně určená

Skica, u které jsou všechny čáry a křivky ve skice a jejich polohy popsány kótami nebo vztahy, případně obojím, a nelze je přesunout. Plně určené entity skici jsou znázorněny černě.

G

geometrická tolerance

Sada standardních značek, které udávají geometrické vlastnosti a rozměrové požadavky prvku.

globální proměnná

Proměnná, kterou definujete pro použití v rovnicích, uživatelských vlastnostech, atd.

grafická plocha

Plocha v SolidWorks, v níž se nachází díl, sestava nebo výkres.

Systémy mřížky

Systémy mřížky napomáhají při umístění konstrukčních členů, nalezení zařízení, nebo poskytují vizuální náhled na celkový návrh.

řídící křivka

2D nebo 3D křivka, kterou se řídí tažení po křivce nebo spojení profilů.

H

ovladač

Šipka, čtverec nebo kruh, jehož tažením upravujete velikost nebo polohu entity (například prvku, kóty nebo entity skici).

šroubovice

Křivka definovaná stoupáním, otáčkami a výškou. Šroubovice se dá použít například jako cesta pro tažený prvek při vyřezávání závitů ve šroubu.

obruba

Prvek plechu, který tvoří na hraně dílu zpětný ohyb. Obruba může být otevřená, uzavřená, dvojitá nebo kapková.

SHO

(skryté hrany odstraněné) Režim zobrazení, v němž jsou všechny hrany modelu, které nejsou viditelné z aktuálního úhlu pohledu, ze zobrazení vyloučeny.

SHV

(skryté hrany viditelné) Režim zobrazení, v němž jsou všechny hrany modelu, které nejsou viditelné z aktuálního úhlu pohledu, znázorněny šedě nebo čárkovaně.

tabulka děr

Tabulka, která obsahuje velikost a polohu (od specifického počátku) určitých děr v pohledu výkresu.

dutina

I

import

Otevření souborů z jiných softwarových CAD aplikací v dokumentu SolidWorks.

kontextový prvek

Kontextový prvek má vnější odkaz na geometrii jiné součásti; mění se automaticky, pokud se změní geometrie odkazovaného modelu nebo prvku.

odvozování

Systém automaticky vytváří (odvozuje) vztahy mezi taženými entitami (načrtnutými entitami, popisy a součástmi) a ostatními entitami a geometrií. Je to užitečné zejména při umísťování entit ve vzájemném vztahu.

instance

Prvek v poli nebo součást v sestavě, která se objevuje více než jednou. Do výkresů se vkládají bloky jako instance definic bloků.

Instant3D

Funkce, která umožňuje rychlou tvorbu a úpravu geometrie modelu pomocí ovladačů přetažení a pravítek.

detekce kolizí

Nástroj detekce kolizí zobrazuje všechny kolize mezi vybranými součástmi v sestavě.

izoparametrické křivky

Křivky, které vedou konstantním UV směrem.

J

vybočení

(1) Prvek plechu, který přidá materiál do plechového dílu tak, že vytvoří dva ohyby z načrtnuté čáry. (2) Skicovací nástroj, který přidá vybočení do skic.

K

sešít

Nástroj, který spojí dva nebo více povrchů nebo ploch do jednoho. Hrany povrchů musí být přilehlé a nesmí se překrývat, nemohou však být nikdy rovinné. Vzhled plochy nebo povrchu se po sešití nemění.

L

hladina

Hladina ve výkresu může obsahovat kóty, popisy, geometrie a součásti. Viditelnost jednotlivých hladin můžete za účelem zjednodušení výkresu nebo přiřazení konkrétních vlastností všem entitám na dané hladině přepínat.

skica rozvržení

Skica, která obsahuje důležité entity skici, kóty a vztahy. Při vytváření nových skic, nové geometrie nebo umísťování součástí v sestavě odkazujete na entity ve skice rozvržení. Díky tomu můžete snáze aktualizovat svůj model, protože veškeré změny, které provedete ve skice rozvržení, se promítnou do celého modelu.

odkazová čára

Plná čára vedoucí od popisu (poznámky, kóty apod.) k odkazovanému prvku.

prvek knihovny

Jako prvek knihovny se označuje často používaný prvek nebo kombinace prvků, která se vytvoří a poté uloží pro další použití.

zjednodušený

Je-li součást v sestavě zjednodušená, je do paměti zavedena jen určitá podskupina jejích údajů o modelu. Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby. Tím se zlepšuje výkon velkých a složitých sestav. Viz vyřešený.

přímka

Přímá entita skici se dvěma koncovými body. Přímku lze vytvořit promítnutím vnější entity, jako například hrany, roviny, osy nebo křivky skici, do skici.

spojené kóty

spojení profilů

Základ, výstupek, řez nebo prvek plochy vytvořený přechody mezi profily.

plechové spojení profilů

Prvek plechu, pomocí něhož se ze dvou otevřených skic profilu vytváří rulička nebo přechodový tvar. Pomocí plechového spojení ohybů se často vytváří nálevky a žlábky.

