Terimler

A

emilmiş

FeatureManager tasarım ağacında başka bir öğede (genellikle bir unsur) bulunan bir unsur, çizim veya detaylandırmadır. Taban süpürdeki profil çizimi ve profil yolu veya bir delikteki kozmetik diş açma detaylandırması buna örnektir.

hizala

Detaylandırmaları ve ölçümlendirmeleri (sol, sağ, üst, alt vb.) sıralamaya yardım eden araçlardır. Montajdaki parçaları hizalamak için bkz. montaj ilişkisi.

alternatif konum görünümü

Bir veya birkaç görünümün, orijinal görünümdeki hayalet çizgilerin üzerine oturtulduğu teknik resim görünümüdür. Alternatif konum görünümleri genellikle bir montajın hareket aralığını göstermek için kullanılır.

çıpa noktası

(1) Not, blok veya başka bir detaylandırmaya iliştirilen liderin ucudur. Bkz. iliştirme noktası. (2) Çalışma sayfası formatları malzeme listesi, delik tablosu, revizyon tablosu ve kaynaklı montaj kesim listesi için çıpa noktaları içerir.

detaylandırma

Bir parça, montaj veya teknik resme özel tasarım amacı ekleyen bir metin notu veya sembolü. Belirli detaylandırma tiplerine not, delik bilgisi, yüzey cilası sembolü, datum unsuru sembolü, datum hedefi, geometrik tolerans sembolü, kaynak sembolü, balon ve yığılmış balon dahildir. Yalnızca teknik resimlere uygulanan detaylandırmalara merkez işareti, detaylandırma merkez çizgisi, alan tarama ve blok dahildir.

görünüm bilgileri

Yüz, unsur, gövde ve parçanın renklerini ve kaplamalarını seçili obje altında görüntüleyen bilgiler ve renkleri ve kaplamalarını düzenlemek için kısayoldur.

alan tarama

Seçili yüze veya teknik resimdeki kapalı bir çizime uygulanan çapraz çizgi deseni veya dolgudur. Bkz. çapraz çizgi deseni.

montaj

Parça, unsur ve diğer montajların (alt montajlar) ilişkilendirildiği bir belgedir. Parçalar ve alt montajlar, montajdan ayrı olarak belgelerde mevcuttur. Örneğin bir montajda, piston bir bağlantı çubuğu veya silindiri gibi başka parçalarla ilişkilendirilebilir. Bu yeni montaj daha sonra bir motorun montajında alt montajlar olarak kullanılabilir. SOLIDWORKS montaj dosyası adının uzantısı .SLDASM'dir. Bkz. montaj .

iliştirme noktası

Modele (örneğin, kenara, tepe noktasına veya yüze) veya teknik resim çalışma sayfasına iliştirilen liderin ucudur. Bkz. çıpa noktası.

eksen

Model geometrisi, unsurlar veya çoğaltmalar oluşturmak için kullanılabilecek düz çizgidir. İki düzlemin kesişmesini kullanmak da dahil olmak üzere, bir eksen birkaç farklı yöntemle oluşturulabilir. Bkz. geçici eksen, referans geometri.

B

balon

Montajdaki parçaları, genellikle öğe numarası ve miktar ekleyerek etiketler. Teknik resimlerde, öğe numaraları malzeme listesindeki satırlarla ilişkilendirilir. Bkz. yığılmış balon.

taban

Parçanın ilk katı unsuru.

taban çizgisi ölçümlendirmeleri

Teknik resimde aynı kenardan veya tepe noktasından ölçülen ölçümlendirme kümeleri. Bkz. koordinat ölçümlendirmeleri.

büküm

Sac levha parçada bir unsurdur. Radyus uygulanan köşeden, silindirik yüzden veya konik yüzden oluşturulan büküm yuvarlak bükümdür; çizilmiş düz çizgilerden oluşturulan büküm keskin bükümdür.

şev

Bkz. pah.

malzeme listesi

Montajda kullanılan parçaların kaydını tutmak için teknik resme eklenen bir tablo.

blok

Parçalarda, montajlarda ve teknik resimlerde kullanabileceğiniz kullanıcı tarafından tanımlanan bir detaylandırma. Bir blok metin, çizim objeleri (noktalar hariç) ve alan tarama içerebilir ve özel bilgi veya şirket logosu olarak daha sonra kullanılmak üzere bir dosyaya kaydedilebilir.

Malzeme Listesi

Bkz. malzeme listesi.

aşağıdan yukarı tasarım

Parça oluşturup bu parçaları daha sonra bir montaja ekleyebileceğiniz montaj modelleme tekniği. Bkz. yukarıdan aşağıya tasarım.

sınırlandırıcı kutu

Bir modeli, bileşeni veya teknik resim görünümünü tamamen çevreleyen, SOLIDWORKS tarafından oluşturulan hayali bir kutu.

bölgesel kesit

Kapalı profilden bir malzeme, genellikle bir spline kaldırarak teknik resmin iç detaylarını gösteren teknik resim görünümü.

