Aktywuj/dezaktywuj swój produkt SOLIDWORKS

Narzędzie Aktywacja produktu SOLIDWORKS pozwala na aktywowanie, zdezaktywowanie lub wyświetlenie licencji SOLIDWORKS na danym komputerze.

Ekran Aktywuj/dezaktywuj produkt SOLIDWORKS pojawia się, jeżeli wystąpiło jedno z następujących zdarzeń:
  • Uruchomiono SOLIDWORKS, a licencja dla danego komputera nie została jeszcze aktywowana. (Praca w trybie Aktywuj.)
  • W SOLIDWORKS kliknięto Pomoc > Aktywuj licencje. (Praca w trybie Aktywuj.)
  • W oprogramowaniu SOLIDWORKS kliknięto Pomoc > Dezaktywuj licencje. (Praca w trybie Dezaktywuj).

Przed uruchomieniem produktów SOLIDWORKS na indywidualnym komputerze konieczne jest aktywowanie licencji dla tego komputera.

W przypadku likwidacji określonego komputera lub przenoszenia oprogramowania SOLIDWORKS z jednego komputera na inny konieczne jest zdezaktywowanie licencji (zwrócenie jej do serwera kluczy licencji w firmie Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation), a następnie jej aktywowanie na innym komputerze.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktywowania, dezaktywowania i ponownego aktywowania licencji SOLIDWORKS, należy zapoznać się z tematem Przewodnik Instalacji i Administracji SOLIDWORKS.

Aktywuj/Dezaktywuj

Kliknąć listę Produkt, aby wybrać produkt SOLIDWORKS, którego licencja ma zostać aktywowana lub zdezaktywowana, i określić, czy ma to nastąpić automatycznie (przez Internet), czy ręcznie (za pośrednictwem poczty elektronicznej).
W przypadku aktywowania licencji SolidNetWork, zamiast listy Produkt pojawi się numer seryjny SolidNetWork.

Informacje kontaktowe

Określić adres e-mail, którego firma SOLIDWORKS będzie mogła użyć w celu aktywowania licencji.

Jeżeli określono aktywowanie ręczne, firma SOLIDWORKS wyśle na ten adres plik odpowiedzi klucza licencyjnego w wiadomości e-mail.