M

fyzikální vlastnosti

Nástroj, který vyhodnocuje vlastnosti dílu nebo sestavy, jako například objem, povrchovou plochu, těžiště apod.

vazba

Geometrický vztah mezi díly v sestavě (například stejnolehlost, kolmost, tečnost apod.). Viz inteligentní vazby.

odkaz vazby

Určuje jednu nebo více entit konkrétní součásti, které se mají použít pro automatickou tvorbu vazeb. Když přetahujete do sestavy součást s odkazem vazby, program se snaží najít další kombinace stejného názvu odkazu vazby a typu vazby.

Složka vazeb

Kolekce vazeb, které se řeší společně. Na pořadí, v němž se vazby objeví ve složce Vazby, nezáleží.

zrcadlo

(1) Prvek Zrcadlení je kopie vybraného prvku zrcadlená podle roviny nebo rovinné plochy. (2) Zrcadlení entity skici je kopie vybrané entity skici zrcadlená podle osy. Jestliže se původní prvek nebo skica změní, zrcadlená kopie se aktualizuje a tato změna se v ní projeví.

okrajový lem

Prvek plechu, který spojuje dohromady několik lemů z hrany a zkosí roh.

model

Model je trojrozměrná (3D) geometrie těla v dokumentu dílu nebo sestavy. Jestliže díl nebo dokument sestavy obsahuje více konfigurací, každá konfigurace je samostatným modelem.

kóta modelu

Kóta skici nebo prvku v dokumentu dílu nebo sestavy, která definuje entity ve 3D modelu.

popis modelu

Vlastnost nebo kóta geometrie prvku, kterou lze použít ve výkresech detailování.

pohled modelu

Pohled výkresu dílu nebo sestavy.

forma

Sada výrobních nástrojů, které tvarují roztavený plast nebo jiný materiál do navržených tvarů. Forma je navržena pomocí sady integrovaných nástrojů pomocí nichž je vytvořena dutina a bloky jádra, což jsou díly odvozené z lisovaného dílu.

Pohybové studie

Pohybové studie jsou grafickými simulacemi pohybu a optických vlastností v modelech sestavy. Podobně jako konfigurace, pohybové studie nemění původní sestavu ani její vlastnosti. Zobrazují průběh změn modelu v závislosti na prvcích simulace, které vložíte.

vícetělový díl

Díl, který obsahuje několik objemových těl ve stejném dokumentu dílu. Na rozdíl od součástí v sestavě nejsou vícetělové díly dynamické.

N

nativní formát

Soubory formátu DXF a DWG zůstanou v nativních formátech (nejsou převedeny na formát SolidWorks) při zobrazení v listech výkresu SolidWorks (jen zobrazení).

neprotínající se obrys

Neprotínající se obrys (nebo profil) je skica, v níž se entity nekřižují. Obdélník například není protínajícím se obrysem, zatímco kříž ano.

O

OLE objekt

OLE (Object Linking and Embedding) je formát souboru Windows. OLE objekty můžete vkládat do dokumentů SolidWorks.

otevřený profil

Také nazývaný otevřený obrys, je skica nebo entita skici s volnými koncovými body. Otevřený je například profil ve tvaru U.

řetězové kóty

Řetězec kót měřených od nulové souřadnice ve výkresu nebo skice.

počátek

Počátek modelu je znázorněn třemi šedými šipkami a představuje souřadnice (0,0,0) modelu. Je-li skica aktivní, je její počátek zobrazen červeně a reprezentuje souřadnici (0,0,0) dané skici. Kóty a vztahy je možné přičítat k počátku modelu, ale nikoli k počátku skici.

prvek mimo kontext

Prvek mimo kontext obsahuje vnější odkaz na geometrii jiné součásti, která není otevřená. Viz prvek.

přeurčený

Skicu označujeme za přeurčenou tehdy, když jsou její kóty nebo vztahy v konfliktu nebo jsou nadbytečné.

překrytí

P

parametr

Hodnota použitá pro definici skici nebo prvku (často kóty).

rodič

Existující prvek, na němž závisí ostatní prvky. Máme-li tedy například blok s dírou, blok je rodičem prvku díry – potomka.

díl

Samostatný 3D objekt vytvořený z prvků. Díl se může stát součástí v sestavě a může být znázorněn dvourozměrně (2D) ve výkresu. Příklady dílů jsou šroub, špendlík, deska apod. Přípona názvu souboru dílu v SolidWorks je .SLDPRT. Viz vícetělový díl.

cesta

Skica, hrana nebo křivka použitá při spojení profilů nebo tažení po křivce.

pole

V poli se opakují vybrané entity skici, prvky nebo součásti, které mohou být seřazeny lineárně, do kruhu nebo řízeny skicou. Změní-li se zárodečná entita, aktualizují se i ostatní instance v poli.

