Tworzenie elementu sterującego „grupa list”

Można użyć Generatora kart właściwości, aby utworzyć element sterujący „grupa list” dla list warunkowych.

Przed utworzeniem elementu sterującego „grupa list” należy utworzyć arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel definiujący właściwości dostępne w szablonie zawierającym grupę list. Następnie rozmieścić opcje w kolumnach.
Można na przykład zdefiniować dwa poziomy w arkuszu kalkulacyjnym:
 • Materiały
 • Wykończenia
  A B
1 Materiały Wykończenia
2    
3 Stal Piaskowany
4 Stal Połyskliwy
5 Stal Satynowany
6 Tworzywa sztuczne Chropowaty
7 Tworzywa sztuczne Półgładki
8 Tworzywa sztuczne Usunięcie potopień i karbów

Aby utworzyć element sterujący „grupa list”:

 1. W menu Start systemu Windows kliknąć Wszystkie programy > SOLIDWORKS <wersja> > Narzędzia SOLIDWORKS > Generator kart właściwości.
 2. Aby zdefiniować typ szablonu, w prawej kolumnie, w obszarze Atrybuty sterowania:
  1. Wpisać wiadomość dla użytkowników szablonu (opcjonalnie).
  2. Wybrać Typ: Część, Złożenie, Rysunek lub Konstrukcja spawana.
 3. Aby dodać grupę list, przeciągnąć element sterujący Grupa listy z lewej kolumny do kolumny Dostosowane właściwości.
  Ten element sterujący zawiera trzy listy. Pierwsza lista jest rodzicem dla drugiej listy. Druga lista jest rodzicem dla trzeciej listy itd.
  Gdy użytkownik wybiera element z listy rodzica, określane są opcje wyboru dostępne na kolejnych listach.
 4. Opcjonalne: Dodać lub usunąć listy zgodnie z wymaganiami.
 5. Aby określić arkusz kalkulacyjny do użytku z elementami sterującymi „grupa list”:
  1. Kliknąć nagłówek grupy list. W obszarze Atrybuty sterowania wpisać Podpis dla grupy list.
  2. W obszarze Atrybuty dostosowanej właściwości określić, czy grupa list ma być rozwinięta czy zwinięta, gdy użytkownicy oglądają szablon.
  3. W pozycji Ścieżka określić ścieżkę do arkusza kalkulacyjnego lub kliknąć , aby wyszukać plik.
  4. W pozycji Zakres określić arkusz i komórki definiujące listy w grupie list.
   Na przykład, aby korzystać z wartości w komórkach od A1 do A8 i od B1 do B8 w dokumencie Arkusz1, należy wpisać Arkusz1(A1:B8).
 6. Aby określić wartości dostępne dla grupy list rodzica:
  1. W obszarze Dostosowane właściwości kliknąć najpierw Lista.
  2. W obszarze Atrybuty sterowania wpisać Podpis.
  3. W obszarze Atrybuty dostosowanej właściwości, w pozycji Nazwa, wybrać nazwę dostosowanej właściwości, którą będą określać użytkownicy szablonu.
  4. W pozycji Kolumna wybrać kolumnę arkusza kalkulacyjnego, której wartości mają być używane.
  5. W pozycji Konfiguracje wybrać Pokaż na karcie Dostosowane lub Pokaż na karcie Specyficzne dla konfiguracji .
 7. Powtórzyć krok 6, aby skonfigurować poszczególne listy.
 8. Aby zapisać szablon:
  1. Kliknąć Zapisz .
  2. W oknie dialogowym Zapisz szablon właściwości SOLIDWORKS wpisać nazwę w obszarze Nazwa pliku.
  3. Wybrać lokalizację zdefiniowaną dla opcji Pliki dostosowanych właściwości na stronie Lokalizacje plików w oknie dialogowym Opcje systemu.
  4. Kliknąć Zapisz.
 9. Zamknąć okno dialogowe Generator kart właściwości.