Właściwości masy w konfiguracjach

Można skonfigurować wartości przypisane do masy, środka masy i momentów bezwładności w częściach i złożeniach.

Metoda ręczna

W oknie dialogowym Zastąp właściwości masy istnieje możliwość przypisywania wartości dla masy, środka masy i momentów bezwładności, zastępując wartości obliczone. Jest to użyteczne podczas tworzenia uproszczonej reprezentacji komponentu, gdy chcemy przypisać prawidłową masę i środek masy do modelu. Podczas określania wartości, można je przypisać do Tej konfiguracji, Wszystkich konfiguracji lub Określonej konfiguracji.

Tabela konfiguracji

W tabeli konfiguracji istnieje możliwość przypisywania wartości dla masy oraz środka ciężkości. Nagłówki kolumn w tabeli konfiguracji służących do przypisywania masy i środka masy używają następującej składni:

$SW-MASA

$SW-ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

Nagłówki kolumn nie uwzględniają wielkości liter.

W komórkach głównej części tabeli należy wprowadzić wartości dla masy. Wpisać wartość dla środka ciężkości w formacie x , y , z . Jeżeli dla danej konfiguracji pola te pozostaną puste, to użyte będą obliczone właściwości masy. Jeżeli przypiszemy wartości w tabeli konfiguracji, a w późniejszym czasie wyczyścimy pole wyboru w oknie dialogowym Właściwości masy, to pola te w tabeli konfiguracji zostaną wyczyszczone.

Przy określaniu wartości, należy upewnić się, że używamy układu jednostek określonego w oknie dialogowym Opcje właściwości masy.

Przykład tabeli konfiguracji sterującej masą i środkiem masy: