Badanie projektu oceny

Użytkownik określa wartości dyskretne dla każdej zmiennej i wykorzystuje sensory jako powiązania. Oprogramowanie uruchamia badanie wykorzystując różne kombinacje tych wartości i podaje wynik dla każdej kombinacji.

Moduł ten pozwala oszacować pewne scenariusze projektu i wyświetlić ich wyniki bez wykonywania optymalizacji. Można oceniać maksymalnie 4 096 scenariuszy „jeżeli-to” w oparciu o zdefiniowane zmienne. W przypadku zdefiniowania sensorów symulacji dla powiązań, symulacja uruchomi skojarzone badania, aby śledzić wartości sensorów dla każdego scenariusza. Na przykład: jeżeli określono zmienne, które zmieniają siatkę, takie jak wymiary geometryczne modelu, globalny rozmiar elementu i sterowanie siatki, to oprogramowanie dokona ponownego utworzenia siatki modelu dla każdego scenariusza. Dla Badania projektu oceny można używać sensorów zdefiniowanych dla badań statycznych, nieliniowych, częstotliwości, wyboczenia, upuszczenia i termicznych.

Należy użyć karty Widok zmiennej, aby automatycznie zdefiniować scenariusze w oparciu o wszystkie możliwe kombinacje zdefiniowanych zmiennych dyskretnych. Karty Widok tabeli należy używać, aby określić każdy scenariusz ręcznie lub skasować pewne scenariusze przed uruchomieniem badania.

Zdefiniować następujące elementy, aby ustawić moduł scenariusza projektu:

  • Zmienne: Wybrać listę parametrów ustawień lub zdefiniować nowy parametr, wybierając Dodaj parametr. Zdefiniować zmienne jako Wartości dyskretne lub Zakres z krokiem.
    W przypadku wybrania Zakres, program używa Badania projektu optymalizacji.
  • Powiązania: Należy wybrać listę uprzednio zdefiniowanych sensorów lub zdefiniować nowy sensor.