C

merkez işareti

Daire veya yayın merkezini işaretleyen bir çaprazdır.

merkez çizgisi

Bir çizim veya teknik resimde simetri eksenini hayalet yazı tipi ile işaretleyen bir merkez çizgisidir.

pah

Seçili kenar veya tepe noktasına şev verir. Pahları hem çizimlere hem de unsurlara uygulayabilirsiniz.

alt öğe

Daha önce oluşturulan unsurla ilişkili olan bağımlı unsurdur. Örneğin, bir deliğin kenarındaki pah üst öğe deliğinin alt öğesidir.

tıkla-tıkla

Siz çizim yaptıkça imleci tıklar ardından serbest bırakırsanız tıkla-tıkla moduna geçersiniz. Çizim sırasındaki sonraki noktayı tanımlamak için imleci hareket ettirin ve yeniden tıklayın.

tıkla-sürükle

Siz çizim yaptıkça imleci tıklar ve sürüklerseniz tıkla-sürükle moduna geçersiniz. İmleci serbest bıraktığınızda çizim objesi tamamlanır.

kapalı profil

Kapalı kontur olarak da adlanan kapalı profil, açık uç noktaları olmayan bir çizim veya çizim objesidir; örneğini, bir daire veya çokgendir.

daralt

Patlatın karşıtı. Daralt işlemi, patlatılan montajın parçalarını normal konumlarına geri getirir.

Çarpışma Algılama

Bileşenler hareket ettirildikçe veya döndürüldükçe bileşenler arasındaki çarpışmayı algılayan montaj işlevidir. Bir bileşen herhangi bir obje veya başka bir bileşenle çakıştığında çarpışma gerçekleşir.

bileşen

Bir parça veya bir montaj içindeki alt montajdır.

konfigürasyon

Bir belgedeki parça veya montajın varyasyonudur. Varyasyonlar farklı ölçümlendirmeleri, unsurları ve özellikleri içerebilir. Örneğin, cıvata gibi tek bir parça, çapı ve uzunluğu değişen farklı konfigürasyonlar içerebilir. Bkz. tasarım tablosu.

ConfigurationManager

SOLIDWORKS penceresinin sol tarafında yer alır; parçaların ve montajların birden çok konfigürasyonunu oluşturan, seçen ve görüntüleyen bir araçtır.

yardımcı geometri

Unsur oluşturmak için kendi başına kullanılmayan ancak diğer geometrilerin oluşturulmasında kullanılan çizim objesi özelliği. Bkz. referans geometri.

süreklilik

Süreklilik iki eğri veya yüzey arasındaki kesişim noktasını tanımlar. Daha yüksek bir süreklilik daha az görünür bir kesişim noktasını gösterir. G0, G1 ve G2 sürekliliği yüzeyin eğriliğinden bağımsızdır. C0, C1 ve C2 sürekliliği yüzey eğriliğine bağımlıdır. Genelde C sürekliliği G sürekliliğinden daha serttir. Örneğin C2 sürekliliği her zaman G2 sürekliliği olarak varsayar ve C1 sürekliliği her zaman G1 sürekliliği olarak varsayar ama tersi durum söz konusu olamaz.

Buluşan yüzeylerin eğrilerinin G0 veya Temas süreklilikleri bulunur. Teğet olan eğri veya yüzeylerin G1 veya Teğet sürekliliği bulunur. G2 sürekliliğinde buluşan, eğrilik yarıçapının değişme oranı aynı olan eğriler veya yüzeyler sürekli eğri olarak da tanımlanır. Yüz karıştırma radyusları oluştururken sürekli eğriliği kullanabilirsiniz. Kenar teğetine sahip bir loft, G1 seviye örneğidir.

İki eğri veya yüzeyin kesişim noktası G2 eğrilik sürekliliğiyse süreklilik C2 hatta C1 olmayabilir. Çünkü eğriler ya da yüzeyler, kesişimin yanındaki eşit parametre değişikliğinde bir eğri veya yüzeyin parametrelenmiş noktası diğer eğri veya yüzeydeki parametrelenmiş noktadan daha fazla hareket edecek şekilde parametrelenmiş olabilir. Fakat, eğri veya yüzeyler her nokta için eşit hareketin gerçekleşeceği şekilde parametrelenirse kesişim sürekliliği aynı anda hem C1 ve C2 hem de G1 ve G2 olur.

koordinat sistemi

Unsurlara, parçalara ve montajlara Kartezyen koordinatları atamak için kullanılan düzlemler sistemidir. Parça ve montaj belgeleri varsayılan koordinat sistemlerini içerir; diğer koordinat sistemleri referans geometriyle tanımlanabilir. Koordinat sistemleri ölçüm araçlarıyla belgeleri diğer dosya formatlarına vermek için kullanılabilir.

kozmetik diş açma

Dişleri yansıtan detaylandırma.

çapraz çizgi deseni

Kesit görünümleri ve bölgesel kesitler gibi teknik resim görünümlerine uygulanan bir çoğaltma veya dolgudur.

eğrilik

Eğrilik, eğri yarıçapının tersine eşittir. Eğrilik, yerel yarıçapa (genelde yüzeyin) bağlı olarak farklı renklerde görüntülenebilir.

kes

Ekstrüzyon, döndür, loft, süpür, kalınlaştır, boşluk vb. gibi eylemlerle malzemeyi bir parçadan kaldıran özelliktir.

D

sarkan

Çözümlenmeyen ölçümlendirme, ilişki veya teknik resim kesit görünümüdür. Örneğin, geometrinin bir parçası ölçümlendirilirse ve bu geometri daha sonra silinirse ölçümlendirme sarkan hale gelir.

