Menedżer właściwości PropertyManager - karta Analiza

Istnieje możliwość przypisania właściwości do użycia w analizie SOLIDWORKS Motion i SOLIDWORKS Simulation. Właściwości można dodawać bez instalowanej aplikacji SOLIDWORKS Motion lub SOLIDWORKS Simulation.

Aby dodać właściwości analizy ruchu do wiązań, należy:

 1. Dokonać wstępnego wyboru wiązania:
  • Istniejące wiązania: Kliknąć prawym przyciskiem myszy wiązanie w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj operację .
  • Nowe wiązania: Zdefiniować na karcie Wiązania w menedżerze właściwości PropertyManager Wiązanie.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, na karcie Wiązania wybrać wiązanie w części Wiązania.
 3. Kliknąć kartę Analiza.

Opcja

Lokalizacja wiązania Zastępuje domyślną lokalizację wiązania wybranym punktem. Punkt lokalizacji wiązania określa jak części poruszają się względem siebie. Lokalizacja wiązania jest zawsze punktem. W przypadku wybrania elementu innego typu (np. ściana) dla lokalizacji wiązania, lokalizacja wiązania znajduje się w środku wybranego elementu.
  Traktuj przenikanie jako pasowanie skurczowe/wtłaczane Traktuje wiązania, które wymuszają przenikanie jako pasowanie skurczowe w SOLIDWORKS Simulation.

Ściany przenoszące obciążenia

Istnieje możliwość skojarzenia dodatkowych ścian z wiązaniem, aby zdefiniować które ściany uczestniczą w przenoszeniu obciążeń. Nie jest to dostępne dla następujących wiązań: Symetryczne, Szerokość, Ścieżka oraz Krzywka.

Przykład: Ściany przenoszące obciążenia

Ściany/krawędzie przenoszące obciążenia W obszarze graficznym należy wybrać ściany z dowolnego komponentu do którego ma odniesienie wiązanie.
  Traktuj jako wiązane, jeżeli dotykają się Jeśli wybrane ściany dotykają się, w programie SOLIDWORKS Simulation stosuje kontakt łączony.
  Wyizoluj komponenty Kliknięcie wyświetla tylko komponentów, do których ma odniesienie wiązanie. Kliknięcie Wyjdź z Wyizoluj (podręczny pasek narzędzi Wyizoluj) powoduje przywrócenie normalnego stanu wyświetlania.

Tarcie

Istnieje możliwość skojarzenia właściwości tarcia z niektórymi typami wiązań. Patrz typy wiązań w sekcji Wymiary połączenia poniżej.

Parametry Wybór sposobu definiowania właściwości tarcia wiązania:

Określ materiały

Należy wybrać materiały komponentów z list oraz .

Określ współczynnik

Należy określić Współczynnik tarcia dynamicznego poprzez wpisanie liczby lub przesunięcie suwaka pomiędzy położeniami Śliski oraz Lepki.

Wymiary połączenia Dostępne wymiary są różne zależnie od typu wiązania i geometrii.
Geometria Wymiary Typy wiązań
Sferyczne
 • Wiązanie Wspólne pomiędzy dowolnymi dwoma wierzchołkami, punktami szkicu lub punktami odniesienia
 • Wiązanie Koncentryczne pomiędzy dwiema ścianami sferycznymi
Cylindryczne
 • Wiązanie Koncentryczne pomiędzy dwiema ścianami cylindrycznymi
 • Wiązanie Wspólne pomiędzy dwoma elementami liniowymi (krawędzie, osie, tymczasowe osie, linie szkicu)
Translacyjne Wiązanie Wspólne pomiędzy dwiema ścianami planarnymi.
Planarne Wiązanie Wspólne pomiędzy dwiema ścianami planarnymi.
Połączenie uniwersalne Wiązanie Połączenie uniwersalne

Tulejka

Istnieje możliwość skojarzenia właściwości tulejki z wiązaniem. Właściwości tulejki sprawiają że wiązanie jest nieco elastyczne poprzez nadanie mu cech sprężyny i tłumika. Wiązania z tulejkami mogą produkować bardziej realistyczną dystrybucję sił w analizach SOLIDWORKS Motion. Patrz Tulejki.

Translacyjne

Izotropowe

Należy wybrać, aby zastosować jednorodne właściwości translacyjne. Aby określić różne właściwości w każdym z kierunków, należy usunąć zaznaczenie tej opcji. Na przykład tulejka mocująca dla ramienia ma inne właściwości na osi Z niż na osi X lub Y.

Sztywność

Należy wpisać współczynnik sztywności translacyjnej.

Tłumienie

Należy wpisać współczynnik tłumienia translacyjnego.

Siła

Należy wpisać zastosowane obciążenie wstępne.

Skrętne

Izotropowe

Należy wybrać, aby zastosować jednorodne właściwości skręcające. Aby określić różne właściwości w każdym z kierunków, należy usunąć zaznaczenie tej opcji. Na przykład tulejka mocująca dla ramienia ma inne właściwości na osi Z niż na osi X lub Y.

Sztywność

Należy wpisać współczynnik sztywności skręcającej.

Tłumienie

Należy wpisać współczynnik tłumienia skręcającego.

Moment obrotowy

Należy wpisać zastosowane obciążenie wstępne.