Kontaktní přenos

Nástroj sestavy, který realisticky znázorňuje pohyb součástí sestavy. Přetahujete-li součást, vyvine tato součást vůči ostatním součástem, jichž se dotýká, určitou sílu. Součásti se přesouvají jen v rámci svých stupňů volnosti.

vazba průniku

Umístí bod skici tak, aby byl stejnolehlý s místem, v němž osa, hrana, čára nebo splajn proniká rovinou skici.

rovinný

Entity, které mohou ležet na jedné rovině. Kružnice je například rovinnou entitou, šroubovice však nikoli.

rovina

Plochá konstrukční geometrie. Roviny lze použít pro 2D skici, pohled řezu modelu, neutrální rovinu v prvku úkosu apod.

bod

Jedno místo ve skice nebo průmět vnější entity (počátek, vrchol, osa nebo bod vnější skici) do skici v jediném místě. Viz vrchol.

předurčený pohled

Pohled výkresu, v němž je možné specifikovat polohu a orientaci pohledu ještě před vložením modelu. S dokumenty výkresů můžete ukládat předurčené pohledy jako šablony.

profil

Entita skici používaná pro vytváření prvků (např. spojení profilů) nebo pohledu výkresu (např. detailního pohledu). Profil může být otevřený (tvar U nebo otevřený splajn) či uzavřený (kruh nebo uzavřený splajn).

promítnutá kóta

Kótujete-li entity v izometrickém pohledu, jsou promítnuté kóty plochými kótami ve 2D. Viz pravá kóta.

průmět

Pohled výkresu promítnutý ortogonálně ze stávajícího pohledu.

PropertyManager

PropertyManager se nachází na levé straně okna SolidWorks a slouží k provádění dynamických úprav entit skici a většiny prvků.

R

RealView

Hardwarová (grafická karta) podpora upřesňujícího stínování v reálném čase. Souřadnice modelu jsou přepočteny do plošného obrazu a tento režim je zachován při přesouvání nebo otáčení dílu.

obnova

Nástroj pro obnovu aktualizuje (nebo regeneruje) dokument se všemi změnami provedenými od poslední obnovy modelu. Obnova se obvykle používá při změně kót modelu.

referenční kóta

Kóta ve výkresu, která znázorňuje rozměry prvku, neřídí však model a nelze měnit její hodnoty. Když se však změní kóty modelu, referenční kóty se aktualizují.

referenční geometrie

Zahrnuje roviny, osy, souřadné systémy a 3D křivky. Referenční geometrie se používá při vytváření prvků, jako spojení profilů, tažení po křivce, úkosy, zkosení a pole. Viz. konstrukční geometrie.

odkazovaný dokument

Jakýkoliv dokument, na nějž se odkazuje jiný dokument. Typickými odkazovanými dokumenty jsou dokumenty dílu přidružené k sestavě nebo dokumenty výkresu přidružené k dílu nebo k dokumentům sestavy.

vztah

Geometrické omezení mezi entitami skici nebo mezi entitou skici a rovinou, osou, hranou nebo vrcholem. Vztahy je možné přidávat automaticky nebo manuálně.

relativní pohled

Relativní pohled výkresu (nebo relativní vzhledem k modelu) se vytváří ve vztahu k rovinným povrchům v dílu nebo sestavě.

načíst znovu

Obnoví sdílené dokumenty. Když například otevřete soubor dílu s přístupem jen ke čtení a jiný uživatel provede ve stejném dílu změny, můžete pomocí tohoto příkazu načíst novou verzi včetně změn.

změnit pořadí

Ve stromu FeatureManager je možná změna pořadí (přeuspořádání) prvků. V dílech můžete změnit pořadí, v jakém jsou prvky řešeny. V sestavách můžete ovládat pořadí součástí v kusovníku.

nahradit

Provádí nahrazení jedné nebo více otevřených instancí součásti v sestavě jinou součástí.