Defeature

Defeature aracıyla bir parça veya montajdan detayları kaldırıp sonuçları, detayların tanımsız katılarla (unsur tanım veya geçmişi olmayan katılar) değiştirildiği yeni bir dosyaya kaydedebilirsiniz. Sonra yeni dosyayı modelin tüm detaylarını ortaya çıkarmadan paylaşabilirsiniz.

serbestlik dereceleri

Ölçümlendirmelerle veya ilişkilerle tanımlanmayan geometri serbestçe hareket edebilir. 2B çizimlerde üç serbestlik derecesi vardır: X ve Y eksenleri boyunca hareket ve Z ekseni (çizim düzlemine dik olan eksen) etrafında döndürme. 3B çizimlerde ve montajlarda altı serbestlik derecesi vardır: X, Y ve Z eksenleri boyunca hareket ve X, Y ve Z eksenleri etrafında döndürme. Bkz. eksik tanımlı .

türetilmiş parça

Mevcut parçadan oluşturulan veya orijinal parça üzerindeki değişiklikler türetilmiş parça üzerine yansıtılacak şekilde orijinal parçaya bağlanmış yeni taban, ayna veya bileşen parçası türetilmiş parçadır.

türetilmiş çizim

Aynı parça veya aynı montajda orijinal çizime bağlı çizim kopyasıdır. Orijinal çizimdeki değişiklikler türetilmiş çizime yansıtılır.

Tasarım Küçük Resmi

SOLIDWORKS Arama'da, Design Clipart belirli klasörlerde arama yapar, dosyaları bulur ve ayrıştırır ve SOLIDWORKS'te yeniden kullanabileceğiniz verileri çıkartır.

Tasarım Kitaplığı

Görev Panosu'nda bulunan Tasarım Kitaplığı parçalar, montajlar vb. gibi yeniden kullanılabilen elemanlar için merkezi bir konum sunar.

tasarım tablosu

Parça veya montaj belgesinde birden çok konfigürasyon oluşturmak için kullanılan Excel elektronik tablosudur. Bkz. konfigürasyon.

ayrılmış teknik resim

İlgili modelleri belleğe yüklemeden teknik resmi açmaya ve üzerinde çalışmanıza olanak tanıyan teknik resim formatıdır. Modeller, gerekli olduklarında yüklenir.

Detay Görünümü

Daha geniş görünümün bir kısmı, genellikle orijinal görünümden daha geniş ölçeklidir.

ölçümlendirme çizgisi

Doğrusal ölçümlendirme çizgisi ölçümlendirme metni ile uzatma çizgilerine referans vererek objenin ölçümlendirildiğini gösterir. Açısal ölçümlendirme çizgisi ölçümlendirme metni ile doğrudan ölçülen nesneye referans verir.

DimXpertManager

SOLIDWORKS penceresinin sol tarafında yer alır ve DimXpert ile parçalar için oluşturulan ölçümlendirmeleri ve toleransları yönetmeyi sağlar.

Parçalar için DimXpert

ASME Y.14.41-2003 standardının gereksinimlerine göre parçalara ölçümlendirmeler ve toleranslar uygulayan araçlar dizisidir.

DisplayManager

DisplayManager, geçerli modele uygulanmış görünüşleri, yapıştırmaları, ışıkları, sahneleri ve kameraları listeler. DisplayManager'da, uygulanmış içeriği görüntüleyebilir ve öğe ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. PhotoView 360 eklendiğinde DisplayManager, PhotoView seçeneklerine de erişim sağlar.

sabitleme noktası

Bir detaylandırma üzerinde, tireli kırmızı bir kare ile gösterilen çoklu basamak lideri iliştirebileceğiniz noktadır.

belge

Parça, montaj veya teknik resim içeren bir dosyadır.

draft

Genelde kalıplara veya dökmelere uygulanan sivrilik derecesi veya yüz açısıdır.

teknik resim

3B parça veya montajın 2B gösterimi. SOLIDWORKS teknik resim dosyası adının uzantısı .SLDDRW'dir.

teknik resim çalışma sayfası

Teknik resim belgesinde bir sayfadır.

süren ölçümlendirme

Model ölçümlendirmesi olarak da anılır, çizim objesi değerini ayarlar. Uzaklık, kalınlık ve unsur parametrelerini de kontrol edebilir.

Dinamik Boşluk Payı

Bileşenler hareket ettirildikçe veya döndürüldükçe bileşenler arasındaki boşluk payını algılayan montaj işlevi. Boşluk payı, bileşendeki herhangi bir obje ile başka bir bileşendeki herhangi bir obje arasındaki minimum uzaklıktır.

E

kenar

Unsurun tek dış sınırıdır.

kenar flanşı

Büküm ve kayışı bir işlemle birleştiren sac levha unsurudur.

zarf

Bileşenleri, zarf hacmine göre seçmek için kullandığınız referans bileşenidir. Zarflar, malzeme listesi ve kütlesel özellikler gibi montaj işlemlerinde yoksayılır.

denklem

Ölçümlendirme adlarını değişkenler olarak kullanarak çizim ölçümlendirmeleri arasında veya unsur parametreleri arasında matematiksel bir ilişki oluşturur, örneğini ekstrüze edilmiş bir unsurun derinliği veya bir çoğaltmadaki örnek sayısıdır.

patlatma görünümü

Genelde mekanizmanın nasıl montajlanacağını göstermek için montajı, bileşenleri birbirinden ayrı olarak gösterir.

ver

Bir SOLIDWORKS belgesini diğer CAD/CAM, hızlı prototipleme, web veya grafik yazılım uygulamalarında kullanmak için başka bir formatta kaydeder.

uzatma çizgisi

Ölçümlendirmenin ölçüldüğü noktayı gösteren, modelden uzayan çizgi.

ekstrüzyon

Parçaya malzeme eklemek (taban veya yükseklikte) veya parçadan malzeme kaldırmak (kesim veya delikte) için çizimi doğrusal olarak yansıtan bir unsurdur.

