Badanie projektu optymalizacji

Użytkownik określa wartości dla każdej zmiennej jako wartości dyskretne lub jako zakres. Sensory są wykorzystywane jako powiązania i jako cele. Oprogramowanie uruchamia iteracje wartości i podaje optymalną kombinację wartości spełniających określony przez użytkownika cel.

Aby wykonać optymalizację, należy zaznaczyć pole wyboru Optymalizacja na karcie Badanie projektu. Jeżeli Zmienne zostaną zdefiniowane jako Zakres lub zostaną zdefiniowane Cele, to program automatycznie uaktywnia Badanie projektu optymalizacji. W większości przypadków należy użyć karty Widok zmiennej, aby ustawić parametry dla Badania projektu optymalizacji.
Karty Widok tabeli należy używać, aby ręcznie zdefiniować pewne scenariusze tylko ze zmiennymi dyskretnymi, uruchomić je i znaleźć optymalny scenariusz.

Badanie optymalizacji jest definiowane przez cele lub funkcje celu, a także zmienne projektowe i powiązania Na przykład: można zmieniać wymiary obiektu, aby zminimalizować ilość materiału przy powiązaniu naprężeń tak, by nie przekraczały określonej wartości granicznej. W tym przypadku minimalizowana objętość jest funkcją celu, zmieniane wymiary są zmiennymi projektowymi, a granica naprężenia jest ograniczeniem zachowania.

  • Zmienne: Należy wybrać z listy uprzednio zdefiniowanych parametrów lub zdefiniować nowy parametr wybierając Dodaj parametr. Można użyć dowolnego parametru symulacji i sterujących zmiennych globalnych. Zmienne należy zdefiniować jako Zakres, Wartości dyskretne lub Zakres z krokiem.

    Można zdefiniować kombinację zmiennych dyskretnych i ciągłych. W przypadku zdefiniowania tylko dyskretnych zmiennych, program znajduje optymalny scenariusz tylko spośród uprzednio zdefiniowanych scenariuszy.
  • Powiązania: Należy wybrać z listy uprzednio zdefiniowanych sensorów lub zdefiniować nowy sensor. W przypadku używania wyników symulacji, należy wybrać badanie symulacji skojarzone z danym sensorem. Badanie projektu uruchamia wybrane badania symulacji i śledzi wartości sensora dla wszystkich iteracji. Można również użyć zależnych zmiennych globalnych dla powiązań.
    Drzewo operacji FeatureManager Karta Badanie projektu
  • Cele: Należy użyć sensorów, aby zdefiniować cele. Można również zdefiniować dokładne cele, na przykład ugięcie końca o 1 mm z długością belki wspornikowej jako zmienną.
Maksymalna liczba połączonych powiązań i celów nie powinna przekraczać 20. Maksymalna liczba zmiennych projektowych, jaką można zdefiniować, to 20. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zdefiniować nie więcej niż 3 lub 4 cele dla pojedynczego badania optymalizacji projektu.