Właściwości operacji i ścian

Właściwości operacji obejmują nazwę operacji oraz możliwość wygaszania (a następnie przywracania) danej operacji jeżeli jest ona używana w wielu konfiguracjach. Wygaszenie tymczasowo usuwa operację z modelu, bez jej kasowania. Funkcji tej możemy użyć, aby uprościć model lub by utworzyć konfiguracje części.

Polecenie Wyglądy Appearances.gif wyświetla kolory ścian, operacji, obiektów oraz części i stanowi skrót do edycji wyglądów. Można zobaczyć hierarchię kolorów rozwijając polecenie. Wybory kolorów dokonane w menedżerze właściwości PropertyManager Wyglądy zastępują kolory ustawione na karcie Właściwości dokumentu.

Edytowanie właściwości operacji

Aby poddać edycji właściwości operacji, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym, wybrać jedną lub więcej operacji, a następnie kliknąć Edycja > Właściwości lub kliknąć prawym przyciskiem myszy te operacje i wybrać Właściwości operacji. (Aby wybrać wiele operacji, należy przytrzymać klawisz Ctrl w czasie wybierania.)
  Pojawi się okno dialogowe Właściwości operacji.
 2. Wprowadzić Nazwę, jeśli jest to wymagane.
 3. Aby wygasić operację, należy zaznaczyć opcję Wygaszone.
 4. Kliknąć OK.

Edytowanie właściwości ścian

Aby poddać edycji właściwości ściany, należy:

 1. W obszarze graficznym kliknąć prawym przyciskiem myszy ścianę i wybrać Właściwości ściany.
  Na ekranie pojawi się okno dialogowe Właściwości elementu.
 2. Wprowadzić Nazwę, jeśli jest to wymagane. (Nazwy ścian są używane w pewnych okolicznościach podczas zastępowania komponentów w złożeniu).
 3. W modelu o wielu konfiguracjach, wybrać:
  • Ta konfiguracja
  • Wszystkie konfiguracje
  • Określ konfiguracje
  • Połącz z konfiguracją rodzica. Nazwa jest połączona z konfiguracją rodzica.
 4. Kliknąć OK.
  Można zmienić kolor ściany w menedżerze właściwości PropertyManager Wyglądy. W obszarze graficznym należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ścianę, rozwinąć Wyglądy i wybrać ścianę.

Edytowanie właściwości obiektów

Aby poddać edycji właściwości obiektu, należy:

 1. W obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy operację i wybrać Właściwości obiektu.
  Na ekranie pojawi się okno dialogowe Właściwości elementu.
 2. Wprowadzić Nazwę, jeśli jest to wymagane.
 3. Kliknąć OK.
  Można zmienić kolor obiektu w menedżerze właściwości PropertyManager Wyglądy. W drzewie operacji FeatureManager należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt, rozwinąć Wyglądy Appearances.gif i wybrać obiekt.