Tworzenie karty

Można tworzyć szablony do wprowadzania niestandardowych właściwości dla części, złożeń, rysunków i konstrukcji spawanych.

Trzy właściwości tylko do odczytu, Nazwa części, Standard i Specyfikacja, są dostępne w ustawieniach Toolbox i pojawią się w menedżerze własciwości PropertyManager Konfiguruj komponent dla standardów posiadających oznaczenie.

Aby utworzyć szablon karty, należy:

 1. W oprogramowaniu SOLIDWORKS, na karcie Zasoby SOLIDWORKS okienka zadań kliknąć Generator karty właściwości .

  Otwarty zostanie Generator karty właściwości. Centralne okienko zawiera szablon tworzony dla karty. Panel po prawej stronie zawiera atrybuty na poziomie strony.

  W centralnym okienku ramka otacza aktywny element, a atrybuty dla tego elementu pojawią się w panelu po prawej stronie. Po otwarciu Generatora karty właściwości fokus jest ustawiony na poziom całej strony.
 2. W panelu po prawej stronie należy ustawić atrybuty na poziomie strony. Wybrać typ szablonu: Część, Złożenie, Rysunek lub Konstrukcja spawana.
 3. W środkowym panelu kliknąć pole grupy. Następnie w panelu po prawej stronie ustawić atrybuty dla pola grupy.
 4. Przeciągnąć elementy z lewego okienka do pola grupy w panelu środkowym. Ustawić atrybuty dla tych elementów w prawym panelu.

  Można:

  • Umieścić wiele pól grupy na poziomie strony. Nie można umieścić pól grupy wewnątrz innych pól grupy.
  • Umieścić wszelkie inne elementy tylko wewnątrz pól grupy.
  • Przeciągnąć elementy, aby zmienić ich pozycje w obrębie grupy lub aby przenieść je do innego pola grupy.
  • Usunąć elementy, klikając je prawym przyciskiem myszy i wybierając Usuń.
 5. Po zakończeniu edycji szablonu należy kliknąć Zapisz .
 6. W oknie dialogowym Zapisz szablon właściwości SolidWorks:
  1. W obszarze Nazwa pliku wpisać nazwę.
  2. Wybrać lokalizację dla pliku properties.txt.

   Aby znaleźć lokalizację pliku properties.txt, należy w oprogramowaniu SOLIDWORKS kliknąć Opcje > Lokalizacje plików . Wybrać Pliki dostosowanych właściwości w części Pokaż foldery dla. Ścieżka pojawi się w części Foldery.

   Aby współużytkować dostosowaną kartę, należy przechowywać ją na dysku sieciowym, do którego mają dostęp wszyscy użytkownicy SOLIDWORKS. Użytkownicy mogą ustawić lokalizację pliku dla opcji Pliki dostosowanych właściwości na dysk sieciowy.

 7. Można zamknąć Generator karty właściwości lub kliknąć Nowy , aby utworzyć kolejny szablon.

  Po kolejnym wybraniu karty Dostosowane właściwości w okienku zadań oprogramowania SOLIDWORKS pojawi się szablon dla typu dokumentu, który jest aktywny.

  Jeżeli jeszcze nie istnieje karta dla typu aktywnego dokumentu, kliknąć Utwórz teraz na karcie Dostosowane właściwości w okienku zadań, aby otworzyć Generator karty właściwości.