F

yüz

Model veya yüzeyin şeklini tanımlamaya yardımcı olan sınırlara sahip bir modelin veya yüzeyin (düzlemsel ya da diğer) seçilebilir alanıdır. Örneğin, dikdörtgen katının altı yüzü vardır. Bkz. yüzey.

unsur

Diğer unsurlarla birleştirildikçe bir parça veya montaj oluşturan tek bir şekil. Yükseklikler ve kesimler gibi bazı unsurlar çizimler olarak ortaya çıkar. Kabuklar ve radyuslar gibi diğer unsurlar, unsurun geometrisini değiştirir. Ancak, tüm unsurların ilişkili geometrisi yoktur. Unsurlar her zaman FeatureManager tasarım ağacında listelenmez. Bkz. yüzey , bağlam dışı unsur .

unsur çizgileri

ScanTo3D'de, unsur çizgileri bölgeler arasında sınırlar oluşturur. Unsur çizgilerini Otomatik Yüzey Oluşturma PropertyManager'da düzenleyebilirsiniz.

FeatureManager tasarım ağacı

SOLIDWORKS penceresinin sol tarafındaki FeatureManager tasarım ağacı etkin parça, montaj veya teknik çizimin bir taslak görünümünü sunar.

dolgu

Katı alan taraması veya çapraz çizgi desenidir. Dolgu, yüzeylerdeki yamalara da uygulanır.

radyus

Bir çizgideki köşe veya kenarın iç yuvarlağı veya bir yüzey veya katıdaki kenardır.

radyus köşesi

Üç radyuslu kenarın bir tepe noktasında buluştuğu köşedir.

Sığdırma toleransı

Delik ile şaft arasındaki tolerans.

form verme aracı

Panjurlar, mızraklar, flanşlar ve federler gibi form unsurları oluşturmak için sac levhayı büken, esneten veya biçimlendiren dökümlerdir.

tam tanımlı

İçerdiği tüm çizgi ve eğrilerin ve onların konumlarının ölçümlendirmeler veya ilişkiler veya her ikisiyle tanımlandığı ve hareket ettirilemeyen bir çizimdir. Tam tanımlı çizim objeleri siyah renkte gösterilir.

G

geometrik tolerans

Bir unsurun geometrik özelliklerini ve ölçümlendirme gereksinimlerini belirten bir dizi standart semboldir.

global değişken

Denklemlerde, uyarlanmış özelliklerde ve benzeri işlemlerde kullanmak için tanımladığınız bir değişkendir.

grafik alanı

SOLIDWORKS penceresinde parça, montaj veya teknik resmin göründüğü alan.

Izgara Sistemleri

Izgara Sistemlerini, yapısal elemanların yerleşimine kılavuzluk yapmak, ekipmanların yerini bulmak veya genel tasarımın görsel bir referansını sunmak için kullanabilirsiniz.

kılavuz eğri

Süpürmeyi veya loftu yönetmek için kullanılan 2B veya 3B eğridir.

H

tutamaç

Bir objenin (örneğin, unsur, ölçümlendirme veya çizim objesi) boyutunu veya konumunu ayarlamak için sürükleyebileceğiniz bir ok, kare veya dairedir.

helis

Açı, devirler veya yükseklik ile tanımlanan eğridir. Helis, örneğin bir cıvatadaki süpürme unsuru kesme dişi için bir yol olarak kullanılabilir.

dikiş

Parçanın kenarında geriye katlanan sac levha unsurudur. Dikiş açılabilir, kapatılabilir, ikiye katlanabilir veya lehimlenebilir.

HLR

(arka kenarlar gizli) Geçerli görünüm açısında görünmeyen tüm model kenarlarının görüntüden kaldırıldığı bir görünüm modudur.

HLV

(arka kenarları göster) Geçerli görünüm açısında görünmeyen tüm model kenarlarının gri veya tireli gösterildiği bir görünüm modudur.

delik tablosu

Bir teknik resim görünümündeki belirtilen deliklerin boyu ve konumunu (belirtilen orijin datumundan) listeleyen tablodur.

I

al

Başka CAD yazılım uygulamalarından belgeleri bir SOLIDWORKS belgesinde açın.

bağlam içi unsur

Başka bir bileşenin geometrisine dış referansı olan bir unsur; referans verilen model veya unsurun geometrisi değiştirilirse bağlam içi unsur otomatik olarak değiştirilir.

çıkarımlar

Sistem, sürüklenen objelerle (çizilmiş objeler, detaylandırmalar ve bileşenler) diğer objeler ve geometriler arasında otomatik olarak ilişkiler oluşturur veya çıkarsamada bulunur. Bu, objeleri birbirine göre konumlandırırken kullanılır.

örnek

Bir defadan daha fazla görünen çoğaltma öğesi veya montaj bileşenidir. Bloklar, blok tanımlarının örnekleri olarak teknik resimlere eklenir.

Instant3D

Sürükleme tutamaçlarını ve cetvelleri kullanarak model geometrisini hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve değiştirmenize olanak tanıyan işlevdir.

engelleme algılaması

Montajda seçili bileşenler arasındaki engellemeyi görüntüleyen araçtır.

eş parametreli eğriler

Sabit UV yönlerini izleyen eğrilerdir.

J

basamak

(1) Çizili çizgiden iki büküm oluşturarak parçaya malzeme ekleyen sac levha unsurudur. (2) Çizimlere basamaklar ekleyen çizim aracıdır.

K

ör

İki veya daha fazla yüzü veya yüzeyi birleştiren araçtır. Yüzeylerin kenarları bitişik olmalı ve üst üste binmemelidir, ancak asla düzlemsel olamaz. Örme işleminin ardından yüz ve yüzeyin görünümünde bir fark görülmez.

