Podstawowe polecenia: Wytnij, kopiuj, wklej, cofnij i ponów

Wytnij

Usuwa wybrane elementy i umieszcza je w Schowku Microsoft Windows.

Aby wyciąć, należy:

 1. Wybrać jeden lub więcej elementów do wycięcia.
 2. Kliknąć Wytnij (pasek narzędzi Standard) lub kliknąć Edytuj > Wytnij lub wcisnąć Ctrl+X.

Kopiuj

Polecenie to kopiuje jeden lub więcej elementów do Schowka systemu Microsoft Windows.

Aby skopiować, należy:

 1. Wybrać jeden lub więcej elementów do skopiowania.
 2. Kliknąć Kopiuj (pasek narzędzi Standard) lub Edycja > Kopiuj lub nacisnąć Ctrl+C.

Wklej

Polecenie to kopiuje zawartość schowka do bieżącego dokumentu szkicu, części, złożenia lub rysunku.

Aby wkleić zawartość schowka, należy:

 1. Jeżeli to konieczne, wybrać odpowiednie miejsce docelowe dla wklejanego elementu. Na przykład:
  Jeżeli schowek zawiera szkic, należy wybrać ścianę lub płaszczyznę, na której należy wkleić ten szkic.
  Jeżeli schowek zawiera operację wyciągnięcia lub obrotu, bądź otwór, należy wybrać ścianę, na której należy wkleić tą operację.
 2. Kliknąć Wklej lub Edytuj > Wklej lub wcisnąć Ctrl+V.

Cofnij

Odwraca ostatnio wykonane zmiany, jeżeli to możliwe.

Aby cofnąć ostatnio wykonaną czynność, należy:

Kliknąć Cofnij (pasek narzędzi Standard) lub kliknąć Edytuj > Cofnij lub nacisnąć klawisze Ctrl+Z.

Cofanie wielu operacji

Aby cofnąć wiele operacji, należy:

 1. Kliknąć listę cofnij (pasek narzędzi Standard), aby wyświetlić listę dostępnych czynności. Ostatnio wykonane czynności znajdują się na górze listy.
 2. Wybrać dowolną czynność z listy. Wybrana czynność i wszystkie czynności znajdujące się na liście powyżej niej zostaną cofnięte.

Wykonaj ponownie

Odwraca ostatnio wykonane polecenia Cofnij, jeżeli to możliwe. Polecenie Ponów jest dostępne tylko dla szkiców w dokumentach części i złożeń.

Aby ponowić ostatnio cofniętą czynność, należy:

Kliknąć Ponów (pasek narzędzi Standard) lub kliknąć Edytuj > Ponów lub wcisnąć Ctrl+Y.
Jeżeli użytkownik wyszedł ze szkicu, nadal może on cofać akcje wykonane w szkicu. Powrócić do trybu edycji szkicu i kliknąć Cofnij .