vyřešený

Stav součásti sestavy (v dokumentu sestavy nebo výkresu), ve kterém je plně zavedena do paměti. K dispozici jsou všechny její údaje o modelu, takže její entity je možné vybrat, odkazovat, upravovat, používat ve vazbách apod. Viz. zjednodušený.

tabulka oprav

Tabulka, která obsahuje opravy výkresu.

rotovat

Prvek, který vytváří základ nebo výstupek, odebrání rotací nebo rotační povrch tak, že otočí jeden nebo více načrtnutých profilů kolem osy.

nastřihnout

Prvek plechu, který odstraňuje materiál na hraně a umožňuje vytvořit ohyb.

srolovat

Potlačí všechny prvky pod roletou.

zakulacení

zaoblený ohyb

Viz ohyb.

Routing Library Manager

Nástroj Manažer knihovny trasování lze otevřít nezávisle na aplikaci SolidWorks. Seskupuje dohromady několik funkcí.

S

řez

Řez je jiným označením pro profil v tažení.

čára řezu

Čára nebo osa načrtnutá v pohledu výkresu za účelem vytvoření pohledu řezu.

rozsah řezu

Specifikuje součásti, které zůstanou při vytvoření pohledu řezu ve výkresu sestavy neřezané.

řez

Pohled řezu (neboli řez) je (1) pohled dílu nebo sestavy rozdělený rovinou nebo (2) pohled výkresu vytvoření rozdělením jiného pohledu výkresu čarou řezu.

zárodek

Skica nebo entita (prvek, plocha nebo tělo), které je základem pro pole. Upravíte-li zárodek, aktualizují se i ostatní entity v poli.

stínovaný

Zobrazí model jako barevné tělo. Viz SHO, SHVdrátový režim.

propojené hodnoty

Také nazývané jako spojené kóty, jsou pojmenované proměnné, které přiřadíte tak, aby hodnota dvou nebo více kót byla stejná.

vrchol

Ostrý roh profilu; jakékoli dvě styčné entity skici, které nemají vzájemný vztah tečnosti nebo stejného zakřivení.

ostrý ohyb

Viz ohyb.

list

formát listu

Zahrnuje velikost stránky a její orientaci, standardní okraje textu, razítka apod. Formáty listů je možné upravit a uložit pro další použití. Každý list dokumentu výkresu může mít jiný formát.

skořepina

Prvek, který vyhloubí díl a ponechá otevřené vybrané hrany a tenké stěny zbývajících ploch. Dutý díl vznikne tehdy, když nejsou vybrány žádné otevřené plochy.

obrysová hrana

Křivka představující rozsah válcové nebo zakřivené plochy při pohledu ze strany.

skica

Soubor přímek a dalších 2D objektů na rovině nebo ploše, které tvoří základ pro prvek (například základ nebo výstupek). 3D skica není rovinná a je možné ji použít jako vodící při vytváření spojení profilů nebo tažení po křivce.

Inteligentní šrouby

Automaticky přidává do sestavy šrouby. Využívá přitom knihovnu šroubů SolidWorks Toolbox.

Nástroj Inteligentní vazby

Vazební vztah mezi prvky sestavy, který se vytváří automaticky. Viz vazba.

objemové tažení

Odebrání tažením vytvořené posouváním těla nástroje podél dráhy a odebráním 3D materiálu z modelu. Viz tažení po křivce.

spirála

Plochá nebo 2D šroubovice definovaná kruhem, stoupáním a počtem otáček.

splajn

Načrtnutá 2D nebo 3D křivka definovaná skupinou ovládacích bodů.

dělicí přímka

Promítne narýsovanou křivku na vybranou plochu modelu a rozdělí tak tuto plochu do více ploch, které je poté možno vybírat samostatně. Dělicí přímku je možné použít k vytváření prvků úkosu, zaoblení typu Splývané plochy a k rozšíření povrchů pro vyříznutí forem.

sdružená pozice

Sada pozic s jen jednou odkazovou čárou. Pozice je možné sdružit svisle (ve směru nahoru nebo dolů) nebo vodorovně (ve směru doleva nebo doprava).