L

katman

Teknik resimdeki katman ölçümlendirmeler, detaylandırmalar, geometri ve bileşenler içerebilir. Teknik resmi basitleştirmek için katmanların görünürlüğünü tek tek değiştirebilir veya bir katmandaki tüm objelere özellikler atayabilirsiniz.

yerleşim çizimi

Önemli çizim objeleri, ölçümlendirmeler ve ilişkiler içeren çizimdir. Yeni çizimler, yeni geometri oluştururken veya bir montajdaki bileşenleri konumlandırırken yerleşim çizimindeki objelere referansta bulunursunuz. Yerleşim çizimi üzerinde yaptığınız değişiklikler modelin tamamına yayıldığı için modeli daha kolay güncellemenize olanak sağlar.

lider

Detaylandırmadan (not, ölçümlendirme vb.) referans verilen unsura doğru katı bir çizgidir.

kitaplık unsuru

Bir defa oluşturulan ve daha sonra kullanılmak üzere kaydedilen, sık kullanılan bir unsur veya unsurlar kombinasyonudur.

hafif

Belleğe yalnızca kendi modelinin alt kümesinin yüklendiği montaj veya teknik resimdeki parçadır. Kalan model verileri, ihtiyaç duyulduğunda yüklenir. Bu, büyük ve karmaşık montajların performansını artırır. Bkz. çözümlenmiş.

çizgi

İki uç noktasına sahip düz çizgi objesidir. Kenar, düzlem, eksen veya çizim eğrisi gibi bir dış objenin çizime yansıtılmasıyla bir çizgi oluşturulabilir.

loft

Profiller arasındaki geçişle oluşturulan taban, yükseklik, kesim veya yüzey unsuru.

loft ile bükme

İki açık profil çiziminden rulo formu veya geçici şekil oluşturan sac levha unsurudur. Loftlu bükümler genelde huniler veya oluklar oluşturur.

M

kütlesel özellikler

Parça veya montajın hacim, yüzey alanı, merkez noktası vb. gibi özelliklerini değerlendiren araçtır.

montaj ilişkisi

Montajdaki parçalar arasındaki çakışık, dik, teğet vb. gibi geometrik ilişkidir. Bkz. SmartMates.

montaj ilişkisi referansı

Otomatik montaj ilişkisi kurmada kullanılmak üzere bir bileşenin bir veya daha fazla objesini belirler. Bir montaj ilişkisi referansına sahip bir bileşeni bir montajın içine sürüklediğinizde yazılım, aynı montaj ilişkisi referans adından ve montaj ilişkisi tipinden olan diğer kombinasyonları bulmaya çalışır.

Montaj ilişkileri klasörü

Birlikte çözümlenen montaj ilişkileri koleksiyonu. Montaj ilişkilerinin Montaj İlişkileri klasöründe görünme sırası önemli değildir.

aynalama

(1) Aynalama unsuru, seçili unsurun bir kopyasıdır ve düzlem veya düzlemsel yüz üzerine aynalanır. (2) Aynalama çizim objesi seçili çizim objesinin kopyasıdır ve merkez çizgisi etrafında aynalanır. Orijinal unsur veya çizim değiştirilirse aynalanan kopya da değişikliği yansıtmak için güncellenir.

çevresel flanş

Birden çok kenar flanşını birleştiren ve köşeyi şevlendiren sac levha unsuru.

model

Parça veya montaj belgesindeki 3B katı geometrisidir. Parça veya montaj belgesi birden fazla konfigürasyon içerirse her konfigürasyon ayrı bir modeldir.

model ölçümlendirmesi

Bir 3B modeldeki bazı objeleri tanımlayan parça veya montaj belgesindeki çizim veya unsurda belirtilen ölçümlendirmedir.

model öğesi

Teknik resimleri detaylandırmada kullanılabilecek unsur geometrisi özelliği veya ölçümlendirmesidir.

model görünümü

Parça veya montajın teknik resim görünümüdür.

kalıp

Erimiş plastik veya diğer malzemeyi istenen parçanın şeklini vermek için kullanılan bir dizi üretim aracıdır. Kalıplanacak parçanın türetilmiş parçaları olan boşluk ve maça blokları ile sonuçlanan bir dizi entegre araçlar kullanarak kalıbı tasarlarsınız.

Hareket Etüdü

Hareket Etüdü, hareket ve görsel özelliklerin montaj modeller kullanımıyla grafik simülasyonudur. Konfigürasyona benzeyen Hareket Etüdü, orijinal montaj modelini veya onun özelliklerini değiştirmez. Eklediğiniz simülasyon elemanlarına bağlı olarak değişen modeli görüntüler.

çok gövdeli parça

Aynı parça belgesinde ayrı katı gövdelerine sahip bir parçadır. Montajdaki bileşenlerin aksine, çok gövdeli parçalar dinamik değildir.

N

orijinal format

DXF ve DWG dosyaları, SOLIDWORKS teknik resim çalışma sayfalarında görüntülenirken (salt görünür) orijinal formatlarında kalırlar (SOLIDWORKS formatına dönüştürülmezler).

kesişim dışı kontur

Profil olarak da adlanır, objelerin birbiri ile kesişmediği bir çizimdir. Örneğin, bir dikdörtgen kesişmeyen bir konturken, artı işareti kendi ile kesişir.

