Opis menedżera wyboru SelectionManager

Menedżer wyboru SelectionManager, łączy i zastępuje wybór konturu i wybór inteligentny, oferując jednocześnie udoskonalone funkcje wybierania.

Menedżer wyboru SelectionManager jest dostępny w operacjach wyciągnięć po profilach, wyciągnięć po ścieżce oraz powierzchni według granicy oraz dla wiązań ścieżki.

Używając menedżera wyboru SelectionManager, można:

  • Wybierać krawędzie i elementy szkicu, co nie było możliwe w inteligentnym wyborze.
  • Wybierać elementy z wielu szkiców, a także elementy w połączeniu z krawędziami modelu.
  • Przycinać i wydłużać otwarte zbiory wskazań z obydwu stron, bez względu na sposób ich utworzenia. Wideo: Rozwijanie obiektu szkicu przy użyciu menedżera wyboru SelectionManager
  • Przyciągać parametryczne punkty przycięcia do geometrii, dzięki czemu modyfikacja geometrii powoduje modyfikację przycięcia.
  • Używać manipulatorów kierunku do wybierania pomiędzy różnymi rozwiązaniami, które pasują do bieżącego narzędzia wybierania. Należy kliknąć manipulatory, aby wybrać żądaną pętlę. W tym przykładzie, używając narzędzia Wybierz zamkniętą pętlę przełączamy pomiędzy dwiema pętlami i klikamy prawym przyciskiem myszy, aby wybrać dolną pętlę. Wideo: Używanie manipulatorów kierunku przy użyciu menedżera wyboru SelectionManager
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zatwierdzić wybór. Jeżeli informacje są wystarczające do zdefiniowania zestawu rozwiązań, wskaźnik zmieni się na następujący: .