3 základní pohledy

Tři kolmé pohledy (nárys, bokorys a půdorys), které bývají často základem výkresu.

stereolitografie

Proces vytváření rychlých prototypů dílů s pomocí fasetového znázornění sítě v souborech STL.

podsestava

Dokument sestavy, který je částí větší sestavy. Mechanismus řízení auta je například podsestavou auta.

potlačit

Odstraňuje entitu z vyobrazení a ze všech výpočtů, v nichž se vyskytuje. Potlačit můžete prvky, součásti sestavy atd. Potlačením entity nedosáhnete odstranění entity; chcete-li entitu obnovit, stačí ji uvolnit.

povrch

Plocha je rovinná nebo 3D entita o nulové tloušťce, jejíž hranice tvoří hrany. Povrchy se často používají k tvorbě prvků těles. Referenční povrchy lze použít pro úpravy prvků těles. Viz plocha.

tažení po křivce

Tažením po křivce vznikne základ, výstupek, řez nebo prvek povrchu, a sice tak, že se jeho profil (řez) přesune podle trasy. Posouváním těla nástroje podél dráhy můžete z odebrání tažením vytvořit objemové tažení.

T

tečný oblouk

Oblouk, který je tečný k jiné entitě (např. čáře).

tečná hrana

Přechodová hrana mezi zaoblenými plochami ve výkresech v režimech Skryté hrany viditelné a Skryté hrany odstraněné.

Podokno úloh

Je umístěno na pravé straně okna softwaru SolidWorks a obsahuje zdroje SolidWorks, Knihovnu návrhů a Průzkumník souborů.

šablona

Dokument (díl, sestava nebo výkres), který tvoří základ nového dokumentu. Může obsahovat parametry definované uživatelem, popisy, předdefinované pohledy, geometrii a další prvky.

pomocná osa

Osa standardně vytvořená pro všechny kuželové nebo válcové plochy v modelu.

tenkostěnný prvek

Tenkostěnný prvek je vysunutý nebo otočený prvek s konstantní tloušťkou stěn. Z tenkostěnných prvků se obvykle vytváří plechové díly.

TolAnalyst

Aplikace pro analýzu tolerance, která zjišťuje vliv kót a tolerancí na díly a sestavy.

návrh shora dolů

Postup vytváření modelů sestavy, při němž v kontextu sestavy vytvoříte díly a odkazujete na geometrii jiných součástí. Změny odkazovaných součástí se promítnou do dílů, které jste si vytvořili v kontextu. Viz návrh zdola nahoru.

překladač

Software, který převádí soubor z jednoho formátu do jiného.

osový kříž

Tři osy se šipkami udávající směry X, Y a Z. Osový kříž je zobrazen v dokumentech dílů a sestav a usnadňuje orientaci při zobrazování modelů. Osový kříž je také nápomocný při přesouvání a otáčení součástí v sestavách.

pravá kóta

Kótujete-li entity v izometrickém pohledu, nabízí vám pravé kóty skutečné hodnoty modelu. Viz promítnutá kóta.

U

vyčleněný

Prvek, skicu nebo povrch označujeme za vyčleněné, nejsou-li obsaženy v prvku ve stromu FeatureManager. Příkladem vyčleněné skici je skica rozvržení v sestavě. Viz absorbovaný.

podurčený

Skicu označujeme za podurčenou, pokud neobsahuje dostatek kót a vztahů k tomu, aby se předešlo pohybu nebo změně velikosti entit. Viz stupně volnosti.

Ultrafialové záření

Vodorovné a svislé čáry dostupné parametrizace křivky.

V

vrchol

Bod, v němž se protínají dvě nebo více čar. Vrcholy lze vybírat pro skicování, kótování a mnoho dalších operací.

výřezy

Okna, která zobrazují pohledy modelů. Modely a výkresy můžete zobrazovat buď v jednom, dvou, třech nebo čtyřech pohledech. Pohledy s ortogonálními pohledy mohou být spojeny, čímž se také propojí orientace a otáčení.

virtuální vrchol

Virtuální vrchol je bod skici v průsečíku dvou entit poté, co byl průsečík odstraněn prvkem, jako je zaoblení nebo zkosení. Kóty a vztahy k virtuálnímu vrcholu jsou zachovány i přesto, že skutečný průsečík již neexistuje.

W

svařování

Vícetělový díl s konstrukčními díly.

tabulka přířezů

Tabulka, která obsahuje těla ve svařované konstrukci společně s popisy a délkami.

drátový režim

Režim zobrazení, v němž jsou zobrazeny všechny hrany dílu nebo sestavy. Viz SHO, SHVstínovaný.

vynášecí čáry

X

zobrazení X

Zobrazení X je velikost X v kótě zkosení vyjádřená dvěma čísly, jako například 1 X 45° (Délka X Úhel), 45° X 1 (Úhel X Délka) nebo 1 X 1 (Délka X Délka).

Z

zebří pruhy

Simulují odraz dlouhých pruhů světla na velmi světlém povrchu. Díky nim si můžete prohlédnout malé změny v ploše, které nelze dobře vidět v standardním zobrazení.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Pojmy
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.