O

OLE nesnesi

(Nesne Bağlama ve Gömme) Windows dosya formatıdır. SOLIDWORKS belgelerine OLE nesneleri katıştırabilirsiniz.

açık profil

Açık kontur olarak da adlanır, uç noktaları açık olan çizim veya çizim objesidir. Örneğin, U şeklindeki profil açıktır.

ordinat ölçümlendirmeleri

Bir teknik resim veya çizimde sıfır noktasından ölçülen ölçümlendirmeler zinciridir.

orijin

Model orijini üç gri ok olarak görünür ve modelin (0,0,0) koordinatını temsil eder. Bir çizim etkin olduğunda, çizim orijini kırmızı renkte görüntülenir ve çizimin (0,0,0) koordinatını temsil eder. Ölçümlendirmeler ve ilişkiler model orijinine eklenebilir, ancak çizim orijinine eklenemez.

bağlam dışı unsur

Açık olmayan başka bir bileşenin geometrisine dış referansı olan bir unsurdur. Bkz. unsur.

aşırı tanımlı

Ölçümlendirmeler veya ilişkiler çatıştığında veya gereksiz olduğunda çizim aşırı tanımlı olur.

P

parametre

Bir çizim veya unsuru (genellikle bir ölçümlendirmeyi) tanımlamak için kullanılan değerdir.

üst öğe

Diğer unsurların bağlı olduğu mevcut bir unsurdur. Örneğin, delikli bir blokta, blok alt öğe olan delik unsurunun üst öğesidir.

parça

Unsurlardan oluşan tek bir 3B nesnedir. Parça, montajda bir bileşen olabilir ve bir teknik resimde 2B olarak temsil edilebilir. Cıvata, pim, levha gibi parçaların örnekleridir. SOLIDWORKS parça dosyası adı .SLDPRT uzantılı olur. Çok gövdeli parça konusunu inceleyin.

yol

Süpürme veya loft oluşturmada kullanılan çizim, kenar veya eğridir.

çoğaltma

Bir çoğaltma, doğrusal, dairesel veya çizime bağlı olabilecek bir dizideki seçili çizim objelerini, unsurları veya bileşenleri tekrarlar. Çekirdek obje değiştirilirse çoğaltmadaki diğer örnekler de güncellenir.

Fiziksel Dinamikler

Montaj bileşenlerinin hareketini gerçekçi bir şekilde görüntüleyen montaj aracıdır. Bir bileşeni sürüklediğinizde bileşen dokunduğu diğer bileşenlere bir güç uygular. Bileşenler yalnızca kendi serbestlik derecelerinde hareket eder.

delme ilişkisi

Bir eksen, kenar, çizgi veya spline'ın çizim düzlemini deldiği konumla çakışık bir çizim noktası oluşturur.

düzlemsel

Bir düzlem üzerinde bulunan objelerdir. Örneğin, daire düzlemseldir, helis değildir.

düzlem

Düz yardımcı geometridir. Düzlemler, 2B çizim, modelin kesin görünümü, draft unsurunda nötr düzlem ve diğerleri için kullanılabilir.

nokta

Çizimdeki tek bir konum veya dış objenin (orijin, tepe noktası, eksen veya dış çizimdeki bir nokta) tek konumunda çizim üzerine yansıtmadır. Bkz. tepe noktası.

önceden belirlenmiş görünüm

Model eklenmeden önce görünüm konumu, oryantasyon vb. gibi parametrelerin belirtilebileceği teknik resim görünümüdür. Önceden belirlenmiş görünümlere sahip teknik resim belgelerini şablonlar olarak kaydedebilirsiniz.

profil

Bir unsur (loft gibi) veya teknik resim görünümü (detay görünümü gibi) oluşturmak için kullanılan çizim objesidir. Profil açık (örneğin, U şekli veya açık spline) veya kapalı (örneğin, daire veya kapalı spline) olabilir.

yansıtılan ölçümlendirme

Objeleri bir izometrik görünümde ölçümlendirirseniz yansıtılan ölçümlendirmeler, 2B düz ölçümlendirmelerdir. Bkz. gerçek ölçümlendirme.

yansıtılmış görünüm

Mevcut görünümden dikey olarak yansıtılmış teknik resim görünümüdür.

PropertyManager

SOLIDWORKS penceresinin sol tarafında yer alır ve çizim objelerinin ve birçok unsurun dinamik olarak düzenlenmesi için kullanılır.

R

RealView

Gerçek zamanlı gelişmiş gölgelendirme desteği sağlayan donanım, grafik kartıdır. İşleme modele uygulanır ve siz bir parçayı hareket ettirdikçe veya döndürdükçe korunur.

yeniden oluştur

Belgeyi, modelin son oluşturulduğu zamandan sonra yapılan değişikliklerle güncelleyen (veya yeniden oluşturan) araçtır. Yeniden oluşturma, genelde bir model ölçümlendirmesini değiştirdikten sonra kullanılır.

referans ölçümlendirmesi

Bir teknik resimde öğenin ölçümlendirmesini gösteren ölçümlendirmedir, ancak modeli süremez ve onun değeri değiştirilemez. Model ölçümlendirmeleri değiştirildikte, referans ölçümlendirmeleri güncellenir.

referans geometri

Düzlemler, eksenler, koordinat sistemleri ve 3B eğriler içerir. Referans geometri; loftlar, süpürmeler, draftlar, pahlar ve çoğaltmalar gibi unsurları oluşturmada yardımcı olması için kullanılır. Bkz. yardımcı geometri.

referans verilen belge

Başka bir belgenin, genellikle montajla ilişkili parça belgelerinin veya parça ya da montaj belgeleri ile ilişkili teknik resim belgelerinin referansta bulunduğu herhangi bir belgedir.

ilişki

Çizim objeleri ya da çizim objesi ile bir düzlem, eksen, kenar veya tepe noktası arasındaki geometrik kısıtlamadır. İlişkiler otomatik olarak veya manuel olarak eklenebilir.

göreceli görünüm

Göreceli (veya modele göre) teknik resim görünümü, bir parça veya montajdaki düzlemsel yüzeylere göre oluşturulur.

yeniden yükle

Paylaşılan belgeleri yeniler. Örneğin, salt okunur erişim için bir parça dosyasını açtıysanız ve başka bir kullanıcı aynı parça üzerinde değişiklik yapıyorsa yeni sürümü değişikliklerle birlikte yeniden yükleyebilirsiniz.

yeniden sırala

Öğeleri yeniden sıralama (sırasını değiştirme) FeatureManager tasarım ağacında yapılabilir. Parçalarda, unsurların çözümlendiği sırayı değiştirebilirsiniz. Montajlarda, bileşenlerin malzeme listesinde görüntülendiği sırayı kontrol edebilirsiniz.

değiştir

Bir montajdaki bir veya birkaç açık bileşen örneğini başka bir bileşenle değiştirir.

