Generator karty właściwości - Informacje ogólne

Generator karty właściwości jest autonomicznym narzędziem używanym do tworzenia dostosowanego interfejsu dla wprowadzania właściwości w plikach SOLIDWORKS.

Karty utworzone za pomocą Generatora karty właściwości pojawiają się w oprogramowaniu SOLIDWORKS na karcie Dostosowane właściwości w Okienku zadań. Można tworzyć różne szablony kart dla części, złożeń, rysunków i konstrukcji spawanych.

Można również wprowadzać właściwości na kartach Dostosowane i Specyficzne dla konfiguracji w oknie dialogowym Podsumowanie w oprogramowaniu SOLIDWORKS.

W firmach posiadających wielu użytkowników SOLIDWORKS zazwyczaj administrator tworzy dostosowane karty. Następnie użytkownicy używają tych kart w oprogramowaniu SOLIDWORKS, aby wprowadzić właściwości.

Zainstalowana wersja oprogramowania SOLIDWORKS jest wyświetlana w nagłówku Generatora karty właściwości. Można użyć tej etykiety w celu sprawdzenia, czy tworzony jest szablon dla wersji, którą użytkownicy mają na swoich komputerach.

Otwieranie Generatora karty właściwości

Wykonać jedną z poniższych czynności:

  • W oprogramowaniu SOLIDWORKS, na karcie Zasoby SOLIDWORKS kliknąć Generator karty właściwości .
  • W menu Start systemu Windows kliknąć Wszystkie programy > SOLIDWORKS <wersja> > Narzędzia SOLIDWORKS > Generator kart właściwości<wersja>.
  • W oprogramowaniu SOLIDWORKS, na karcie Dostosowane właściwości w okienku zadań kliknąć Utwórz teraz. Ta opcja jest dostępna, jeżeli nie istnieje jeszcze szablon karty dla aktywnego typu dokumentu.

Otwarty zostanie Generator karty właściwości. Centralne okienko zawiera szablon tworzony dla karty. Przeciągnąć elementy, takie jak listy i pola wyboru z lewego okienka i ustawić atrybuty dla tych elementów w prawym okienku.

Przechowywanie szablonów

Zapisać szablony kart w lokalizacji, w której przechowywany jest plik properties.txt. Można utworzyć wiele szablonów dla każdego typu dokumentu. Rozszerzenie pliku wskazuje typ szablonu:

  • .prtprp dla części
  • .asmprp dla złożeń
  • .drwprp dla rysunków
  • .wldprp dla konstrukcji spawanych

Aby znaleźć lokalizację pliku properties.txt, należy w oprogramowaniu SOLIDWORKS kliknąć Opcje > Lokalizacje plików . Wybrać Pliki dostosowanych właściwości w części Pokaż foldery dla. Ścieżka pojawi się w części Foldery.

Aby współużytkować dostosowaną kartę, należy przechowywać ją na dysku sieciowym, do którego mają dostęp wszyscy użytkownicy SOLIDWORKS. Użytkownicy mogą ustawić lokalizację pliku dla opcji Pliki dostosowanych właściwości na dysk sieciowy.