Przypisywanie wartości potomka z użyciem arkusza kalkulacyjnego

Można użyć arkusza kalkulacyjnego Excel w celu zastosowania wartości potomka na listach warunkowych zamiast wpisywania listy wartości.

Aby przypisać wartości potomka z użyciem arkusza kalkulacyjnego:

 1. Otworzyć Generator karty właściwości.
 2. Aby utworzyć formant rodzica, z lewej kolumny przeciągnąć przycisk Radio, Pole wyboru lub formant Lista do formantu Pole grupy w kolumnie Dostosowane właściwości.
 3. Ustawić Atrybuty sterowania dla formantu rodzica.
  1. Wprowadzić Podpis.
  2. Wybrać nazwę.
  3. W przypadku przycisku Radio należy wybrać Ilość, aby określić liczbę przycisków radiowych dla formantu. Wymagane są co najmniej dwa przyciski opcji.
   W przypadku pól wyboru ustawić stan domyślny.
  4. W pozycji Konfiguracje wybrać Pokaż na dostosowanej karcie lub Pokaż na karcie Specyficzne dla konfiguracji. Zależnie od wyboru, okno dialogowe Informacje o podsumowaniu zawiera właściwości na karcie Dostosowane lub na karcie Specyficzne dla konfiguracji.
 4. Przeciągnąć pole Lista pod formant rodzica.
 5. Dla formantu listy:
  1. Wprowadzić Podpis.
  2. W przypadku obszaru Rodzic kliknąć i wybrać formant rodzica.
   Atrybuty formantu rodzica są uwzględniane w atrybutach dostosowanej właściwości formantu pola listy.

   Na przykład jeżeli formant rodzica to zestaw przycisków radiowych, wyszczególnione są przyciski radiowe. Jeśli formant rodzica to pole wyboru, wyszczególnione są stany pola wyboru.

  3. W obszarze Atrybuty dostosowanej właściwości jako Typ wybraćPlik Excel.
  4. W pozycji Ścieżka określić ścieżkę do arkusza kalkulacyjnego lub kliknąć , aby wyszukać plik.
  5. W przypadku zakresu zdefiniować arkusz i komórki, które zawierają wartości dla każdej opcji rodzica.
   Na przykład jeżeli formantem rodzica są dwa przyciski radiowe, aby skojarzyć wartości w komórkach od A3 do A5 w arkuszu 1 z pierwszym przyciskiem radiowym, należy wpisać Arkusz1(A3:A5).

   Pod drugim przyciskiem radiowym należy określić arkusz i komórki, które zawierają wartości związane z tym przyciskiem radiowym.

 6. Zapisać szablon.
 7. Zamknąć okno dialogowe Generator kart właściwości.