Menedżer właściwości PropertyManager Szyk liniowy ze szkicu

Można utworzyć szyki liniowe szkicu używając elementów szkicu na płaszczyźnie lub na modelu.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Szyk liniowy ze szkicu:

W otwartym szkicu kliknąć Szyk liniowy ze szkicu (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Szyk liniowy.

Ogólne wskazówki obejmują:
  • Wstępnie wybrać elementy do powtórzenia w szyku. Pozwoli to wybrać szyk wzdłuż jednej z osi przez ustawienie wartości Liczba wystąpień .
  • Można wybrać oś-X, element liniowy lub krawędź modelu, aby zdefiniować Kierunek 1.
  • Powtórzyć dla Kierunek 2 ( Oś-Y), który jest aktywowany po wybraniu Kierunek 1.

Kierunek 1

Odwróć kierunek  
Odstępy Ustawia odległość pomiędzy wystąpieniami szyku.
  Odstęp wymiaru X Wyświetla wymiar pomiędzy wystąpieniami szyku.
Liczba wystąpień Ustawia liczbę wystąpień szyku.
  Wyświetlaj liczbę wystąpień Pokazuje liczbę wystąpień w szyku.
Kąt Ustawia kierunek kątowy z poziomu (oś X).
Szyk liniowy wzdłuż osi X ustawiony na 10º:

  Napraw kierunek osi X Stosuje powiązania w celu ustalenia obrotów wystąpień wzdłuż osi X.

Kierunek 2

Aktywuje ustawienia dla Kierunek 2 po ustawieniu wartości dla Liczba wystąpień .

Wymiar kątowy pomiędzy osiami Wyświetla wymiar dla kąta pomiędzy szykami.
Wartość kąta wzdłuż osi Y zależy od kierunku szyku wzdłuż osi Y oraz wartości ustawionej dla kąta wzdłuż osi X.
Szyk liniowy wzdłuż osi X i Y o 100º z osi Y:

Elementy do powtórzenia w szyku

Elementy do powtórzenia w szyku Wybrać elementy szkicu w obszarze graficznym.

Wystąpienia do pominięcia

Kliknąć Wystąpienia do pominięcia i używając wskaźnika wybrać wystąpienia w obszarze graficznym, których nie chcemy uwzględnić w szyku.