çözümlenmiş

Bir montaj veya teknik resim belgesinde, montaj bileşeninin belleğe tam yüklenme durumudur. Bileşenin objelerinin seçilebilmesi, referans verilebilmesi, düzenlenebilmesi ve montaj ilişkilerinde kullanılabilmesi için bileşenin tüm model verileri kullanılabilir. Bkz. hafif.

revizyon tablosu

Teknik resim revizyonlarının listelendiği bir tablo.

döndür

Çizilmiş bir veya birkaç profili merkez çizgisi etrafında döndürerek bir taban veya yükseklik, döndürülen kesim veya döndürülen yüzey oluşturan unsurdur.

ayrım hattı

Büküme izin vermek için bir kenardaki malzemeyi kaldıran sac levha unsurudur.

geri al

Geri alma çubuğunun altındaki tüm öğeleri bastırır.

Routing Library Manager

Routing Library Manager SOLIDWORKS uygulamasından bağımsız olarak açılabilir ve birkaç işlevi bir araya gruplar.

S

kesit

Süpürmelerdeki profil için başka bir terimdir.

kesit çizgisi

Kesit görünümü oluşturmak için bir teknik görünümde çizilen bir çizgi veya merkez çizgisidir.

kesit kapsamı.

Montaj teknik resim kesit görünümü oluştururken, kesilmemesi gereken bileşenleri belirtir.

kesit görünümü

Kesit görünümü (veya kesit kesimi) (1) düzlemin kestiği parça veya montaj görünümü veya (2) kesit çizgisi ile başka bir teknik resim görünümünün kesilmesiyle oluşturulan bir teknik resim görünümüdür.

çekirdek

Bir çoğaltmanın tabanı olan çizim veya obje (unsur, yüz veya gövde). Çekirdeği düzenlerseniz, çoğaltmadaki diğer objeler güncellenir.

gölgeli

Modeli renkli katı olarak görüntüler. Bkz. HLR, HLV ve tel kafes.

paylaşılan değerler

Bunlar, bağlantılı ölçümlendirmeler de adlandırılır ve iki veya daha çok ölçümlendirmenin değerini eşit olacak şekilde ayarlamak için atadığınız adlandırılmış değişkenlerdir.

sivri

Profilin sert köşesidir; birbiriyle teğet veya eşit eğrilik ilişkisi olmayan herhangi iki sürekli çizim objesidir.

çalışma sayfası formatı

Sayfa boyutu ve oryantasyonunu, standart metni, sınırları, başlık bloklarını vb. içerir. Çalışma sayfası formatları daha sonra kullanılmak üzere özelleştirilebilir ve kaydedilebilir. Teknik resim belgesinin her çalışma sayfası farklı bir formatta olabilir.

kabuk

Bir parçayı oyarak seçili yüzleri açık ve kalan yüzlerde ince duvar bırakan bir unsurdur. Oyuk parça, açılmak üzere hiçbir yüz seçilmediğinde oluşur.

siluet kenar

Kenardan görüntülendiğinde silindirik veya eğri yüzün kapsamını yansıtan eğridir.

çizim

Taban veya yükseklik gibi bir unsurun temelini oluşturan bir düzlem veya yüzdeki çizgi ve diğer 2B nesnelerin koleksiyonudur. 3B çizim düzlemsel değildir ve bir süpürme veya loftu yönetmek için kullanılabilir.

Akıllı Bağlantı Elemanları

SOLIDWORKS Toolbox bağlantı elemanları arşivini kullanarak bir montaja otomatik olarak bağlantı elemanları (cıvata ve vidalar) ekler.

SmartMates

Otomatik olarak oluşturulan montaj ilişkisidir. Bkz. montaj ilişkisi.

katı süpürme

Modelden 3B modeli kesip çıkarmak için yol boyunca araç gövdesini hareket ettirerek oluşturulan kes-süpür unsurudur. Bkz. kes.

spiral

Daire, açı ve devir sayısı ile tanımlanan düz veya 2B helistir.

spline

Bir dizi kontrol noktası ile tanımlanan, çizilmiş 2B veya 3B eğridir.

ayrım çizgisi

Çizilmiş eğriyi seçili model yüzüne yansıtarak, her biri ayrı ayrı seçilebilecek şekilde yüzleri birçok yüze ayırır. Ayrım çizgisi draft unsurları, yüz katıştırma radyusları oluşturmak ve kalıpları kesme amacıyla yüzeyleri yansıtmak için kullanılabilir.

yığılmış balon

Bir lideri bulunan balonlar kümesidir. Balonlar dikey (yukarı veya aşağı) veya yatay (sola veya sağa) olarak yığılabilir.

standart 3'lü görünüm

Genelde teknik resmin temeli olan üç ortografik görünümdür (ön, sağ ve üst).

stereolitografi

Çok yönlü mesh gösterimini kullanarak STL dosyalarında hızlı prototipleme parçaları oluşturma işlemidir.

alt montaj

Daha büyük bir montajın parçası olan montaj belgesidir. Örneğin, bir arabanın direksiyon mekanizması arabanın alt montajıdır.

pasifleştir

Bir objeyi görünümden ve bulunduğu tüm hesaplamalardan çıkarır. Unsurları, montaj bileşenlerini vb. pasifleştirebilirsiniz. Bir objeyi bastırma onu silmez; objeyi geri getirmek için onu aktifleştirebilirsiniz.

yüzey

Kenar sınırlarına sahip sıfır kalınlıklı düzlemsel veya 3B objedir. Yüzeyler genellikle katı unsurlar oluşturmak için kullanılır. Referans yüzeyler, katı unsurları değiştirmek için kullanılabilir. Bkz. yüz.

süpür

Profili (kesit) yol boyunca hareket ettirerek taban, yükseklik, kesim veya yüzey unsuru oluşturur. Kes-süpür unsurları için araç gövdesini bir yol boyunca hareket ettirerek katı süpürmeler oluşturabilirsiniz.

T

teğet yay

Bir çizgi gibi başka bir objeye teğet olan yaydır.

teğet kenar

Teknik resimlerde arka kenarları göster veya arka kenarları gizle modlarında yuvarlak ve radyuslu yüzler arasındaki geçiş kenarıdır.

Görev Panosu

SOLIDWORKS penceresinin sağ tarafında bulunan Görev Bölmesi, SOLIDWORKS Kaynaklar, Tasarım Arşivi ve Dosya Gezgini gibi sekmeler içerir.

şablon

Yeni belgenin temelini oluşturan bir belgedir (parça, montaj veya teknik resim). Kullanıcı tanımlı parametreleri, detaylandırmaları, önceden belirlenmiş görünümleri, geometrileri vb. içerebilir.

geçici eksen

Bir modeldeki her konik veya silindirik yüz için kesin olarak oluşturulan eksendir.

ince unsur

Sabit duvar kalınlığına sahip ekstrüze veya döndürülmüş unsurdur. Sac levha parçaları genelde ince unsurlardan oluşturulur.

TolAnalyst

Ölçümlendirme ve toleransların parçalar ve montajlar üzerindeki etkilerini belirleyen bir tolerans analizi uygulamasıdır.

yukarıdan aşağıya tasarım

Diğer bileşenlerin geometrisine referansta bulunarak bir montaj bağlamında parçalar oluşturduğunuz montaj modelleme tekniğidir. Referansta bulunulan bileşenler üzerindeki değişiklik, bu bağlamda oluşturduğunuz parçalara yayılır. Bkz. aşağıdan yukarı tasarım.

dönüştürücü

Bir dosyayı bir formattan başkasına dönüştüren yazılım.

triad

X, Y ve Z yönlerini tanımlayan oklu üç eksendir. Modellerin görüntü oryantasyonunun ayarlanmasına yardımcı olması için parça ve montaj belgelerinde bir referans triad'ı belirir. Triad'lar montajlardaki bileşenleri taşırken veya döndürürken de yardımcı olur.

gerçek ölçümlendirme

Objeleri bir izometrik görünümde ölçümlendirirseniz gerçek ölçümlendirme size doğru model değerlerini verir. Bkz. yansıtılan ölçümlendirme.

U

emilmemiş

FeatureManager tasarım ağacındaki bir unsurda bulunmayan bir çizim veya detaylandırma. Emilmemiş çizimin örneği bir montajdaki yerleşim çizimidir. Bkz. emilmiş.

eksik tanımlı

Objelerin taşınmasını veya boyutunun değiştirilmesini engellemek için yeterli ölçümlendirme ve ilişki bulunmadığında çizim eksik tanımlıdır. Bkz. serbestlik dereceleri.

UV

Eğrinin temel parametrelerinin yatay ve dikey çizgileridir.

V

tepe noktası

İki veya daha çok çizgi ya da kenarın kesiştiği noktadır. Tepe noktaları, çizim, ölçümlendirme veya birçok başka işlem için seçilebilir.

görünüm pencereleri

Modellerin görünümlerini gösteren pencerelerdir. Bir, iki veya dört görünüm penceresi belirtebilirsiniz. Ortogonal görünümlere sahip görünüm pencereleri ilişkilendirilebilir, bu da oryantasyonu ve döndürmeyi ilişkilendirir.

sanal sivri

Radyus veya pah gibi bir unsur tarafından kesişimin kendisi kaldırıldıktan sonra iki objenin kesişimindeki çizim noktasıdır. Gerçek kesişim artık mevcut olmasa bile sanal sivriye olan ölçümlendirmeler ve ilişkiler korunur.

W

kaynaklı montaj

Yapısal elemanları bulunan çok gövdeli bir parçadır.

kaynaklı montaj kesim listesi

Kaynaklı montajdaki gövdelerin açıklamalar ve uzunluklarla birlikte tablolaştırılmış sürümüdür.

tel kafes

Parça veya montajın tüm kenarlarının görüntülendiği bir görünüm modudur. Bkz. HLR, HLV, gölgeli.

X

X görünümü

X'in pah ölçümlendirmesindeki boyutudur ve 1 X 45° (Uzunluk X Açı), 45° X 1 (Açı X Uzunluk) veya 1 X 1 (Uzunluk X Uzunluk) gibi iki numaradan oluşur.

Z

zebra çizgileri

Çok parlak bir yüzey üzerindeki uzun ışık şeritlerinin yansımasını simüle eder. Standart bir görünümde görmesi zor olabilecek bir yüzeydeki küçük değişiklikleri görmenizi sağlar.